INTER-EXCELLENCE II

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU PODPORY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH INTER-EXCELLENCE II (2021-2029) 

V novém programu INTER-EXCELLENCE II budou zahrnuty tři podprogramy: INTER-ACTION, INTER-COST a INTER-EUREKA. Vyhlašování veřejných soutěží, resp. výzev k podávání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni je plánováno od podzimu roku 2021. K přijímání návrhů projektů bude využito elektronického podání skrze informační systém programu INTER-EXCELLENCE II – ISIX.

Podrobný harmonogram soutěží bude zveřejněn.

Text programu je k dispozici na stránkách MŠMT zde.

Podprogramy INTER-VECTOR, INTER-INFORM a INTER-TRANSFER, které byly součástí programu INTER-EXCELLENCE (I) v novém programu obsaženy nejsou. Cíle někdejšího podprogramu INTER-INFORM budou dále substituovány především skrze mechanismus projektů sdílených činností podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Aktivity podprogramů INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR by měly být postupně zapojeny do vlastních interních strategií výzkumných organizací, s návazným financováním např. skrze institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. Řešení stávajících projektů v programu INTER-EXCELLENCE (I) není touto změnou nijak dotčeno.

 

uzavřené výzvy:

2023

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS24 v podprogramu INTER-ACTION ČR-USA

Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“

Soutěžní lhůta končí dne 30. června 2023.

Vyhlášení výsledků dne 15.12.2023.

Prosíme o nahlášení zájemců o podání návrhů do této výzvy do 6.6.2023 na OPT.

Informace naleznete na stránkách MŠMT.

Kontaktní osoba na FAST: Mgr. Zita Štěpánová, kl. 7160 nebo Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162

Kontaktní osoba na Rektorátu: Mgr. Tereza Stodolová, kl. 4237

 

Základní údaje:

Řešení projektů v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 1. března 2024, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu a musí být ukončeno nejpozději do 31. prosince 2028.

Uchazeč a i další účastník: VO, malý, střední nebo velký podnik. Další účastník na české straně může být max. jeden.

Intenzita podpory: 100% pro VO u základního výzkumu, 100% u průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje za předpokladu nehospodářské činnosti VO. Intenzita podpory pro podniky, viz tabulka Program, str. 23.

Způsobilé náklady, od str.18 ZD :

 • Osobní náklady – včetně povinných zákonných odvodů, sociální fond 1,5%. Administrativní asistence v projektu je přípustná za předpokladu, že se jedná o úkoly přímo spojené s prací na projektu; maximální přípustný FTE na tento typ činnosti je stanoven na 0,2 FTE/projekt. Technickou asistencí je myšlená odborná činnost přímo související s řešením projektu.
 • Součet úvazků jakéhokoliv konkrétní osoby (v jakékoliv roli) ve všech běžících projektech programu INTER-EXCELLENCE (LT) a INTER-EXCELLENCE II (LU) nesmí přesáhnout 1,0.
 • Odpisy dlouhodobého majetku (hmotný i nehmotný)
 • Ostatní zboží a služby
 • Subdodávky – limit do 10% celkových uznaných nákladů projektu
 • Cestové
 • Nepřímé náklady: 25% z přímých nákladů, bez subdodávek

 

Jednotlivé položky jsou navrhovány v českých korunách (Kč) a vyčíslovány na celé koruny (náklady nejsou zaokrouhlovány na tisíce Kč!). Kurzové ztráty jsou způsobilým nákladem položky, u které vznikly. Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý náklad/výdaj pouze v případě, kdy uchazeč/další účastník projektu vystupuje v projektu jako neplátce DPH.

V ISIX řešitel doplní, zda je či není plátcem DPH. Pokud nebudete mít v projektu komerční výstupy, vyplňte: Neplátce DPH. K rozhodnutí vám vypomůže tabulka v příloze.

Návrh projektu musí být zpracován v českém jazyce (s výjimkou jmenovitě uvedených částí návrhu projektu).

Druhy výsledků: viz str. 23 ZD

Limit velikosti jednoho souboru v systému ISIX max. 10 MB a limit celkového objemu dat všech vložených příloh ve výši max. 100 MB.

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení – podepisuje rektor, v záhlaví si řešitel doplní název projektu, ostatní položky budou předvyplněné z Rektorátu. ČP poskytuje na vyžádání na OPT.
 • Letter of intent – dokument o spolupráci se zahraničním partnerem (anglicky), podepisuje statutár zahraničního partnera
 • Životopis řešitele či dalšího řešitele (nepodepisuje se)
 • Návrh smlouvy o účasti – bez podpisu statutára (dokládá se v případě více účastníků v projektu na české straně)

Odpovědi na často kladené dotazy k soutěži naleznete na stránkách MŠMT.

 

Důležité termíny OPT:

do 21.6. 2022 – ke kontrole v Apollo (projekt vložit do Apolla): 

 • Označení projektu v Apollo (začíná „LUAUS24…..“)
 • V Projektové složce vloženo: rozpočet projektu, případně návrh z ISIX

 K podpisu rektora dodat na OPT (datum konzultujte s OPT, nejlépe 10 dnů před termínem)

 • Návrh projektu, rektor bude podepisovat 1. část návrhu (podpisová strana)
 • Čestné prohlášení

 

Po podpisu rektora bude návrh projektu (1 i 2. část) odeslán do datové schránky MŠMT. Dodejte na OPT mailem ve formátu PDF na adresu: stepanova@vutbr.cz a vavreckova.e@vutbr.cz nejpozději do 30. 6. 2023 do 10 hod.

 

Pro OPT: datová schránka: vidaawt. MŠMT žádá uchazeče, aby v datové zprávě do pole Věc uvedli text: „LUAUS24 – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“, do položky K rukám text: „Oddělení 33“, a aby bylo zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

 

 

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUC23 v programu I-E II, podprogramu INTER-COST (kód IS VaVaI-VES SMSM2022LU002; dále jen „LUC23“)

Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. 12. 2026.

Soutěžní lhůta začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023.

Prosíme o nahlášení zájemců o podání návrhů do této výzvy do 9. 1. 2023 na OPT .

Bližší informace a zadávací dokumentaci naleznete na stránkách MŠMT.

Kontaktní osoba na FAST: Mgr. Zita Štěpánová, kl. 7160 nebo Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162

Kontaktní osoba na Rektorátu: Ing. Vlastimil Bejček, CSc., kl.4640

 

2022

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS23 v podprogramu INTER-ACTION ČR-USA

(kód IS VaVaI-VES SMSM2022LU001; dále jen „LUABA23“)

Záměrem LUAUS23 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“

Soutěžní lhůta končí dne 25. července 2022.

Vyhlášení výsledků dne 30.11.2022.

Prosíme o nahlášení zájemců o podání návrhů do této výzvy do 1.7.2022 na OPT .

Informace naleznete na stránkách MŠMT.

Kontaktní osoba na FAST: Mgr. Zita Štěpánová, kl. 7160 nebo Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162

Kontaktní osoba na Rektorátu: Ing. Vlastimil Bejček, CSc., kl.4640

 

Základní údaje:

Řešení projektů v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 1. března 2023, nejpozději však do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu a musí být ukončeno nejpozději do 31. prosince 2027.

Uchazeč a i další účastník: VO, malý, střední nebo velký podnik

Intenzita podpory: 100% pro VO u základního výzkumu, 100% u průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje za předpokladu nehospodářské činnosti VO. Intenzita podpory pro podniky, viz tabulka Program, str. 23.

Způsobilé náklady, od str.18 ZD :

 • Osobní náklady – včetně povinných zákonných odvodů, sociální fond 1,5%. Administrativní asistence v projektu je přípustná za předpokladu, že se jedná o úkoly přímo spojené s prací na projektu; maximální přípustný FTE na tento typ činnosti je stanoven na 0,5 FTE/projekt21. Technickou asistencí je myšlená odborná činnost přímo související s řešením projektu.
 • Součet úvazků jakéhokoliv konkrétní osoby (v jakékoliv roli) ve všech běžících projektech programu INTER-EXCELLENCE (LT) a INTER-EXCELLENCE II (LU) nesmí přesáhnout 1,0.
 • Odpisy dlouhodobého majetku
 • Ostatní zboží a služby
 • Subdodávky
 • Cestové
 • Nepřímé náklady: 25% z přímých nákladů, bez subdodávek

 

Jednotlivé položky jsou navrhovány v českých korunách (Kč) a vyčíslovány na celé koruny (náklady nejsou zaokrouhlovány na tisíce Kč!). Kurzové ztráty jsou způsobilým nákladem položky, u které vznikly. Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý náklad/výdaj pouze v případě, kdy uchazeč/další účastník projektu vystupuje v projektu jako neplátce DPH.

V ISIX řešitel doplní, zda je či není plátcem DPH. Pokud nebudete mít v projektu komerční výstupy, vyplňte: Neplátce DPH. K rozhodnutí vám vypomůže tabulka v příloze.

Návrh projektu musí být zpracován v českém jazyce (s výjimkou jmenovitě uvedených částí návrhu projektu.

Druhy výsledků: viz str. 23 ZD

Limit velikosti jednoho souboru v systému ISIX max. 10 MB a limit celkového objemu dat všech vložených příloh ve výši max. 100 MB.

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení podepisuje rektor, v záhlaví si řešitel doplní název projektu, ostatní položky budou předvyplněné z Rektorátu. ČP na vyžádání na OPT.
 • Letter of intent – dokument o spolupráci se zahraničním partnerem (anglicky), podepisuje statutár zahraničního partnera
 • Životopis řešitele
 • Návrh smlouvy o účasti – bez podpisu statutára (dokládá se v případě více účastníků v projektu na české straně)

 

Důležité termíny OPT:

do 14. 7. 2022 – ke kontrole v Apollo: 

 • Označení projektu v Apollo (začíná „LUAUS23…..“)
 • V Projektové složce vloženo: rozpočet projektu, případně návrh z ISIX

 K podpisu rektora dodat na OPT (datum konzultujte s OPT, nejlépe 10 dnů před termínem)

 • Návrh projektu, rektor bude podepisovat 1. část návrhu (podpisová strana)
 • Čestné prohlášení

 

Po podpisu rektora bude návrh projektu (1 i 2. část) odeslána do datové schránky MŠMT. Dodejte na OPT mailem ve formátu PDF na adresu: stepanova@vutbr.cz a vavreckova.e@vutbr.cz nejpozději do 25.7.2022 do 10 hod.

 

Pro OPT: datová schránka: vidaawt. MŠMT žádá uchazeče, aby v datové zprávě do pole Věc uvedli text: „LUAUS23 – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“, do položky K rukám text: „Oddělení 33“, a aby bylo zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

 

 

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko

(kód IS VaVaI-VES SMSM2021LU002; dále jen „LUABA22“)

Záměrem LUABA22 je výběr česko-bavorských společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s dobou řešení max. 30 měsíců v následujících prioritních oblastech společného zájmu:

a) Informační a komunikační vědy
b) Inženýrství a technologie s důrazem na Průmysl 4.0 a využití technologií sítí 5. generace (5G) ve specializaci: Elektronika, elektrotechnika, informační inženýrství
c) Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie
d) Lékařské a zdravotnické vědy
e) Společenské vědy
f)  Humanitní vědy a umění

Bilaterální půdorys projektu předpokládá souběžné podání české a bavorské části společného projektu v ČR, resp. Bavorsku za dodržení specifických podmínek příslušného poskytovatele.

Soutěžní lhůta končí dne 31. ledna 2022.

O svém zájmu podat projekt prosím informujte OPT nejpozději do 10.1.2022 na mail vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162.

Bližší informace naleznete na webu: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/programu-vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter

Kontaktní osoba na FAST: Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162

Kontaktní osoba na Rektorátu: Ing. Vlastimil Bejček, CSc., kl.4640