SpV 2021 – pravidla soutěže

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO  VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT PRO ROK 2021

Soutěžní lhůta: 

Soutěžní lhůta začíná pro mezifakultní juniorské projekty dnem 7. 12. 2020 a končí dnem 8. 2. 2021, pro fakultní standardní i juniorské projekty začíná 7.12.2020 a končí dnem 14.2.2021.

Hodnocení návrhů projektů:   9. 2. 2021 a bude ukončeno 28. 2. 2021.

Datum zahájení řešení projektů:  1. 3. 2021

Dokumenty k soutěži zde: směrnice 14-2019, vyhlášení soutěže 2021

IS Apollo je již nastaven pro podávání projektů v modulu IGA žádosti 2021.

 

Termín pro odevzdání závěrečné zprávy za projekty juniorské a standardní 2019 a 2020 – do 10. 2. 2021.

Do IS Apollo vložíte (řešitelé) závěrečné zprávy v termínu do 10. 2. 2021:

  • Otevřete svou žádost v modulu Interní grantová agentura – žádosti.
  • Vyplňte kompletně a v návaznosti na původně stanovené cíle projektu část Závěrečná zpráva projektu (záložky: popis dosažených výsledků…; kontrolované výsledky; komentář k využití finančních prostředků). Abyste lépe pochopili zadání, můžete využít odkazů na nápovědy. Poslední záložku Hodnocení zprávy vyplňujeme za OPT sami na základě hodnocení zpravodajů jednotlivých oborů a předsedy panelu.
  • V části nad závěrečnou zprávou vidíte Skutečné výstupy projektu, ve které se zobrazují všechny VaV výsledky, které vykazujete v Apollo na váš projekt SV v souladu s tím, co jste si stanovili v žádosti. Tyto záznamy zadáváte do části Apollo Výzkum a vývoj – VaV výsledky a ze žádosti je nemůžete editovat.
  • Ve správném zadání záznamu výsledku vám pomůže tento manuál. Potřebné informace a náležitosti najdete také v dokumentu RVVI Definice druhů výsledků podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ (M17+).
  • Dejte prosím pozor, aby textový popis ke kontrolovaným (dosaženým) výsledkům korespondoval s výsledky vykázanými v Apollo (a tedy i v části Skutečné výstupy projektu).
  • Nezapomeňte vždy přehledně zhodnotit také jednotlivé závazky k vytvoření diplomových a disertačních prací, které se do tabulky VaV výsledků nepromítnou. V popisu výslovně odlišujte typy prací (diplomka vs. disertace).

 

INFORMACE KE SPECIFICKÉMU VYSOKOŠKOLSKÉMU VÝZKUMU 2021 (SPV 2021) (Z ÚROVNĚ VEDENÍ FAST):

1. Specifický vysokoškolský výzkum (SV) bude na FAST realizován plně v souladu:
• s platnou Směrnicí 14/2019 Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně vydanou rektorem VUT,
• s Rozhodnutím rektora č. 12 /2020 Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně pro rok 2021 ze dne 23. 11. 2020.

2. Nové víceleté projekty nebudou v roce 2021 na FAST podporovány.

3. Vedení FAST upřesňuje finanční rozmezí podpory standardních projektů 200 tis. Kč až 1 mil. Kč, juniorských projektů v rozmezí 50 tis. Kč až 200 tis. Kč.

4. Výše režie vychází z full-costu a je stanovena ve výši 26,85 %. To je hodnota roku 2020 a tato je nastavena v systému Apollo. Aplikuje se pouze na přímé náklady, již tedy není „režie z režie“.

Pokud P je celková přidělená částka, tak režie R je:

R = (P-R) x 0,2685, po úpravě pak: R = P x 0,21167 (zaokrouhleno).
Nebo také přímé náklady projektu PN jsou:

PN = P/1,2685, přičemž platí: P = PN + R.

Příklad:
P = 100 000 Kč
R = 100 000 Kč x 0,21167 = 21167 Kč
PN = 100 000 Kč/1,2685 = 78833 Kč

Kontrola: 21167 Kč + 78833 Kč = 100 000 Kč = P

5. Podobně jako v minulých letech, prostředky na SV přidělené na FAST (nejsou zatím známy) budou rozděleny na jednotlivé obory FAST, managementem na oborech jsou pověřeni vedoucí oborů, na základě postupu Směrnice rektora bude stanoveno pořadí projektů a hodnotitelským panelem schváleny projekty k financování. Prostředky pak budou použity na úspěšné standardní a juniorské grantové projekty v soutěži SpV 2021.

6. Přidělené prostředky na FAST se rozdělí na jednotlivé obory na základě RIV bodů jednotlivých ústavů do oboru spadajících. Jedná se o parametr V dle vztahu MŠMT, ve kterém se dále zohledňují počty doktorandů k 31. 10. 2020 (parametr D), počet absolventů navazujících magisterských studijních programů za období 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020 (parametr M) a počet absolventů doktorských studijních programů za období 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020 (parametr A). Bodové ohodnocení výsledků tvůrčí činnosti pro SpV je určeno z výsledků, které jsou vykázány do RIV za kalendářní roky 2016–2019. Do hodnocení vstupují v uvedeném časovém období takové uplatněné
(publikované, realizované) výsledky, které byly do RIV vykázány. Zpracovatelem výpočtu bodového ohodnocení je CVIS, který dodá OPT data a provede ke dni 15. 1. 2021 archivaci výstupů, které vstoupily do výpočtu bodového ohodnocení pro jednotlivé kalendářní roky a pro ústavy či složené pracoviště. Body za hodnocená kritéria tvůrčí činnosti podle uvedené metodiky jsou rozpočítány mezi jednotlivé ústavy v poměru rovnajícímu se podílu pracovníků ústavu podílejících se na daném výstupu, který je uveden v IS Apollo. V případě společných výstupů s dalšími organizačními jednotkami VUT nebo s jinými organizacemi budou do bodového hodnocení započteny pouze podíly pracovníků FAST.

Pro účely specifického výzkumu jsou ústavy přiřazeny k oborům takto:

Pozemní stavby S PST, TZB
Konstrukce a dopravní stavby K BZK, GTN, KDK, PKO, SZK, ŽEL
Stavebně materiálové inženýrství M THD
Vodní hospodářství a vodní stavby V VHK, VHO, VST
Management stavebnictví E EKŘ
Realizace staveb R TST
Geodézie a kartografie G GED
Architektura A ARC
Teoretický a společenskovědní T AIÚ, FYZ, CHE, MAT, SPV, STM

 

7. Na základě projednání ve Vědecké komisi AS FAST (již v roce 2019), vedení FAST nastavuje:
• Výše celkové odměny pro vědeckopedagogické pracovníky v rámci všech projektů SpV v daném roce nesmí přesáhnout částku rovnou 1,5násobku jejich měsíčního tarifního platu platného v době podání projektu.
• Minimální poměr osobních nákladů mezi studenty a vědeckopedagogickými pracovníky nastavujeme na 80/20 s cílem více podpořit studenty (Směrnice rektora uvádí 75/25, fakulta jej však může upravit).

8. V soutěži SpV 2021 bude brán mnohem větší důraz na kvalitu slíbených a poté realizovaných výsledků.

 

Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.