MV ČR

aktuální výzvy:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

 

UZAVŘENÉ VÝZVY:

2023

PROGRAM SECTECH: Vyhlášení 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií.

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu do 12. 4. 2023 na OPT.

Uchazeči: malé a střední podniky, výzkumné organizace

Max. podpory na jeden projekt: 30 milionů korun

Maximální intenzita podpory na projekt: 70% uznatelných nákladů

Maximální intenzita podpory pro VO: 100% uznatelných nákladů

Délka projektů: 36 měsíců

Začátek realizace: od ledna 2024

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů  končí dne 3. května 2023:

 • návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 15:59:59 hodin dne 3. května 2023,
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 3. května 2023 prostřednictvím datové schránky poskytovatele; po uvedeném časovém údaji bude na návrh pohlíženo jako na pozdní doručení (tzn. nesplnění formálních kritérií pro přijetí do veřejné soutěže).

Výsledky soutěže: 15. 11. 2023.

Odkaz na soutěž na webu MV: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx

Výtah ze ZD zpracovaný RE-OPP si můžete stáhnout zde.

Nepřímé náklady budou na VUT vykazovány metodou full cost ve výši  24,254 % z PN.

 

2022

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAMU OTEVŘENÉ VÝZVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU 2023-2029 (OPSEC)

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků MV. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů základního výzkumu.

O Vašem zájmu o podání návrhu projektu do některého z programů informujte OPT nejpozději do 18. 5. 2022.

 

Odkaz na soutěž na stránkách MV ČR, kde naleznete zadávací dokumentaci a veškeré přílohy: zde.

Výtah ze ZD: zde

 

Soutěžní lhůta: 

 • návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:00:00 hodin dne 8. června 2022
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 8. června 2022 prostřednictvím datové schránky poskytovatele

Hodnotící lhůta: končí 15. listopadu 2022

Zahájení projektu: nejdříve od 1. 1. 2023 nebo po nabytí účinnosti smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Doba realizace projektu: 24 – 48 měsíců

Max. výše podpory na projekt: 50 mil. Kč

Intenzita podpory pro VO: 100%

 

Nepřímé náklady budou na FAST vykazovány metodou full cost ve výši 21,862 % z přímých nákladů projektu.

 

Důležité termíny OPT:

• do 1.6. 2022 založit projekt v Apollu, kde je třeba:

– doplnit označení projektu dle ISTA

– vyplnit žlutou tabulku Programy financování

– do Projektové složky vložit:

 • návrh ISTA vč. financí
 • ČP uchazeče – Příloha 2A: předkládá každý uchazeč, podepisuje rektor, v dokumentu doplnit metodiku uplatňování NN. Vyplněné ČP vložit do Apolla, k jeho podpisu rektorem dojde po schválení projektu v Apollu.
 • ČP za projekt – Příloha 3: předkládá pouze hlavní uchazeč – koordinátor, podepisuje rektor. Vyplněné ČP vložit do Apolla, k jeho podpisu rektorem dojde po schválení projektu v Apollu.
 • Smlouvu o účasti: v případě více uchazečů, musí být podepsána alespoň statutárním zástupcem hlavního uchazeče
 • další dokumenty podle typu projektu (Smlouva o zapojení uživatelských organizací, LoI, atd.)

• do 8. 6. 2022 do 10:00 – v případě, že VUT je koordinátorem projektu, zaslat na OPT na adresy vavreckova.e@vutbr.cz a  stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ v pdf. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „BV OPSEC/1VS – návrh projektu“.

 

Přílohu – vzory smlouvy připravené RE-OTT si můžete stáhnout zde:

Smlouva o účasti – VUT_příjemce – povinně je třeba doložit v případě, že se na projektu podílí více uchazečů. K návrhu projektu se dokládá vzor podepsaný alespoň statutárním zástupcem koordinátora projektu, k podpisu finální smlouvy pak musí dojít před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory.

Konkrétní vzor smlouvy o zapojení uživatelské organizace nebo letter of intent pro typ zapojení uživatelské organizace ve Vašem projektu konzultujte s Mgr. Michaelou Daňkovou na RE-OTT.

Pro zajištění podpisu p. rektora je třeba smlouvy dodat s předstihem několika dní na OPT spolu s vyplněnou a podepsanou Průvodkou ke smlouvám schválenou ze strany RE-OTT. 

 

Aktuální vlastnickou strukturu VUT naleznete zde.

 

Kontaktní osoby na VUT:

Kontakt na RE: Ing. Vlastimil Bejček, CSc. (qmbejcek@vutbr.cz, kl. 4640)

Kontakty na OPT FAST: Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D. (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT: Mgr. Michela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech: Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Kód Programu v Apollu: „VK“

 

Dotazy poskytovateli můžete pokládat kontaktním osobám MV ČR:

 •  Celkový rámec soutěže a ekonomické otázky:

PhDr. Mgr. Martina Tuleškovová, 974 832 014, martina.tuleskovova@mvcr.cz,

Ing. Karolína Kubíčková, 974 832 750, karolina.kubickova@mvcr.cz

E-mailové dotazy lze podávat nejpozději do 14 kalendářních dnů před ukončením soutěžní lhůty, telefonické dotazy po dobu trvání soutěžní lhůty každý pracovní den od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Nejčastější dotazy, včetně odpovědí, budou zveřejněny bez identifikace tazatele na internetových stránkách poskytovatele.

 

 

2021

IMPAKT a SECTECH

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 17. března 2021 dvě veřejné soutěže, a to v rámci Programu IMPAKT a nového Programu SECTECH. Přínosem obou veřejných soutěží je především zvýšení technologické a technické úrovně složek Integrovaného záchranného systému ČR.

O Vašem zájmu o podání návrhu projektu do některého z programů informujte OPT nejpozději do 16. 4. 2021.

Kontaktní osoby:

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

 

PROGRAM IMPAKT, 2. veřejná soutěž je tematicky zaměřena na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Odkaz na soutěž zde.

Termíny:

Soutěžní lhůta začíná 18. března 2021 v 9:00 hodin a končí dne 3. května 2021 v 16:00 pro podání projektu; do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu.

Zveřejnění výsledků: 31. října 2021

Projekt může být zahájen nejdříve 1. ledna 2022, ukončení projektů je nejpozději 31. prosince 2025

Doba realizace projektu: minimálně 36 měsíců

Intenzita podpory pro VO: 100 %

Uchazeči: min. 2,  pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí

Prokázání způsobilosti:

Výsledky:  alespoň 1 hlavní výsledek za celý projekt a dále alespoň 1 vedlejší výsledek za každý rok řešení (tj. 12 měsíců).

Aplikační garant: bezpečnostní sbory, ústřední orgány státní správy nebo jejich složky a dále územní samosprávné celky

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady pro VUT budou vykazovány metodou full cost  – aktuální sazba SPN pro fakultu je 21,48% ze součtu osobních a ostatních přímých nákladů

Podání návrhů projektů: webový portál ISTA zde.

 

PROGRAM SECTECH, 1. veřejná soutěž je zaměřená na robotiku, kyberbezpečnost, umělou inteligenci, nanotechnologie nebo fotoniku.

Odkaz na soutěž zde.

Termíny:

Soutěžní lhůta začíná 18. března 2021 v 9:00 hodin a končí dne 6. května 2021 v 16:00 pro podání projektu; do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu.

Zveřejnění výsledků: 31. října 2021.

Projekt může být zahájen nejdříve 1. ledna 2022

Doba realizace projektu: maximálně 24 měsíců

Alokace: 300 mil. Kč

Max. výše podpory na projekt: 40 mil. Kč

Intenzita podpory pro VO: až do výše 100 %

Uchazeči: malý, střední nebo velký podnik, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.

Prokázání způsobilosti:

Výsledky:  alespoň jeden výsledek za každých započatých 12 měsíců řešení projektu.

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady pro VUT budou vykazovány metodou full cost  – aktuální sazba SPN pro fakultu je 21,48% ze součtu osobních a ostatních přímých nákladů

Podání návrhů projektů: webový portál ISTA zde.

 

2020

4.veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS)

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 30. 4. 2020

Nahlášení projektů na OPT: do 20.5.2020

Soutěžní lhůta končí: 12. 6. 2020 16.00 pro podání projektu;

do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a    potvrzení způsobilosti uchazeče datovou schránkou (ID datové schránky TA ČR: afth9xp) v datovém poli věc musí být uvedeno „BV III/4VS – návrh projektu“.

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31.10. 2020

Zahájení řešení projektu: nejdříve 1. 1.2021 a zároveň nesmí být navrhovaný projekt zahájený      před účinností smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2022

Délka řešení projektu: max. 24  měsíců

 

Kontaktní osoby na Rektorátu:

Soutěž na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@ro.vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ro.vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech – Ing. Romana Sasková (saskova@ro.vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: VI

KONTAKTNÍ OSOBA NA FAST:  Zita Štěpánová, OPT, l. 7160

 

Odkaz na soutěž:

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze.aspx

 

Zaměření veřejné soutěže:

Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním, přirozeným nebo průmyslovým pohromám, poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky a infrastruktury. Veřejná soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace, na něž důsledky pandemie COVID-19 poukázaly.

Hlavním cílem 4. veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

Dílčí cíle:

 1. Priorita 1 – Bezpečnost občanů
 2. Priorita 3 – Krizové řízení a bezpečností politika

 

Výsledky programu:

Hlavní výsledky projektů (v každém návrhu projektu povinný minimálně jeden):

 • patent,
 • software,
 • výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • poloprovoz, ověřená technologie,
 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
 • metodika,
 • výzkumná zpráva (obsahující utajované informace)6,
 • souhrnná výzkumná zpráva;

Vedlejší výsledky projektů (nepovinné):

 • odborná kniha,
 • kapitola v odborné knize,
 • článek v odborném periodiku (časopise),
 • článek ve sborníku.

Druh výsledku je nutno specifikovat podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací zveřejněné na www.vyzkum.cz.

S ohledem na specifika čtvrté veřejné soutěže není možné v rámci této veřejné soutěže podávat projekty v režimu „Vyhrazené“ nebo „Důvěrné“. V této souvislosti se připouští, aby byly výsledky projektů utajované.

 

Uchazeči:

Uchazeči (hlavní uchazeč nebo další účastníci), v této veřejné soutěži mohou být:

 • výzkumné organizace;

Návrh projektu může podat uchazeč samostatně nebo více uchazečů ve spolupráci.

Základní finanční údaje

Maximální částka podpory na jeden projekt – 15 mil. Kč

Maximální intenzita podpory je podrobně rozepsána v zadávací dokumentaci na stranách 20 – 22.

Výzkumná organizace – až 100%

 

Způsobilé náklady, ZD str.16: 

 1. osobní náklady;

zahrnují náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody, sociální fond, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, tj. 35,72%,

odměny mohou být vypláceny jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a podílí se na řešení projektu (tj. prokazatelně pracují na projektu částí svého úvazku);

 

 1. výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

za způsobilé náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku potřebného pro řešení projektu je považována pouze ta část pořizovací ceny majetku, která je rovna výši odpisů odpovídající délce trvání projektu, v rozsahu jeho využívání a době využívání

 

 1. náklady na subdodávky

náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení a zároveň mohou náklady na subdodávky u jednoho řešitele tvořit maximálně 50 % rozpočtu tohoto konkrétního řešitele;

subdodávky mohou být pořizovány pouze od jiné výzkumné organizace;

uchazeč je povinen v návrhu projektu specifikovat všechny subdodávky

 

 1. ostatní přímé náklady
 • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
 • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na provoz, opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu    předpokládaného užití majetku pro projekt; část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
 • cestovní náklady

 

Nepřímé náklady: uplatněná metodika Full cost = 21,39 % z přímých nákladů. Investiční náklady pro výpočet FC jsou nezpůsobilé.

Bližší informace jsou na str. 18 zadávací dokumentace

 

Způsob podání návrhů projektů:

Webový portál ISTA https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=26177460554028970&step=0&ts=1560349268592&hash=PIPB5ah8Cwz2I7whWtNq7A==&nbl=true

 

Požadavky na způsobilost:

Uchazeč prokazuje způsobilost v návrhu projektu níže uvedenými doklady, a to prostými neověřenými kopiemi. Je-li návrh projektu podáván více uchazeči ve spolupráci, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče.

 1. čestné prohlášení (příloha č. 4.1.1.), VUT vyplní 4.1.1.A
 2. seznam řešitelského týmu v návrhu projektu v rámci ISTA
 3. strukturované profesní životopisy všech členů řešitelského týmu s kontakty na minimálně dvě reference (povinná součást návrhu v ISTA)
 4. popis prokazatelných zkušeností uchazeče z oblasti aplikovaného výzkumu (povinná součást návrhu v ISTA)
 5. Oprávněnost k činnosti (příloha č. 4.1.2.) – kopie výpisu z OR, nebo kopie výpisu z Živnostenského rejstříku, nebo kopie Zakládací listiny, nebo kopie Výpisu ze Seznamu výzkumných organizací. Je-li vyžadováno zvláštním předpisem další oprávnění, je nutné ho doložit. Povinnost doložit dokumenty pro oprávnění k činnosti (viz str. 11 ZD) se nevztahuje na právnické osoby zřízené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejné výzkumné instituce zřízené v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a na organizační jednotky Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany v souladu s § 1 Zákona.

Úředně ověřené kopie dokladů budou vyžadovány před uzavřením Smlouvy nebo vydáním Rozhodnutí.

 

Návrh projektu:

Návrh projektu je posuzován dle bodovacích kritérií uvedených v kapitole 6.2. Zadávací dokumentace.

Každý projekt musí mít jednoho manažera projektu, tj. osobu odpovědnou příjemci za řízení projektu, spolupráci a komunikaci s kontaktní osobou poskytovatele. Manažera projektu určuje hlavní uchazeč (tj. koordinátor projektu).

Povinnou přílohou návrhu projektu je také návrh smlouvy mezi uchazeči, jeho součástí musí být úprava finančního toku, vypořádání práv k výsledkům, mechanismus řešení sporů a postup předčasného ukončení smlouvy mezi uchazeči. Vzor smlouvy přiložen (uchazeč si vybere vzor pro příjemce nebo dalšího účastníka). Návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazeči musí být podepsaný alespoň statutárním zástupcem hlavního uchazeče a přiložen k přihlášce (tj. návrhu projektu) jako příloha do systému ISTA. Postačující je prostá kopie podepsaného návrhu smlouvy, originál bude vyžadován před podpisem Smlouvy / vydáním Rozhodnutí, viz str. 14 ZD.

Součástí návrhu projektu je také prohlášení (Příloha č. 4.2.), že projekt obsahuje nové řešení, že na téma projektu nebyla nebo nebude přidělena jiná podpora a že navrhovaný projekt nebyl ani nebude zahájen před účinností smlouvy. Podepisuje koordinátor.

K návrhu projektu musí být přiloženy všechny povinné přílohy. Uchazeč je povinen řídit se vzory příloh. Přílohy, jejichž vzor není přílohou této zadávací dokumentace, si uchazeč opatří, popř. vytvoří sám.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, je povinen řádně prokázat způsobilost přiložením dokladů ke každému návrhu projektu. Nebude-li u některého z návrhů projektů předložen doklad dle této zadávací dokumentace, nebude tento návrh přijat do veřejné soutěže.

Nebudou uznávány přílohy, které budou přiloženy k jinému návrhu projektu. Každý uchazeč dokládá odpovídající přílohy a označí je identifikovatelným způsobem, tzn., vyplní záhlaví přílohy, kde uvede název uchazeče, sídlo/adresu uchazeče, IČ uchazeče a název. Přílohy vztahující se k celému projektu (tj. příloha č. 4.2.) se přikládají pouze jednou. Přílohy vztahující se k jednotlivým uchazečům (tj. přílohy č. 4.1.) musí přiložit každý uchazeč (pokud se ho tyto přílohy týkají). Přílohy jsou nahrávány k vyplněné přihlášce v ISTA.

 

Pokud obsahuje projekt subdodávky musí být doložena samostatná příloha k návrhu projektu, která bude obsahovat:

 • předmět subdodávky (podrobná specifikace předmětu služby);
 • odůvodnění subdodávky;
 • předpokládaná tržní cena (nebo pokud nelze tržní cenu určit, pak je-li subdodavatelem výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura, pak musí cena zahrnovat přiměřené náklady a zisk, případně na základě obvyklých tržních podmínek maximální hospodářský prospěch výzkumné organizace/výzkumné infrastruktury, minimálně pokrytí mezních nákladů);
 • doba realizace ve vztahu k harmonogramu projektu;
 • subdodavatel a informace o jeho oprávnění a kvalifikaci k předmětu plnění, zdůvodnění jeho výběru (pokud je již znám) nebo způsob jeho výběru;
 • zdůvodnění využití § 8 odst. 4 Zákona při pořízení subdodávky.

Hodnocení:

Podrobný systém hodnocení včetně vylučovacích kritérií je uveden na stranách 23 – 28 ZD.

 

Důležité termíny OPT:

do 4.6. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „VI…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • přílohy povinné
 • ČP uchazeče 4.1.1. (předkládá každý uchazeč, podpis rektora, doplnění metodiky NN)
 • ČP za projekt 4.2. (předkládá pouze hlavní uchazeč tj. koordinátor)
 • Smlouva o účasti – podepsána alespoň statutárním zástupcem hlavního uchazeče

 

do 12. 6. 2020 do 10:00 – zaslat na OPT na adresu stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ v pdf. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „BV III/4VS – návrh projektu“