KInG – Kvalitní interní granty VUT

Název projektu: Kvalitní interní granty VUT
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948
Zahájení projektu: 1. 7. 2020
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Celkové způsobilé výdaje: 68 151 992,00 Kč
Příspěvek ESIF: 57 929 193,20 Kč
Národní veřejné zdroje: 6 815 199,20 Kč
Vlastní zdroje financování: 3 407 599,60 Kč

Cílem projektu je vytvoření soutěže výzkumných studentských grantů a její pilotní ověření. Vytvoření nové soutěže přispěje k rozvoji průřezových dovedností studentů doktorského studia, a tím získají do budoucna kompetence pro práci ve vědě a výzkumu a zvýší si úspěšnost při podávání vědeckých projektových záměrů do národních i mezinárodních soutěží. Z hlediska širšího dopadu projektu dojde v budoucnu k posílení konkurenceschopnosti mladých vědců v oblasti vědy a výzkumu v nadnárodním měřítku.

Jedná se o celouniverzitní projekt.

Projektový specialista na FAST: paní Monika Sedláková (sedlakova.m1@fce.vutbr.cz , tel.: 54114 7379)

 

1. veřejná soutěž KInG 2020 – pravidla

2. veřejná soutěž KInG 2021 – pravidla