Režie, odvody, hrubá mzda, stipendia

Režie (=SPN, nepřímé nebo doplňkové náklady)

V roce 2024 je hodnota SPN 26,37 % z přímých nákladů (bez režií)  = 20,87 % z výnosů.

Aktuální hodnoty a další informace k režiím a naleznete na Sharepointu EO FAST. Hodnota SPN (podíl na společných provozních nákladech VUT) je v každém roce stanovena pro každou fakultu v konkrétní procentuální míře. Pro jednotlivé poskytovatele, kteří mají jiné podmínky pro uplatňování režijních nákladů v projektech (např. MV, MK, …) budou vydány začátkem března.

Přibližně od poloviny roku 2019 je na VUT standardně používána v závislosti na podmínkách konkrétní soutěže metodika výpočtu režií flat rate (pozn.: výpočet režií nezahrnuje subdodávky). Při volbě metodiky full cost je naopak uplatňována celá hodnota SPN v % z přímých nákladů včetně subdodávek. Fakulta musí postupovat v každé soutěži jednotně a na našich stránkách k patřičné soutěži vždy najdete pokyny k volbě metodiky i výši % sazby, kterou v návrhu zvolíte.

Někteří poskytovatelé mají režijní náklady omezeny o některé náklady (například ON, které se uvádějí do přímých nákladů nebo některé druhy provozních nákladů) a sazba režií se tím ještě snižuje. Pro takové soutěže je hodnota SPN v % specifikována vždy konkrétně a hodnotu najdete v informacích k dané soutěži na stránkách OPT.

Pozor při zpracování rozpočtů TAČR. Systém ISTA má nastaven výpočet režijních nákladů dle metodiky flat rate i v případě, že zvolíte metodiku full cost. Režie se vám tak automaticky spočítají bez subdodávek. Pokud náklady na subdodávky ve svém rozpočtu máte, je nutno režie spočítat včetně subdodávek (tedy ON + ostatní přímé náklady + subdodávky × aktuální hodnota FC pro FAST) a výslednou hodnotu uvést do návrhu projektu v řádku Nepřímé náklady (režijní/doplňkové náklady). Číselná hodnota režií v % v ISTA sice nebude odpovídat hodnotě, se kterou jste počítali, ale částka na režie bude odpovídat skutečnosti a to je důležité.

 

Odvody z osobních nákladů

V roce 2024 je výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu 35,22 %.

Tuto hodnotu tvoří povinné odvody zaměstnavatele zdravotní pojištění (9%), sociální pojištění (24,8%) a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (0,42%) – celkem 34,22%. Navíc také zahrnuje sociální fond 1 %, který je obvykle způsobilým nákladem (je třeba se řídit vždy pravidly konkrétního poskytovatele).

POZOR ZMĚNA – od 1.1. 2024 došlo ke snížení sociální fondu z 1,5 % na 1%! Pravidla tvorby sociálního fondu jsou uvedena v pokynu č. 29/2017nová výše SF pak ve směrnici č. 4/2023 – Pravidla hospodaření na straně 9.

Uznatelné osobní náklady = hrubá mzda x 1,3522  (tj. plus 35,22 %).

 

Obvyklá mzda zaměstnance na projektu

Při stanovení v čase a místě obvyklých mezd a odměn zaměstnanců VUT podílejících se na přípravě a realizaci projektů postupujte dle pokynu č. 32/2017. 

Průměrná výše hrubé mzdy na projektech na VUT pro rok 2024 je uvedena v Příloze č. 1. Hodnoty platné pro daný rok bývají zveřejněny cca koncem února, vycházejí z hodnot roku předchozího.

 

Stipendia

Vždy konzultujte zahrnutí stipendií do rozpočtu projektu s OPT!

V souvislosti s čerpáním stipendií v projektech VaV je nutné ošetřit práva k duševnímu vlastnictví dle autorského zákona, což je poměrně komplikované a na VUT není tento způsob čerpání doporučován.