HODNOCENÍ VaV

Hodnocení výstupů VaV na FAST

• Od roku 2023 jsou výstupy VaV vyhodnocovány dle nového pokynu děkana č.13/2023 „Motivační systém pro podporu výsledků základního a aplikovaného výzkumu, transferu znalostí a doplňkové činnosti“ v pěti kategoriích:

  • Modul M1 dle Metodiky M17+: výsledky zařazené do modulu M1 dle Metodiky M17+, které získaly známku 1 nebo 2 za rok předcházející hodnocení o 2 roky,
  • Modul M2 dle Metodiky M17+: výsledky vstupující do modulu M2 dle Metodiky M17+ u publikací zařazených do decilu D1 nebo kvartilu Q1 indikátoru Article Influence Score za rok předcházející hodnocení o 2 roky,
  • RUV: výsledky zveřejněné v Registru uměleckých výstupů (RUV) za rok předcházející hodnocení o 1 rok,
  • Transfer technologií: výsledky druhu P (patent), Fprum (průmyslový vzor) nebo Fuzit (užitný vzor), u kterých proběhl prodej práv k užití těchto výsledků subjektům mimo VUT v průběhu roku předcházejícímu roku hodnocení,
  • Doplňková činnost: zakázky řešitelů doplňkové činnosti, vložené do IS FAST a ukončené v průběhu roku předcházejícího hodnocení.

Seznam autorů s nejvyšším bodovým ohodnocením pro rok 2023, kteří byli dle pokynu děkana č.13/2023 oceněni diplomem, naleznete zde.

• V roce 2022 byly publikační výsledky v impaktovaných časopisech vyhodnoceny dle pokynu děkana 23/2021 „Motivační systém pro zvýšení výstupů VaV v oblasti prestižních publikací a TOP10“ zohledňujícího metodiku M17+ na základě kumulativního kvartilu AIS.

• Do roku 2021 byly hodnoceny publikační výsledky v impaktovaných časopisech dle pokynu děkana 6/2012 „Motivační systém pro zvýšení výstupů VaV v oblasti prestižních publikací“ na základě kumulativního IF.

Výsledky hodnocení pro roky 2017 – 2021 (TOP10) jsou uveřejněny zde.

 

Hodnocení výzkumných organizací

Informace a veškerou dokumentaci k hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ naleznete na stránkách RVVI, včetně dokumentů Metodika hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory (2017+) a Definice druhů výsledků.

 

Indikátor Article Influence Score (AIS) a kvartil dle AIS

Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+) dochází k mnoha změnám v hodnocení publikačních výsledků vědeckých organizací. Jednou z nich je změna hodnocení článků v časopisech s IF zařazených do Journal Citation Reports (JCR) Web of Science. Jednu z klíčových roli hraje výše indikátoru Article Influence Score (AIS) a zařazení časopisů do kvartilu dle AIS, nikoli výše Journal Impact Factor (JIF) a zařazení časopisů do kvartilů dle JIF. Postavení časopisu v rámci oboru podle kvartilu AIS v JCR bude zohledňováno při hodnocení výsledků tvůrčí činnosti.

Návod, jak vyhledat kvartil časopisu dle AIS v daném oboru, najdete zde.

 

Výstupy VaV v IS Apollo

Výstupy VaV dle Definice druhů výsledků je nutné zadat do IS Apollo a každý výsledek je třeba navázat na projekt. Výstupy, které nevznikly při řešení grantu, lze navázat na fiktivní projekt institucionálního financování s názvem 2112 – institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (ID 22738).