MK ČR

uzavřené výzvy:

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ  V PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU V OBLASTI NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2023 až 2030 (NAKI III)

Zadávací dokumentace včetně příloh je dostupná na webových stránkách MK ČR.

Výtah z výzvy zpracovaný Odborem projektové činnosti, v němž naleznete informace o soutěži, cílech programu a způsobilých nákladech, je dostupný  ZDE.

Čestná prohlášení (Přílohy 5, 6, 7a) budou zpracována pro konkrétní uchazeče podle typu projektu (J, D, K) a zaslána mailem.

S ohledem na náročnou administrativní stránku prosíme o nahlášení Vašeho zájmu o podání projektové žádosti s uvedením typu projektu (J, D, K) na OPT a OPP-RE do 1. 4. 2022.

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta: končí 28. dubna 2022 v 14.00 hodin. Návrhy projektů je možné podávat:

a) poštou na adresu: Ministerstvo kultury, Odbor výzkumu a vývoje, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1. Rozhodným datem je datum doručení.

b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.

 

Do 14.4.2022:

  • v případě projektů typu K nebo D předložit návrh Smlouvy o spolupráci na OTT RE ke konzultaci Mgr. Daňkové

Do 20.4.2022:

  • založit projekt v Apollo pod kódem programu DH
  • do projektové složky vložit vyplněný Návrh projektu (příloha č.1), Rozpočet projektu (příloha č. a ) a Prohlášení o finančních závazcích
  • dodat Návrh projektu a Čestná prohlášení (přílohy 5, 6 a 7a) v požadovaném počtu výtisků podle typu projektu společně s průvodkou k podpisu rektora na OPT FAST. Předvyplněné formuláře ČP budou zaslán uchazečům mailem. Před předložením dokumentů k podpisu rektora je třeba mít projekt schválený v Apollo.

 

Vyhlášení výsledků: nejpozději 16. prosince 2022

Doba realizace projektu: 1. března 2023 – 31. prosince 2027

Délka řešení projektu: 58 měsíců

Dotazy k soutěži je možné podávat na předepsaném formuláři pouze do 8. dubna 2022 na MK ČR. Vaše dotazy zasílejte Mgr. Tereze Stodolové, která je předá poskytovateli.

 

Základní finanční údaje:

Alokace: 1,325 mld. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt: u projektů řešených pouze výzkumnými organizacemi až 100 %, u projektů řešených ve spolupráci s podniky intenzita podpory podniku závisí na kategorie výzkumu a kategorii účastníka podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být až 100% u základního výzkumu, až 80% u průmyslového výzkumu a až 60% u experimentálního vývoje.

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje: výše režií pro FAST byla stanovena ORF RE na 3,26%. 

 

Kontaktní osoby na VUT:

OPT FAST –  Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.czkl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), 

RE VUT  – Mgr. Tereza Stodolová (stodolova@vutbr.cz)