SPACE

Název projektu: Study practical with adaptive contemporary equipment

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326

Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Ukončení projektu: 31.12.2022

SPACE je celouniverzitní projekt podpořený z programu OP VVV. Cílem je materiální podpora nezbytná pro zkvalitnění systému vzdělávání na VUT v rámci stěžejních odborných předmětů, a to především po stránce pedagogické. Konkrétně se jedná o dovybavení potřebnými technologiemi v laboratořích ústavů určených pro výuku.

Rozpočet pro FAST: 35 050 940 Kč

https://www.vutbr.cz/vav/projekty-sf/op-vvv

 

Jak provést nákup položky ve SPACE ?

Od 1.10.2020 nákupy produktů:

 • do 500 tis. bez DPH řeší Ing. Reinsch-Staffová, asistent manažera, staffova.m@fce.vutbr.cz
 • od 500 tis. bez DPH + změnové řízení + žádosti o platby + zprávy o realizaci řeší Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D., manažer projektu, stepanova@vutbr.cz
 • 3 nabídky ukládá u sebe Ing. Floryánová
 • 1 stejnopis smlouvy ukládá u sebe Mgr. Štěpánová
 • koordinátor: osoba na ústavu, často zodpovědná osoba za specifikaci, přeposílá smlouvy do firmy, dodává předávací protokoly/dodací listy/faktury Ing. Floryánové

 

Celkem existují 3 procesy nákupů:

 • Přímý nákup do 200 tis. bez DPH
 • Přímý nákup od 200 tis. bez DPH, bez VZ, tj. do 500 tis. bez DPH, uzavření smlouvy
 • Výběrové řízení nad 500 tis. bez DPH do 2 mil. bez DPH (nad 2 mil. bez DPH řeší Rektorát)

 

Ad) 1 přímý nákup do 200 tis. bez DPH

Koordinátor:

 • kontaktuje Ing. Reinsch-Staffovou, následuje odsouhlasení z projektového oddělení
 • dodá min 3 nabídky + Čestné prohlášení – Ing. Reinsch-Staffové
 • pokud nebudou dodány 3 nabídky – doložení textu o jedinečnosti (mailová korespondence apod.), potvrzení na ČP

Ing. Reinsch-Staffová:

 • Reinsch-Staffová předá výsledné podklady Ing. Floryánové

Ing. Floryánová/p. Norbertová:

 • vyhotoví objednávku/žádost o nákup investic (do 40 tis. – Ing. Floryánová, nad 40 tis. p. Norbertová)

Ústav:

 • zajistí převzetí zboží – konkrétní osoba dle objednávky
 • odešle Ing. Floryánové fakturu, dodací list, předávací protokol (obsahuje datum převzetí)

 

Ad) 2 Přímý nákup od 200 tis. bez DPH, bez VZ, tj. do 500 tis. bez DPH, uzavření smlouvy

Koordinátor:

 • kontaktuje Ing. Reinsch-Staffovou, následuje odsouhlasení z projektového oddělení
 • dodá min 3 nabídky + Čestné prohlášení – Ing. Reinsch-Staffové

Ing. Reinsch-Staffová:

 • předá podklady Ing. Floryánové
 • přepošle specifikaci právníkovi (Mgr. Šimčík) a sdělí jméno koordinátora ústavu

Právník:

 • nachystá smlouvu v souladu s nabídkou vybraného dodavatele
 • zašle smlouvu na ústav (koordinátorovi), který zajistí její odeslání dodavateli k podpisu

Dodavatel/Koordinátor:

 • podpis smlouvy u dodavatele a doručení na FAST

Právník/Koordinátor:

 • příprava průvodky, podpis smlouvy na FAST

Právník:

 • vloží podepsanou smlouvu do Registru smluv
 • kontaktuje koordinátora ústavu a domluví se na předání 1 paré dodavateli
 • zajistí uložení podepsané smlouvy na OPT (u Mgr. Štěpánové)

Ing. Floryánová/p.Norbertová:

 • vyhotoví objednávku/žádost o nákup investic

Ústav:

 • zajistí převzetí zboží – konkrétní osoba dle smlouvy
 • odešle Ing. Floryánové fakturu, dodací list, předávací protokol (obsahuje datum převzetí)

 

Ad3) Výběrové řízení nad 500 tis. bez DPH do 2 mil. bez DPH

POZOR: ve veřejné zakázce se uvádí hodnoty bez DPH

Koordinátor:

 • kontaktuje Mgr. Štěpánovou a následně Právníka
 • dodá mailem technickou specifikaci –Mgr. Štěpánové

    Mgr. Štěpánová

 • odsouhlasí VZ a předá specifikaci právníkovi, sdělí jméno koordinátora

Právník:

 • nachystá zadávací dokumentaci (výzvu k podání nabídky a související dokumenty vč. smlouvy) k VŘ – přepošle ke kontrole na ústav a na Mgr. Štěpánovou
 • pokud se soutěží otevřenou výzvou přes Tender arenu, tak zadá VZ do systému
 • pokud se soutěží uzavřenou výzvou tak zajistí rozeslání výzvy nejméně 3 dodavatelům
 • zajistí úkony zadávacího řízení: jmenování komise, otevírání obálek, hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru
 • nachystá smlouvu v souladu s nabídkou vybraného dodavatele
 • zašle smlouvu na ústav (koordinátorovi), který zajistí její odeslání dodavateli k podpisu

Dodavatel/Koordinátor:

 • podpis smlouvy u dodavatele a doručení na FAST

Právník/Koordinátor:

 • příprava průvodky, podpis smlouvy na FAST

Právník:

 • vloží podepsanou smlouvu do Registru smluv
 • kontaktuje koordinátora ústavu a domluví se na předání 1 paré dodavateli
 • zajistí uložení podepsané smlouvy na OPT (u Mgr. Štěpánové)

Ing. Floryánová/p.Norbertová:

 • vyhotoví objednávku/žádost o nákup investic

Ústav:

 • zajistí převzetí zboží – konkrétní osoba dle smlouvy
 • odešle Ing. Floryánové fakturu, dodací list, předávací protokol (obsahuje datum převzetí)

 

ČASTÉ CHYBY:

 • V údajích DPH ve smlouvě, důkladně kontrolujte a upozorněte dodavatele
 • VZ se uvádějí bez DPH, rozpočet SPACE je uveden včetně DPH
 • Nedodržení lhůty ve smlouvě pro dodání produktů
 • Nepředložení/zpožděné předání dodacích listů, předávacích protokolů
 • Odlišujte investice/neinvestice

 

Přístrojové deníky

Přístrojové deníky je nutné vést pro všechny odborné či vědecké přístroje v kapitole 1.1.1.2. rozpočtu projektu, tzn. Stroje a zařízení – INVESTICE. Pro neinvestiční stroje a zařízení není nutné přístrojové deníky vést. Přístroji, pro které je nutné vést přístrojové deníky, jsou myšleny odborné či vědecké přístroje, a nikoliv přístroje pro administraci jako počítač, notebook, kopírka, nábytek atp. V případě potřeby konzultujte s paní Reinsch-Staffovou nebo Štěpánovou.

 

Využití přístroje mimo výuku

Využití přístroje pro komerční i nekomerční činnost mimo výuku by mělo být podle příručky do 20 %. Využití pro komerční činnost máme v rámci VUT plošně zakázané, neboť s tím souvisí krácení dotace. Resp. komerční / hospodářská činnost nesmí být uvedena v přístrojovém deníku. Nehospodářskou činnost na přístroji lze provádět, ale nesmí dle přístrojového deníku přesáhnout 20 % využívání přístroje. Prosím, aby taková činnost byla na přístroji prováděna co nejméně.