Horizont Evropa

HORIZONT EVROPA

Rámcový program Horizont Evropa pro výzkum a inovace je základní nástroj EU pro financování výzkumu v Evropě. Horizont 2020 se skládá ze tří hlavních pilířů:

První pilíř se věnuje excelentní vědě a zahrnuje tyto oblasti:

 • projekty Evropské rady pro výzkum (ERC)
 • akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA sítě pro doktorandy, MSCA individuální granty pro postdoktorandy, MSCA výměnné pobyty, MSCA COFUND a MSCA a občané)
 • výzkumné infrastruktury

Druhý pilíř se zaměřuje na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Kromě Společného výzkumného střediska (JRC) sdružuje šest širokých tematických klastrů, které reprezentují oblasti globálních výzev. Jedná se o následující oblasti:

 • Zdraví
 • Kultura, kreativita a inkluzivní
 • Civilní bezpečnost pro společnost
 • Digitalizace, průmysl a vesmír
 • Klima, energetika a doprava
 • Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

V pilíři bude zahrnuto i pět misí s jasně definovanými ambiciózními cíli.

Třetí pilíř se věnuje konceptu inovativní Evropy. Do tohoto pilíře patří:

 • Evropská rada pro inovace (EIC), jejímiž hlavními nástroji jsou EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator.
 • Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 • Evropské inovační ekosystémy

Pro Českou republiku jsou důležité projekty, které jsou součástí sekce rozšiřování účasti a posílení ERA. EK chápe rozšiřování účasti jako příležitost pro státy EU-13, aby se mohly co nejvíce zapojit do projektů RP Horizont Evropa, a upevnit tím svoji pozici v ERA. Hlavními nástroji jsou především TEAMING, TWINNING, ERA Chairs.

Aktuálně vyhlášené výzvy v rámci programu HEU můžete najít na stránkách TC AV ČR zde.

 

Horizont Evropa na VUT:

Informace k výzvám HEU na VUT naleznete na SharePointu OPP RE.

OPP RE připravil návody, které by Vám měly po administrativní stránce pomoci ve fázi předložení projektové přihlášky i ve fázi realizace projektu. Dokumenty shrnují v krátkosti nejdůležitější obecné informace k programu financování a v návaznosti na ně informují o tom, jak konkrétně postupovat v prostředí VUT.

 

Kontakty na Odboru podpory projektů (RE-OPP):

Ing. Jana Vránová, kontakt: vranova@vutbr.cz, kl. 5236

Mgr. Eva Vojtíšková, kontakt: vojtiskova@vutbr.cz; kl. 5266

 

Odkazy: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

https://www.horizontevropa.cz/cs

Horizont Evropa – brožura

 

Kde hledat aktuálně otevřené výzvy:
 • Participant portal: Přehled všech otevřených a chystaných výzev HEU, veškeré oficiální dokumenty, informace a relevantní data k výzvám jsou uvedeny na Účastnickém portálu (Participant Portal) pod volbou Funding Opportunities a H2020.
 • Stránky Technologického centra AV ČR: https://www.horizontevropa.cz/cs/vyzvy?callsCategory=0&callsSort=0
 • Aplikace ANLUPA: průběžně vyhledává otevřené výzvy uveřejněné v národním IS VaVaI a v evropském systému Research & Innovation Participant Portal. Aplikace je dostupná zde: https://www.anlupa.cz/. Pro přihlášení vyberte z nabídky účet VUT v Brně a použijte své přihlašovací údaje k vutbr.cz.
 • Věda a výzkum: Rubrika představuje aktuální příležitosti pro realizaci a financování projektů a aktivit ve výzkumu a vývoji včetně udělování cen a nabídek stipendií. Rubrika je dostupná zde.

 

HORIZONT 2020 (program ukončen)

Rámcový program Horizont 2020 pro výzkum a inovace je základní nástroj EU pro financování výzkumu v Evropě. Horizont 2020 se skládá ze tří hlavních bloků činností:

Vynikající věda (Excellent Science): cílem je posílit excelentní výzkum, lidské zdroje, nové technologie a špičkové evropské výzkumné infrastruktury. Tato priorita zahrnuje čtyři velké oblasti:

1. Evropská výzkumná rada (ERC)

2. Budoucí a vznikající technologie (FET)

3. Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA)

4. Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)

Vedoucí postavení evropského průmyslu (Industrial Leadership): hlavním cílem této priority je podpora konkurenceschopnosti průmyslu v globálním kontextu, a to především v oblastech, kde evropský průmysl patří ke světové špičce. Priorita zahrnuje 3 hlavní oblasti:

1. Průmyslové a průlomové technologie (LEIT)

2. Snazší přístup k rizikovému financování

3. Inovace v malých a středních podnicích (SME)

Společenské výzvy (Societal Challenges): tato priorita představuje největší část rozpočtu programu a jedná se o podporu výzkumu v těchto sedmi oblastech:

1. Zdraví, demografické změny a životní pohoda (Health)

2. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika (Food Security)

3. Bezpečné, čisté a účinné energie (Energy)

4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava (Transport)

5. Klimatická změna a účinné využívání zdrojů surovin (Climate)

6. Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti (Social Innovation)

7. Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů (Security)

Mezi další aktivity, které program Horizont 2020 podporuje, patří

 • akce Šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility) a akce Věda ve společnosti a pro společnost (Science with and for Society), které jsou určeny k budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností.
 • akce Společného výzkumného centra (Joint Research Centre/JRC),
 • akce Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
 • akce EURATOM.

Informace o programu H2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.h2020.cz/cs
http://www.h2020.cz/cs/dokumenty
http://www.h2020.cz/cs/publikace
Pro nastavení odběru aktualit použijte tento odkaz:
http://www.h2020.cz/cs/user/guestnotificationsettings/?gh=7167394a8be2f010576d9599fcd8edc9

 

Nástroje pro vyhledávání partnerů:

Na portálu H2020 byla vytvořena rubrika Poptávky institucí pro připojení se do výzkumného konsorcia.
Partner search byl spuštěn na Participant portálu. Zobrazuje nabídky partnerů pro konkrétní témata výzev.

Specializované nástroje pro vyhledávání partnerů:

C-Energy2020 Partner Search Facility – se zaměřením na vyhledávání partnerů do výzev EURATOM a výzev v oblasti energetiky.
IDEAL-IST Partner Search – nástroj zaměřený na vyhledávání partnerů do ICT výzev.
NMPTeAm Partner Search – nástroj zaměřený na vyhledávání partnerů do výzev v oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů, biotechnologií a pokročilé výroby a zpracování.
ETNA2020 Partner Search – nástroj zaměřený na vyhledávání partnerů do výzev v oblasti Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava.