MZe ČR

aktuální VÝZVY:
2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2024 v programu Země II, podprogram II.

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 5. 6. 2024 do 16:29:59 pro podání projektu v ISTA; do 23:59:59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a potvrzení způsobilosti uchazeče

Vyhlášení výsledků soutěže: do 6. 12. 2024

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2025 – 31. 3. 2026

Délka řešení projektu: 24 – 36 měsíců (nejdéle do 31. 12. 2027)

 

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 100%

Nepřímé náklady – flat rate do výše 25%

V Podprogramu II může být v roli hlavního uchazeče/příjemce pouze výzkumná organizace, v roli dalšího účastníka projektu mohou být jiné výzkumné organizace a/nebo podniky.

 

Prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 20. 5. 2023 na OPT.

 

Odkaz na soutěž naleznete zde.

Výtah ze ZD připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde.

MZe pořádá dva Semináře pro uchazeče – Registrační formulář (office.com), na kterých budou uchazeči o podporu seznámeni s pravidly poskytovatele platnými pro letošní veřejnou soutěža to v termínech 25. 4. od 10:00 a 16. 5. od 10:00 online přes MS Teams.

 

Čestné prohlášení prokázání způsobilosti dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. za VUT bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

 

Výsledky:

U výsledků druhu „H“ je povinnou přílohou návrhu projektu doložení zájmu příslušného orgánu státní správy o konkrétní výsledek. Pro doložení zájmu je nutné použít formulář poskytovatele.

V případě výsledků typu “R” – software bude Smlouvou o poskytnutí podpory nebo jejím dodatkem specifikováno:

  • Jakým způsobem budou vypořádána práva k duševnímu vlastnictví.
  • Jakým způsobem bude software provozován:
  • na jaké infrastruktuře,
  • kterým subjektem,
  • v jaké kvalitě (z hlediska kompatibility, dostupnosti, přístupnosti, výkonu, bezpečnosti),
  • zda a jak bude přístupný veřejnosti nebo jinak specifikované skupině uživatelů.

 

Důležité termíny OPT:

•  Do 27. 5. 2024 nasdílet projekt v ISTA v režimu „pouze k zobrazení“ administrátorkám (opt.fast@vut.cz) na OPT, které jej v Apollu založí. Sdílejte Sdílení návrhu projektu v ISTA je povinné i v případě, že řešitel si bude projekt v IS Apollo zakládat sám. 

Po odeslání projektu do soutěže je nutné projekt nadále ponechat sdílený, aby mohlo OPT následně vyhodnotit příčiny jeho případného nepřijetí. Nesdílený projekt nebude podepsán děkanem a OPT jej nebude při uzávěrce soutěže odesílat datovou schránkou.

V případě, že VUT nebude žádat o 100% dotace, je třeba při schvalování projektu v IS Apollo do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům (nahrazuje dřívější formulář Prohlášení k finančním závazkům). Je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: QL

•  Nejpozději do 5. 6. 2024 do 10:00 hod zaslat OPT na mailové adresy staffova.m@vut.cz, eva.vavreckova@vut.cz  „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

RE – OPP: Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

OPT: Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vut.cz, kl. 7166), Mgr. Eva Vavrečková, (eva.vavreckova@vut.cz, kl. 7162)