Inovační vouchery

Více  informací naleznete na webu API.

FAQ: https://www.agentura-api.org/cs/radce/faq/faq-inovacni-vouchery/

 

Aktuální výzvy:

OP TAK – INOVAČNÍ VOUCHERY – VÝZVA II 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2024

Odkaz na soutěž zde.

 

V případě, že v rámci Inovačního voucheru vznikne výsledek uplatnitelný v RIV, prosíme řešitele, aby informovali OPT o podání projektu.

 

Inovační vouchery spadají pod gesci Ekonomického oddělení.

 

INOVAČNÍ VOUCHERY – POSTUP NA VUT

Žádost o dotaci

  • Žadatelem o dotaci je vždy podnik a VUT vystupuje v roli dodavatele služby (výzkumu) v rámci své doplňkové činnosti.
  • Řešitel vypracuje nabídku poskytnutí služby pro žadatele o dotaci a spolu s vyplněným formulářem Průvodka ke smlouvě (zaškrtnuto políčko Nabídka na VZ, s podpisy řešitele, vedoucího a sekretářky ústavu) předá na EO.
  • EO zajistí podpis proděkana pro DČ na nabídku, v některých případech může zajistit podpis řešitel.
  • VUT posílá žadateli proděkanem a řešitelem podepsanou nabídku poskytnutí služby.
  • V některých případech je třeba předložit poskytovateli zároveň s nabídkou poskytnutí služby oboustranně podepsanou smlouvu o poskytnutí smluvního výzkumu – záleží na požadavku firmy, která žádost o dotaci podává.

 

Po schválení dotace

  • Jakmile poskytovatel schválí firmě dotaci, odpovědná osoba na pracovišti založí zakázku v eDČ a vloží návrh smlouvy o poskytnutí smluvního výzkumu schválené právníkem FAST (Mgr. Šimčík). V případě, že je smlouva již podepsána od firmy, je nutné zároveň poslat originál smlouvy na EO.
  • EO vloží smlouvu do evidence smluv a vygeneruje číslo smlouvy a UID (p. Šauerová), popř. převezme UID z návrhu, pokud již byl přidělen.
  • EO zajistí podpis proděkana pro DČ na smlouvu. Ke smlouvě je třeba přiložit plnou moc děkana a proděkana pro DČ.  
  • EO vrací oboustranně podepsanou smlouvu o poskytnutí smluvního výzkumu na ústav řešitele. Ústav zajistí vložení smlouvy do eDČ. 
  • V případě, že v rámci hospodářské činnosti vznikne výstup uplatnitelný v RIV (např. výzkumná zpráva), je třeba založit v Apollu projekt pod programem financování OP PIK – Inovační vouchery. Schválení projektu již proběhlo v eDČ, v Apollu se tedy do schvalovacího procesu znovu neposílá.

 

Kontaktní osoby:

Lenka Šauerová – EO, mail: sauerova.l@vutbr.cz, kl. 7142 (zástup Veronika Baláčová – mail: balacova.v@vutbr.cz,  kl. 7146)

Mgr. Petr Šimčík – právník, mail: simcik.p@fce.vutbr.cz, kl. 7167