SpV 2022 – pravidla soutěže

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO  VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT PRO ROK 2022

Soutěžní lhůta začíná:

pro mezifakultní juniorské projekty dnem 13. 12. 2021 a končí dnem 8. 2. 2022 –  zde účast studentů 1. ročníku doktorského studijního programu nebude možná

pro fakultní standardní i juniorské projekty začíná 13. 12. 2021 a končí dnem 13. 2. 2022.

Hodnocení návrhů projektů:   9. 2. 2022 a bude ukončeno 28. 2. 2022.

Datum zahájení řešení projektů:  1. 3. 2022

Dokumenty k soutěži zde: směrnice 14-2019

 

Návrhy projektů se podávají v IS Apollo v modulu IGA žádosti 2022.

 

INFORMACE KE SPECIFICKÉMU VYSOKOŠKOLSKÉMU VÝZKUMU 2022 z úrovně vedení FAST:

 1. Specifický vysokoškolský výzkum (SV) bude na FAST realizován plně v souladu:
 • s platnou Směrnicí 14/2019 Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně vydanou rektorem VUT,
 • s Rozhodnutím rektora č. 18 /2021 Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně pro rok 2022 ze dne 3. 11. 2021.
 1. Nové víceleté projekty nebudou v roce 2022 na FAST podporovány.
 2. Vedení FAST upřesňuje finanční rozmezí podpory standardních projektů 200 tis. Kč až 1 mil. Kč, juniorských projektů v rozmezí 50 tis. Kč až 200 tis. Kč.
 3. Výše režie vychází z full-costu a je stanovena ve výši 26,81 % z přímých nákladů     (= 21,142 % z dotace). To je hodnota roku 2021 a tato je nastavena v systému Apollo. Aplikuje se pouze na přímé náklady, již tedy není „režie z režie“.

Pokud P je celková přidělená částka (dotace), tak režie R je:

R = (P-R) x 0,2681,   po úpravě pak:  R = P x 0,21142 (zaokrouhleno)

Nebo také přímé náklady projektu PN jsou:

PN = P/1,2681,         přičemž platí:     P = PN + R

Příklad:
P = 100 000 Kč

R = 100 000 Kč x 0,21142 = 21142 Kč

PN = 100 000 Kč/1,2681 = 78858 Kč

Kontrola: 21142 Kč + 78858 Kč = 100 000 Kč = P

 

Upozornění: Všechny položky v rozpočtu musí být v celých Kč!

 1. Podobně jako v minulých letech, prostředky na SV přidělené na FAST (nejsou zatím známy) budou rozděleny na jednotlivé obory FAST, managementem na oborech jsou pověřeni vedoucí oborů, na základě postupu Směrnice rektora bude stanoveno pořadí projektů a hodnotitelským panelem schváleny projekty k financování.  Prostředky pak budou použity na úspěšné standardní a juniorské grantové projekty v soutěži SV 2022.
 2. Přidělené prostředky na FAST se rozdělí na jednotlivé obory na základě RIV bodů jednotlivých ústavů do oboru spadajících. Jedná se o parametr V dle vztahu MŠMT, ve kterém se dále zohledňují počty doktorandů k 31. 10. 2021 (parametr D), počet absolventů navazujících magisterských studijních programů za období 1. 11. 2020 – 31. 10. 2021 (parametr M) a počet absolventů doktorských studijních programů za období 1. 11. 2020 – 31. 10. 2021 (parametr A). Bodové ohodnocení výsledků tvůrčí činnosti pro SV je určeno z výsledků, které jsou vykázány do RIV za kalendářní roky 2017–2020. Do hodnocení vstupují v uvedeném časovém období takové uplatněné (publikované, realizované) výsledky, které byly do RIV vykázány. Zpracovatelem výpočtu bodového ohodnocení je CVIS, který dodá OPT data a provede ke dni 15. 1. 2022 archivaci výstupů, které vstoupily do výpočtu bodového ohodnocení pro jednotlivé kalendářní roky a pro ústavy či složené pracoviště. Body za hodnocená kritéria tvůrčí činnosti podle uvedené metodiky jsou rozpočítány mezi jednotlivé ústavy v poměru rovnajícímu se podílu pracovníků ústavu podílejících se na daném výstupu, který je uveden v IS Apollo. V případě společných výstupů s dalšími organizačními jednotkami VUT nebo s jinými organizacemi budou do bodového hodnocení započteny pouze podíly pracovníků FAST.

Pro účely specifického výzkumu jsou ústavy přiřazeny k oborům takto:

Pozemní stavby, EVB S PST, TZB
Konstrukce a dopravní stavby K BZK, GTN, KDK, PKO, SZK, ŽEL
Stavebně materiálové inženýrství M THD
Vodní hospodářství a vodní stavby V VHK, VHO, VST
Management stavebnictví E EKŘ
Realizace staveb R TST
Geodézie a kartografie G GED
Architektura A ARC
Teoretický a společenskovědní T AIÚ, FYZ, CHE, MAT, SPV, STM

 

 1. Na základě projednání ve Vědecké komisi AS FAST (již v roce 2019), vedení FAST nastavuje:
 • Výše celkové odměny pro akademické a vědecko-výzkumné pracovníky v rámci všech projektů SV v daném roce nesmí přesáhnout částku rovnou 1,5násobku jejich měsíčního tarifního platu platného v době podání projektu.
 • Minimální poměr osobních nákladů mezi studenty a vědeckopedagogickými pracovníky nastavujeme na 80/20 s cílem více podpořit studenty (Směrnice rektora uvádí 75/25, fakulta jej však může upravit).
 1. V soutěži SV 2022 bude brán mnohem větší důraz na kvalitu slíbených a poté realizovaných výsledků.

Pravidla platná k 13. 12. 2021

Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.