Specifický výzkum

Dotace je určena na účelovou podporu specifického vysokoškolského výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, tj. na podporu výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

 

aktuální informace:

Budou doplněny.

 

starší zprávy:

• NÁVRHY PROJEKTŮ PRO ROK 2024 je možné vkládat do IS Apollo v modulu IGA žádosti 2024. Více informací k aktuální soutěži naleznete zde.

 

• INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZPRÁVÁM K PROJEKTŮM SV ZA ROK 2023:

Žádáme řešitele projektů SV 2023 na FAST, aby vypracovali závěrečnou zprávu a nejpozději do 9. 2. 2024 vložili do IS Apollo (záložka VaV – IGA žádosti – rok 2023 – Závěrečná zpráva projektu) .

Zpráva bude obsahovat seznam všech výstupů z řešení projektu (seznam publikací v recenzovaných odborných nebo vědeckých časopisech, seznam příspěvků na konferencích, počet řešených/obhájených VŠKP, seznam aplikovaných výsledků, výčet excelentních výsledků.) Povinnou součástí všech zpráv je vyhodnocení dosažených výsledků a využití přidělených finančních prostředků.

Dřívější termín pro vypracování ZZ byl stanoven s ohledem na datum konání hodnocení fakultního panelu.

Tato informace se netýká mezifakultních projektů.

 

• Pro změny v projektech dle čl. 12 smernice-7-2022-specificky-vyzkum-p230507 (vut.cz), používejte přiložený formulář, v němž v částech a) – e) vyplníte vše potřebné týkající se změny.

Dva vytištěné a podepsané originály formuláře dodejte na OPT k dalšímu vyřízení.

 

• INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM ZPRÁVÁM K PROJEKTŮM SV ZA ROK 2022:

Žádáme řešitele projektů SV 2022 na FAST, aby vypracovali závěrečnou zprávu nejpozději do 15. 2. 2023 vložili do IS Apollo (záložka VaV – IGA žádosti – rok 2022 – Závěrečná zpráva projektu) . 

Zpráva bude obsahovat seznam všech výstupů z řešení projektu (seznam publikací v recenzovaných odborných nebo vědeckých časopisech, seznam příspěvků na konferencích, počet řešených/obhájených VŠKP, seznam aplikovaných výsledků, výčet excelentních výsledků.) Povinnou součástí všech zpráv je vyhodnocení dosažených výsledků a využití přidělených finančních prostředků.

Dřívější termín pro vypracování ZZ byl stanoven s ohledem na datum konání hodnocení fakultního panelu.

Tato informace se netýká mezifakultních projektů.

 

• Termín odevzdání žádosti o změnu v projektech specifického výzkumu je stanoven do 9.11.2022.

Veškeré změny, které chcete na projektu provést, sdělte do toho termínu na předepsané žádosti  Formulář je k dispozici zde.

Žádost pošlete na OPT.

Týká se to změn podle SMĚRNICE Č. 14/2019  bod.4. Veškeré změny v projektech musí být uskutečněny tak, aby byly v každé fázi projektu v souladu se všemi ustanoveními relevantních právních předpisů a vnitřních norem VUT a mohou být uskutečněny pouze na základě příslušné žádosti řešitele opatřené souhlasným stanoviskem předsedy fakultního hodnotícího panelu. O žádosti rozhoduje ŘGK. Jedná se o změny:

a) typu pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku;
b) položkového členění přidělených neinvestičních prostředků v souhrnu převyšující 30 % celkové dotace přidělené na řešení projektu;
c) řešitele;
d) data ukončení projektu (předčasné ukončení);
e) změny řešitelského týmu (studenti a akademičtí pracovníci)
f) změny čerpání v položkách stipendia a mzdové náklady.

 

• ŘEŠENÉ PROJEKTY SOUTĚŽE SV 2022

Veškeré změny na projektu, které se budou provádět, se řídí Směrnicí č. 14/2019

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT – článek 10 – pravidla čerpání dotace.

Změny, které se týkají mzdových nákladů a stipendií, se musí vždy řešit Žádostí o změnu.

Formulář je k dispozici zde.

Žádost podepsanou řešitelem odevzdejte na OPT p. Ing. M. Reinsch Staffové k dalšímu zpracování.

 

• Termín pro odevzdání závěrečné zprávy za projekty juniorské a standardní  za rok 2021 –  do 13. 2. 2022.

Do IS Apollo vložíte (řešitelé) závěrečné zprávy:

 • Otevřete svou žádost v modulu Interní grantová agentura – žádosti.
 • Vyplňte kompletně a v návaznosti na původně stanovené cíle projektu část Závěrečná zpráva projektu (záložky: popis dosažených výsledků…; kontrolované výsledky; komentář k využití finančních prostředků). Abyste lépe pochopili zadání, můžete využít odkazů na nápovědy. Poslední záložku Hodnocení zprávy vyplňujeme za OPT sami na základě hodnocení zpravodajů jednotlivých oborů a předsedy panelu.
 • V části nad závěrečnou zprávou vidíte Skutečné výstupy projektu, ve které se zobrazují všechny VaV výsledky, které vykazujete v Apollo na váš projekt SV v souladu s tím, co jste si stanovili v žádosti. Tyto záznamy zadáváte do části Apollo Výzkum a vývoj – VaV výsledky a ze žádosti je nemůžete editovat.
 • Ve správném zadání záznamu výsledku vám pomůže tento manuál. Potřebné informace a náležitosti najdete také v dokumentu RVVI Definice druhů výsledků podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ (M17+).
 • Dejte prosím pozor, aby textový popis ke kontrolovaným (dosaženým) výsledkům korespondoval s výsledky vykázanými v Apollo (a tedy i v části Skutečné výstupy projektu).
 • Nezapomeňte vždy přehledně zhodnotit také jednotlivé závazky k vytvoření diplomových a disertačních prací, které se do tabulky VaV výsledků nepromítnou. V popisu výslovně odlišujte typy prací (diplomka vs. disertace).

 

• Návrhy projektů pro rok 2022 je možné vkládat do IS Apollo v modulu IGA žádosti 2022. Více informací k aktuální soutěži SpV 2022 naleznete zde.

 

• ŘEŠENÉ PROJEKTY SOUTĚŽE SPV 2021

Veškeré změny na projektu, které se budou provádět, se řídí Směrnicí č. 14/2019

Termín pro nahlášení změn na projektech specifického výzkumu 2021 na FAST je do 10.11.2021. Žádost na předepsaném formuláři předejte na OPT p. Ing. Mileně Reinsch-Staffové.

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT – článek 10 – pravidla čerpání dotace.

Změny, které se týkají mzdových nákladů a stipendií, se musí vždy řešit žádostí o změnu.

Formulář je k dispozici zde.

Žádost podepsanou řešitelem odevzdejte na OPT p. Ing. M. Reinsch Staffové k dalšímu zpracování.

 

• ŘEŠENÉ PROJEKTY SOUTĚŽE SPV 2020

Podmínky interní grantové soutěže i následné řešení podpořených projektů se v roce 2020 řídí Směrnicí č. 14/2019 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT).

V každém roce jsou tato pravidla aktualizována, tzn. pro předkládání nových projektů vždy platí nová pravidla, a to i pro víceleté projekty pokračující z předchozího roku. V roce 2020 byly podpořeny pouze víceleté projekty pokračující z roku 2019, tento typ projektů v dalších letech spíše nepředpokládáme.

Žádosti o změnu řešeného projektu specifického výzkumu

 • podmínky podání žádostí určuje výše uvedená směrnice, čl. 10 (odst. 4)
 • žádost adresovanou prorektorovi pro tvůrčí rozvoj pošlete na OPT (pošlete nám její návrh napřed e-mailem), využijte prosím vždy tohoto vzoru
 • na OPT žádost zkontrolujeme po věcné i formální stránce, předáme ji k odsouhlasení předsedovi fakultního hodnoticího panelu (proděkan pro VaV) a poté předáme ke schválení na rektorát
 • schválenou žádost/ žádost s vyrozuměním prorektora vám (řešiteli) dodáme zpět
 • schválené změny budou následně zaneseny do žádosti v IS Apollo (oprávnění má pouze RE)

Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2020:

 • do IS Apollo vložíte (řešitelé) závěrečné zprávy v termínu (předběžně) 31. 1. 2021
  • Otevřete svou žádost v modulu Interní grantová agentura – žádosti.
  • Vyplňte kompletně a v návaznosti na původně stanovené cíle projektu část Závěrečná zpráva projektu (záložky: popis dosažených výsledků…; kontrolované výsledky; komentář k využití finančních prostředků). Abyste lépe pochopili zadání, můžete využít odkazů na nápovědy. Poslední záložku Hodnocení zprávy vyplňujeme za OPT sami na základě hodnocení zpravodajů jednotlivých oborů a předsedy panelu.
  • V části nad závěrečnou zprávou vidíte Skutečné výstupy projektu, ve které se zobrazují všechny VaV výsledky, které vykazujete v Apollo na váš projekt SV v souladu s tím, co jste si stanovili v žádosti. Tyto záznamy zadáváte do části Apollo Výzkum a vývoj – VaV výsledky a ze žádosti je nemůžete editovat.
  • Všechny dosažené VaV výsledky zadejte do Apollo nejlépe před odevzdáním závěrečné zprávy projektu, nejpozději však do poloviny února. Ve správném zadání záznamu výsledku vám pomůže tento manuál. Potřebné informace a náležitosti najdete také v dokumentu RVVI Definice druhů výsledků podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ (M17+).
  • Dejte prosím pozor, aby textový popis ke kontrolovaným (dosaženým) výsledkům korespondoval s výsledky vykázanými v Apollo (a tedy i v části Skutečné výstupy projektu).
  • Nezapomeňte vždy přehledně zhodnotit také jednotlivé závazky k vytvoření diplomových a disertačních prací, které se do tabulky VaV výsledků nepromítnou. V popisu výslovně odlišujte typy prací (diplomka vs. disertace).

 

Termíny mají návaznost na vyhodnocení případné další podpory pro SV 2021, proto prosím respektujte uvedená data.

Na OPT konzultuje: Ing. Milena Reinsch-Staffová