MZe ČR

UZAVŘENÉ VÝZVY:
• Program Země II – veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 26. 7. 2023 do 16:29:59 pro podání projektu v ISTA; do 23:59:59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a potvrzení způsobilosti uchazeče

Vyhlášení výsledků soutěže: do 17.1.2024

Zahájení řešení projektu: 1.3.2024 – 31.5.2024

Délka řešení projektu:

PP1 – 24 – 58 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2028) 

PP1 – 24 – 34 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2026) 

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 26. 6. 2023 na OPT.

 

Odkaz na soutěž naleznete zde.

Prezentaci ze semináře k výzvě si můžete stáhnout zde.

 

Kontakt RE – OPP: Mgr. Tereza Stodolová (stodolova@vutbr.cz, kl. 4237)

Kontakt OPT: Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166), Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Zadání do APOLLA pod programem financování: QL24

 

Čestné prohlášení prokázání způsobilosti dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. za VUT bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

 

U výsledků druhu „H“ je povinnou přílohou návrhu projektu doložení zájmu příslušného orgánu státní správy o konkrétní výsledek. Pro doložení zájmu je nutné použít formulář poskytovatele.

V případě výsledků typu “R” – software bude Smlouvou o poskytnutí podpory nebo jejím dodatkem specifikováno:
a. Jakým způsobem budou vypořádána práva k duševnímu vlastnictví.
b. Jakým způsobem bude software provozován

 

DPH u všech nákladů v rámci VO s vedlejší hospodářskou činností viz FAQ:
Pokud se výzkumná organizace hlásí pod statutem výzkumné organizace, pak se náklady na DHP řadí mezi uznané náklady. VO má nehospodářskou činnost, která by měla být převažující a doplňkovou, hospodářskou činnost. Měla by mít oddělené účetnictví na tyto dvě činnosti. Pokud by se hlásila do projektu jako VO, pak by účtovala jako nehospodářská jednotka vč. DPH a DPH je uznaný náklad. V některých případech (soukromé VO) je možné se hlásit jako podnik, pak bude účtovat bez DPH a náklady v projektu uplatňovat bez DPH. Další možností je, že VO s vedlejší hospodářskou činností má částečné DPH (stanovený koeficient).
Dle aktuálních Všeobecných podmínek je DPH uznatelným nákladem pouze v případě, že příjemce nemá nárok na odpočet dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (bez ohledu na to, zda uplatňuje či neuplatňuje odpočet DPH). Pokud má příjemce nárok na částečný odpočet DPH, je DPH uznatelným nákladem také částečně, a to ve výši na kterou příjemce nemá nárok na odpočet DPH.
Pro posouzení uznatelnosti DPH je tedy podstatná pouze existence/neexistence nároku na odpočet, nikoliv typ příjemce.

 

Důležité termíny  – OPT:

Do 13.7. 2023 založit projekt v Apollo nebo ke stejnému datu nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT (pokud si řešitel bude vkládat údaje do Apolla sám, sdílet projekt v ISTA nemusí)

Do projektové složky se vkládá:

  • Návrh ISTA včetně financí
  • U výsledků druhu H v PP2 povinnou přílohu návrhu projektu  – doložení zájmu budoucího odběratele výsledků (pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem

Novinka: je-li relevantní, nevkládá se prohlášení o finančních závazcích  – formulář je nahrazen vyjádřením vedoucího ústavu, které uvede do kolonky pro komentáře při schvalování projektu v Apollu. 

Do 26.7. 2023 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresy staffova.m@vutbr.cz, stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

 

• Program Země – veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 26. 5. 2022

Soutěžní lhůta končí: 13. 7. 2022 do 16:29:59 pro podání projektu v ISTA; do 23:59:59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a potvrzení způsobilosti uchazeče

Vyhlášení výsledků soutěže: do 22. 11. 2022

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023

Délka řešení projektu: 24 – 36 měsíců (nejdéle do 31. 5. 2025)

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 13. 6. 2022 na OPT.

 

Odkaz na soutěž naleznete zde.

Podklady k soutěži zpracované RE-OPP zde.

Seminář pro uchazeče je plánován v termínech 8. 6. 2022 a 22. 6. 2022, bližší informace budou zveřejněny.

 

Kontakt RE – OPP: Mgr. Tereza Stodolová (stodolova@vutbr.cz, kl. 4237)

Kontakt OPT: Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166)

Zadání do APOLLA pod programem financování: QK

 

Čestné prohlášení prokázání způsobilosti dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. za VUT bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

 

Důležité termíny  – OPT:

Do 1. 7. 2022 dodat OPT ke kontrole návrhu v Apollo:

  • označení projektu vyplněno dle ISTA
  • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
  • v Projektové složce vložen návrh ISTA vč. financí

Do 13. 7. 2022 do 10:00  zaslat na OPT na adresu staffova.m@vutbr.cz, v kopii  vavreckova.e@vutbr.cz,  stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ v pdf. Potvrzení odešleme do datové schránky poskytovatele.