TAČR

Aktuálně:

• Informace k právě vyhlášeným soutěžím naleznete v záložce TA ČR – aktuální výzvy.

 

• HARMONOGRAM VÝZEV plánovaných na roky 2023 – 2025 byl zveřejněn na webu TA ČR zde.

 

• Příručku k projektům financovaným z Národního plánu obnovy si můžete stáhnout na stránkách TA ČR zde.

 

• Důležité upozornění!

V souvislosti s připravovaným změnami zákoníku práce není vhodné plánovat do projektů ve veřejné soutěži DPP pro interní zaměstnance. Pracovník na DPP musí vykazovat jiný druh práce, než má uveden v pracovní smlouvě. Omezení se netýká externího pracovníka na DPP. Podrobné informace naleznete zde.

 

• Prezentaci ze semináře VUT Nakládání s výzkumnými daty z 1. 3. 2023 doporučujeme shlédnout zde. Seminář je určen všem žadatelům o grantové projekty, kteří musí do žádostí problematiku nakládání s výzkumnými daty zpracovat (GAČR, TAČR), aktuálně tedy také žadatelům v rámci 2. veřejné soutěž programu SIGMA TAČR,  kde se v návrzích projektů řeší tzv. Otevřený přístup (Open Access) k výstupů/výsledkům a k souvisejícím výzkumným datům.

 

•  TA ČR informuje všechny uchazeče o podporu, že dne 30. 8. 2022 byla schválena novela zákona č. 130/2002 Sb., která transponuje směrnici EU o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Změna platí pro všechny veřejné soutěže, mezinárodní výzvy a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené po 1. 9. 2022.

Příjemci tak mají nově povinnost zpracovávat Plán správy dat, ve kterém bude uveden způsob správy výzkumných dat a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. Dle výkladu TA ČR toto ustanovení neznamená automatickou povinnost všechna data a výsledky sdílet, ale informovat o tom, jaká data vzniknou a umožnit jejich efektivní správu v průběhu projektu.

Plán správy dat a jeho pravidelnou aktualizaci bude TA ČR vyžadovat jako přílohu průběžné/závěrečné zprávy u všech veřejných soutěží a mezinárodních výzev vyhlášených po 1. 9. 2022. Povinnost se týká všech projektů a to včetně těch , které tuto povinnost nemají explicitně stanovenou ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tuto změnu upravuje směrnice SME-12.

Zprávu naleznete zde.

 

•  V souvislosti se zaváděním otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu a datům do praxe výzkumníků v ČR se TA ČR rozhodla aktualizovat dříve zveřejněné principy a pravidla v oblasti duševního vlastnictví, která se vztahují na výstupy/výsledky výzkumných projektů podpořených z veřejných zdrojů nejen Technologickou agenturou ČR. Dokument si můžete prolistovat zde.

 

 

 

ARCHIV:

2024

• Termíny TA ČR pro podávání průběžných a závěrečných zpráv:

Termín pro odevzdání průběžných zpráv:  30. leden 2024  – prosíme o dodání Potvrzení o odeslání zprávy do 12:00 na OPT k odeslání datovou schránkou na TAČR!
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv: : do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu (pro projekty končící 31.12.2023 platí termín 30.1.2024)
Prosíme o dodání Potvrzení o odeslání zprávy nejpozději 30.1.2024 ve 12:00 na OPT k odeslání datovou schránkou na TAČR!
Prezentaci s pokyny k podávání zpráv naleznete na stránkách TAČR zde.

 

2023

• Na webu TAČR byla zveřejněna informace o vyplácení podpor na rok 2023 – https://www.tacr.cz/vyplaceni-podpory-na-rok-2023/. V souvislosti s tím si dovolujeme připomenout, že v projektech, kde je VUT hlavním příjemcům je nutné poskytnout příslušnou obdržené část podpory dalším účastníkům v projektu. Lhůty pro vyplácení příslušné části podpory jsou uvedeny ve smlouvách o účasti či spolupráci či společném řešení apod. V smlouvách máte lhůty uvedeny s různými počty dní, je tedy třeba to sledovat u každého projektu. U projektů kde je VUT dalším účastníkem je doporučeno ověřovat přijetí příslušné části podpory.

 

• Záznam z webináře „Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR“ můžete shlédnout na stránkách TA ČR zde. 

 

• TA ČR upozorňuje, že termín pro podání žádosti o změnu je do 10.11.2023.

Zpracování průběžné a závěrečné zprávy a odeslání potvrzení elektronického podání zprávy – dle Směrnice SME-12 v8:

Hlavní příjemce v ISTA vyplní Průběžnou zprávu nebo Závěrečnou zprávu, podá zprávu a vygeneruje Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA , které odešle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky poskytovatele. Až po odeslání potvrzení je zpráva považována za odevzdanou. Po finálním podání zprávy v ISTA hlavním příjemcem se administrátorovi projektů zobrazí v ISTA úkol formální kontroly.

Termíny podání zpráv a potvrzení elektronického podání zprávy jsou následující:

Průběžná zpráva: do 30. 1. následujícího roku po sledovaném období

Závěrečná zpráva: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

V případě, že VUT je hlavní příjemce, posílejte prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA na OPT mailem na: stepanova@vutbr.czm.staffova@fce.vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz s předstihem, nejlépe do 27. 1. 2023 do 10 hod.

 

2022

Podání zprávy na TAČR o implementaci výsledku – termín podání 31.7. Na TAČR podává příjemce projektu.

Pokyny:

a) Nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem pro podání Zprávy o implementaci výsledku (formulář F-403) či Finální zprávy o implementaci výsledku (formulář F-404) spustí administrátor projektů v ISTA aplikaci pro podání této zprávy na TAČR.

b) Termín pro podání této zprávy je 31. 7. následujícího kalendářního roku po konci sledovaného období. Prvním sledovaným obdobím je doba od ukončení projektu do konce kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, v němž byl projekt ukončen. Za poslední sledované období je vyplňována Finální zpráva o implementaci výsledku (formulář F-404), za sledovaná období předchozí je vyplňována Zpráva o implementaci výsledku (formulář F-403).

c) Příjemce zprávu podá prostřednictvím ISTA.

 

• AKTUÁLNÍ INFORMACE K PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV V PROJEKTECH TAČR

Dle směrnice TAČR SME-12 v7 platí metodika Zpracování zprávy a odeslání potvrzení elektronického podání zprávy:

Hlavní příjemce v ISTA vyplní zprávu (formulář F-059 nebo formulář F-060), odešle zprávu a vygeneruje potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA (formulář F-196), které odešle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky poskytovatele. Po finálním odeslání zprávy v ISTA hlavním příjemcem se zpravodaji projektu automaticky v ISTA spustí aplikace pro vypracování stanoviska zpravodaje k této zprávě.

Termíny odevzdání zpráv a potvrzení elektronického podání zprávy jsou (nestanoví-li poskytovatel jinak):

Průběžná zpráva – 30.1. následujícího roku po sledovaném období
Závěrečná zpráva – 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Mimořádná zpráva – termín je určen v požadavku poskytovatele na podání mimořádné zprávy
Zpráva o implementaci výsledku – do 31.7. následujícího roku po konci sledovaného období

V případě, že VUT je hlavní příjemce, posílejte prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA na OPT mailem na: stepanova@vutbr.cz, kopie: m.staffova@fce.vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz nejpozději do 28. 1. 2022 do 10 hod.

Zajistíme odeslání Potvrzení do datové schránky TAČR.

 

• Informace pro uchazeče / příjemce podpory:
Důležité aktualizace složky vnitřních předpisů TA ČR:

Kompletní seznam směrnic naleznete ZDE.

Pro podpořené projekty a jejich zástupce byly připraveny následující dokumenty: