TAČR 2021 červenec DELTA 2 – UZAVŘENÉ

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA 2 – 3. VÝZVA

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí.

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 13.5.2021

Soutěžní lhůta končí:  14. 7. 2021

do 16:29:59 hod podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA

do 23:59:59 hod – zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:

 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)
 • Doklady k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2022 – 1. 3. 2022

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: únor 2025

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/program-delta-2-vyhlaseni-3-verejne-souteze/

Dotazy k veřejné soutěži: https://helpdesk.tacr.cz/. 

 

Prosíme o nahlášení zájmu o účast v soutěži nejpozději do 14. 6. 2021 na OPT!

 

Kontaktní osoby RE:

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, Common Proposal – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TM030

 

Kontakt OPT FAST: Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D. (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160)

 

 

Uchazeči (str. 5 ZD):

 • podniky – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat (další právnické osoby se v ISTA jako uchazeči typu podnik mohou hlásit rovněž právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky)
 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti, musí mít sídlo nebo provozovnu v ČR.

Dalším účastníkem může být subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně ČR), v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.

Každý uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách (jsou k dispozici zde)

 

Zahraniční partner (str. 5 ZD):

V projektu musí být zapojen alespoň jeden zahraniční partner z lokalit vyjmenovaných v níže uvedené tabulce, podporovaný příslušnou zahraniční organizací.

 

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
Alberta German-Canadian Centre for Innovation and Research GCCIR
Brazilská federativní republika Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation EMBRAPII
Brazilská federativní republika National Service for Industrial Training SENAI
Če-ťiang Zhejiang Science and Technology Department ZSTD
Korejská republika Korea Institute for Advancement of Technology KIAT
Korejská republika Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP
Québec Consortium for Research and Innovation  in Aerospace in Québec CRIAQ
Tchaj-wan Ministry of Economy Affairs MoEA
Tchaj-wan Ministry of Science and Technology MoST
Ťiang-su Jiangsu Provincial Department of Science and Technology JSTD
Vietnamská socialistická republika Ministry of Science and Technology of Vietnam MOST

 

 

Parametry zahraniční spolupráce (str. 8 ZD):

Návrh projektu předkládá poskytovateli hlavní uchazeč v češtině, případně ve slovenštině. Zahraniční partner podává komplementární návrh projektu zahraniční organizaci.

 

Očekávané výstupy/výsledky (str. 11 – 12 ZD):

V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe. V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek. Definice a popis jednotlivých druhů výsledků naleznete v příloze č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

 

Povinné přílohy návrhu projektu (str. 9 -12 ZD):

1. Common proposal (společný návrh projektu):

– Jedná se o formulář, který podává hlavní uchazeč TA ČR a zahraniční partner příslušné zahraniční organizaci.

– Jedná se o potvrzení závazku zahraničního partnera/zahraničních partnerů účastnit se řešení projektu a shrnutí základních informací o části návrhu projektu řešené zahraničním partnerem/zahraničními partnery, včetně předpokládaného financování zahraniční části projektu (ať formou podpory od zahraniční organizace či jiným způsobem).

– Uchazeči vyplňují Common proposal dle podmínek příslušné zahraniční organizace (podle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace).

– Common proposal musí být vyplněný v anglickém jazyce a podepsaný všemi statutárními zástupci na české i zahraniční straně. Výjimku tvoří návrhy projektů podávané ve spolupráci se zahraničními účastníky z kanadské provincie Québec (zahraniční organizace CRIAQ), u kterých podpis na kanadské straně připojuje pouze hlavní uchazeč, nikoliv také další účastníci.

– Ve formuláři se finanční částky uvádí v USD na české straně i na zahraniční straně, a to v kurzu podle České národní banky ke dni vyhlášení této veřejné soutěže.

– Formuláře Common proposal připravené p. JUDr. Kubešou naleznete zde:

ENG-Joint-Research-Agreement-DELTA-2-el-podpis-1.docx

ENG-Joint-Research-Agreement-DELTA-2.docx

 

2. Povinné přílohy pro výsledky typu Nmet a P (str. 11 – 12 ZD):

 • NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku NmetS
 • P – patent – povinnou přílohou je patentová rešerše

 

3. Prokázání způsobilosti uchazeče (str. 15 ZD):

 • Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicantza VUT odešle rektorát společně pro všechny návrhy podané do této soutěže za VUT prostřednictvím datové schránky ve lhůtě stanovené poskytovatelem. Čestné prohlášení posílá datovou schránkou každý uchazeč samostatně.
 • Pro zahraničního (dalšího) uchazeče platí, že pokud nemá datovou schránku, odesílá ČP v listinné podobě originálu, v takovém případě musí být podepsáno statutárem.
 • Čestné prohlášení o složení konsorcia – platí pro hlavní uchazeče spolupracující se zahraničními partnery z Brazilské federativní republiky (zahraniční organizace EMBRAPII a SENAI), Korejské republiky (zahraniční organizace KIAT a KETEP), Vietnamské socialistické republiky (zahraniční organizace MOST) a čínské provincie Ťiang‐su (zahraniční organizace JSTD) – odesílá hlavní uchazeč datovou schránkou za celý projekt; nemusí být podepsané
 • Účetní závěrka – VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření
 • Další náležitosti prokázání způsobilosti dokladované prostřednictvím přílohy ISTA:
  • odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”. Každý hlavní uchazeč musí mít v návrhu projektu alespoň jednu osobu v roli řešitel a každý případný další účastník musí mít alespoň jednu osobu v roli další řešitel;
  • oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu – do návrhu projektu se vkládá kopie (např. oprávnění k provádění biologického zkoušení, povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách);
  • vlastnická struktura za každého uchazeče – každý uchazeč musí uvést všechny koncové fyzické osoby, které mají podíl minimálně 10 % (pokud z právní formy uchazeče vyplývá, že nemá vlastnickou strukturu, tato povinnost se na něj nevztahuje)

Prokázání způsobilosti se netýká zahraničního partnera, který podává komplementární projekt zahraniční organizaci.

 

Vzhledem k prázdninovému termínu prosíme o dodání příloh k zajištění podpisů na OPT  do 1.7.2021.

 

Návrh projektu (str. 8 ZD):

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči). Nutné je se v návrhu projektu také vymezit k možným duplicitám projektu nejen s projekty daného výzkumného týmu, ale také k projektům, které mají stejný nebo podobný výzkumný cíl. Jedná se o podstatnou část hodnocení.

Pro podání projektu je nutné po jeho odeslání z ISTA vygenerovat z účtu vlastníka Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA, které bude zasláno datovou zprávou hlavního uchazeče.

 

Základní finanční údaje (str. 13 ZD):

Alokace: 300 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt: není stanovena

Maximální intenzita podpory na projekt: 74 %

VO v roli dalšího uchazeče míra podpory: až 100 % (za předpokladu nehospodářské činnosti, v opačném případě VO vystupuje jako podnik)

 

Způsobilé náklady (str. 14 ZD a podrobně v čl. 17 Všeobecných podmínek v6):

 • osobní náklady – včetně stipendií (na VUT není tento náklad doporučován, je nutná konzultace s OPT!); odvody 35,72 % vč. soc. fondu, odměny do výše maximálně dvou měsíčních platů (viz Všeobecné podmínky v6 str. 20)
 • náklady na subdodávky – max. 20% z celkových uznaných nákladů
 • ostatní přímé náklady – náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (za využití soukromého vozidla jsou uznatelné pouze do výše nákladů na přiměřený způsob hromadné dopravy v uvedené době).
 • nepřímé náklady – vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce mimo nákladů na investice (výpočet bude shodně s ISTA – bez subdodávek)

 

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice (jen odpisy).

Finanční náklady zahraničních partnerů nejsou součástí způsobilých nákladů projektu.

 

Smlouva (str. 18 ZD):

Smlouvu o poskytnutí podpory generuje v ISTA vlastník návrhu projektu a je možné ji generovat ještě před doložením dokumentů uvedených v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Podmínkou je, že před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory doloží hlavní uchazeč smlouvu o účasti na řešení projektu i smlouvu se zahraničními partnery.

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se následně promítat do smlouvy mezi uchazeči). Smlouva mezi uchazeči není nutná při podání návrhu. Pokud uchazeč deklaruje, že před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory dodá dokument Pre-existent knowledge (str. 19 ZD), musí ho nejpozději před podpisem smlouvy dodat – dokument na stránkách vyhlášení soutěže.

Formuláře Smlouvy o účasti připravené p. JUDr. Kubešou naleznete zde:

Smlouva-o-účasti-Delta-II-3-CZ-el-podpis.docx

Smlouva-o-účasti-Delta-II-3-CZ.docx

 

Důležité termíny na OPT: 

do 15. 6. 2021 – nahlásit na OPT,  kdo podává

do 1. 7.  2021 – předložit povinné přílohy (Common proposal) k zajištění podpisu rektora

do 12. 7. 2010 – v Apollo vyplnit projekt a do Projektové složky vložit návrh ISTA vč. financí za projekt a vyplněný Common proposal (nemusí být podepsaný).

Informujte nás e-mailem, že máte v Apollo vloženo a můžeme tedy kontrolovat.

Pokud návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT, je třeba doložit závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)