SpV 2023 – pravidla soutěže

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO  VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT PRO ROK 2023

Soutěžní lhůta pro všechny projekty začíná: 1.12.2022 a končí 31.1.2023

 

Hodnocení návrhů projektů:   začíná 1. 2. 2023 a bude ukončeno 28. 2. 2023

Datum zahájení řešení projektů:  1. 3. 2023

Dokumenty k soutěži zde: rozhodnutí rektora 18/2022 a směrnice 7/2022

 

Návrhy projektů se podávají v IS Apollo v modulu IGA žádosti 2023.

 

Informace ke Studentské grantové soutěži na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na FAST VUT v roce 2023 zde.

Dokument upřesňuje zásady pro organizaci a pravidla Studentské grantové soutěže na FAST VUT (dále jen „SGS FAST VUT“), realizovanou na základě směrnice VUT č. 7/2022 Studentská grantová soutěž na podporu projektů Specifického vysokoškolského výzkumu na VUT ze dne 14. 11. 2022.

 

Organizační podmínky projektů

 • V roce 2023 budou na FAST VUT podporovány pouze Standardní grantové projekty a Juniorské grantové projekty v délce 12 měsíců, víceleté projekty podporovány nebudou.
 • V případě společného projektu řešeného více ústavy bude SPP prvek projektu založen na ústavu jeho navrhovatele.
 • Upozornění na novinku ve SMĚRNICI Č. 7/2022:

  Článek 4, bod 4: Každý student může současně řešit a navrhovat maximálně dva projekty, a to vždy pouze jeden standardní a jeden juniorský.

  To znamená, na rozdíl od minulých soutěží, že pokud bude student podávat Juniorský mezifakultní projekt, nemůže podávat Juniorský na fakultě a naopak.

 

Finanční podmínky projektů

 • Položky rozpočtu musí být zadány v celých Kč.
 • Výše doplňkových nákladů (režie) je stanovena ve výši 26,21 % z přímých nákladů, přičemž tato hodnota je nastavena v Informačním systému VUT (Apollo).
 • Prostředky SGS FAST VUT budou rozděleny na jednotlivé ústavy dle parametrů D, M, A, V, uvedených v dokumentu MŠMT Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2023.
 • Hodnocení výsledků tvůrčí činnosti pro SGS FAST VUT (parametr V výše uvedeného dokumentu) proběhne na základě informací vložených do Informačního systému VUT a do systému RIV za roky 2018–2021. Výpočet tohoto hodnocení provede CVIS ke dni 09. 01. 2023. Body za hodnocená kritéria tvůrčí činnosti podle uvedené metodiky budou rozděleny mezi jednotlivé ústavy v poměru rovnajícímu se podílu pracovníků ústavu podílejících se na daném výstupu, který je uveden v IS VUT. V případě společných výstupů s dalšími organizačními jednotkami VUT nebo s jinými organizacemi budou do bodového hodnocení započteny pouze podíly pracovníků FAST VUT.
 • Podíl stipendií ve standardním i juniorském grantovém projektu musí tvořit minimálně 90 % celkových osobních nákladů projektu.
 • Výše celkové odměny pro akademické a vědecko-výzkumné pracovníky v rámci všech projektů SGS FAST VUT v roce 2023 nesmí přesáhnout částku rovnou 50 % jejich měsíčního mzdového tarifu platného v termínu konce soutěžní lhůty 31. 01. 2023.

Hodnocení návrhů fakultních projektů

 • V soutěži bude kladen důraz na kvalitu projektů, nikoliv na jejich kvantitu. V případě projektu, jehož navrhovatel byl v předchozím roce 2022 rovněž řešitelem projektu podpořeného v rámci SGS FAST VUT, bude kladen důraz na dosažení výsledků tohoto projektu.
 • FAST VUT doporučuje navrhovatelům, aby redukovali počet samostatných návrhů projektů a témata slučovali do větších standardních nebo juniorských projektů s většími řešitelskými týmy.
 • Prostředky na SGS FAST VUT budou rozděleny na jednotlivé obory a ústavy FAST VUT, přičemž další organizací soutěže na oborech jsou pověřeni vedoucí těchto oborů.
 • Na základě postupu směrnice VUT č. 7/2022 bude stanoveno pořadí projektů a následně budou hodnotitelským panelem vybrány a schváleny projekty k financování. Těmto pak budou přiděleny finanční prostředky.
 • Pro účely SGS FAST VUT jsou ústavy přiřazeny k oborům takto:

 

Pozemní stavby, EVB S PST, TZB
Konstrukce a dopravní stavby K BZK, GTN, KDK, PKO, SZK, ŽEL
Stavebně materiálové inženýrství M THD
Vodní hospodářství a vodní stavby V VHK, VHO, VST
Management stavebnictví E EKŘ
Realizace staveb R TST
Geodézie a kartografie G GED
Architektura A ARC
Teoretický a společenskovědní obor T AIÚ, FYZ, CHE, MAT, SPV, STM

 

 

Pravidla platná k 28.11. 2022

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.