TAČR

Aktuálně:

• HARMONOGRAM VÝZEV plánovaných na rok 2023 byl zveřejněn na webu TA ČR zde.

 

•  Informace k výzvám s běžící lhůtou pro podání návrhů naleznete na stránkách OPT zde.

 

• Důležité upozornění!

V souvislosti s připravovaným změnami zákoníku práce není vhodné plánovat do projektů ve veřejné soutěži DPP pro interní zaměstnance. Pracovník na DPP musí vykazovat jiný druh práce, než má uveden v pracovní smlouvě. Omezení se netýká externího pracovníka na DPP. Podrobné informace naleznete zde.

 

• Prezentaci ze semináře VUT Nakládání s výzkumnými daty z 1. 3. 2023 doporučujeme shlédnout zde. Seminář je určen všem žadatelům o grantové projekty, kteří musí do žádostí problematiku nakládání s výzkumnými daty zpracovat (GAČR, TAČR), aktuálně tedy také žadatelům v rámci 2. veřejné soutěž programu SIGMA TAČR,  kde se v návrzích projektů řeší tzv. Otevřený přístup (Open access) k výstupů/výsledkům a k souvisejícím výzkumným datům.

 

• Na webu TAČR byla zveřejněna informace o vyplácení podpor na rok 2023 – https://www.tacr.cz/vyplaceni-podpory-na-rok-2023/. V souvislosti s tím si dovolujeme připomenout, že v projektech, kde je VUT hlavním příjemcům je nutné poskytnout příslušnou obdržené část podpory dalším účastníkům v projektu. Lhůty pro vyplácení příslušné části podpory jsou uvedeny ve smlouvách o účasti či spolupráci či společném řešení apod. V smlouvách máte lhůty uvedeny s různými počty dní, je tedy třeba to sledovat u každého projektu. U projektů kde je VUT dalším účastníkem je doporučeno ověřovat přijetí příslušné části podpory.

 

• Záznam z webináře „Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR“ můžete shlédnout na stránkách TA ČR zde. 

 

TA ČR informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”). Vyhlášení veřejné soutěže je plánováno na 5. 4. 2023. Předběžné parametry 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 naleznete zde.

 

•  TA ČR informuje všechny uchazeče o podporu, že dne 30. 8. 2022 byla schválena novela zákona č. 130/2002 Sb., která transponuje směrnici EU o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Změna platí pro všechny veřejné soutěže, mezinárodní výzvy a veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené po 1. 9. 2022.

Příjemci tak mají nově povinnost zpracovávat Plán správy dat, ve kterém bude uveden způsob správy výzkumných dat a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. Dle výkladu TA ČR toto ustanovení neznamená automatickou povinnost všechna data a výsledky sdílet, ale informovat o tom, jaká data vzniknou a umožnit jejich efektivní správu v průběhu projektu.

Plán správy dat a jeho pravidelnou aktualizaci bude TA ČR vyžadovat jako přílohu průběžné/závěrečné zprávy u všech veřejných soutěží a mezinárodních výzev vyhlášených po 1. 9. 2022. Povinnost se týká všech projektů a to včetně těch , které tuto povinnost nemají explicitně stanovenou ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tuto změnu upravuje směrnice SME-12.

Zprávu naleznete zde.

 

•  V souvislosti se zaváděním otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu a datům do praxe výzkumníků v ČR se TA ČR rozhodla aktualizovat dříve zveřejněné principy a pravidla v oblasti duševního vlastnictví, která se vztahují na výstupy/výsledky výzkumných projektů podpořených z veřejných zdrojů nejen Technologickou agenturou ČR. Dokument si můžete prolistovat zde.

 

 

 

ARCHIV:

2023

• Zpracování průběžné a závěrečné zprávy a odeslání potvrzení elektronického podání zprávy – dle Směrnice SME-12 v8:

Hlavní příjemce v ISTA vyplní Průběžnou zprávu nebo Závěrečnou zprávu, podá zprávu a vygeneruje Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA , které odešle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky poskytovatele. Až po odeslání potvrzení je zpráva považována za odevzdanou. Po finálním podání zprávy v ISTA hlavním příjemcem se administrátorovi projektů zobrazí v ISTA úkol formální kontroly.

Termíny podání zpráv a potvrzení elektronického podání zprávy jsou následující:

Průběžná zpráva: do 30. 1. následujícího roku po sledovaném období

Závěrečná zpráva: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

V případě, že VUT je hlavní příjemce, posílejte prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA na OPT mailem na: stepanova@vutbr.czm.staffova@fce.vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz s předstihem, nejlépe do 27. 1. 2023 do 10 hod.

 

2022

Podání zprávy na TAČR o implementaci výsledku – termín podání 31.7. Na TAČR podává příjemce projektu.

Pokyny:

a) Nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem pro podání Zprávy o implementaci výsledku (formulář F-403) či Finální zprávy o implementaci výsledku (formulář F-404) spustí administrátor projektů v ISTA aplikaci pro podání této zprávy na TAČR.

b) Termín pro podání této zprávy je 31. 7. následujícího kalendářního roku po konci sledovaného období. Prvním sledovaným obdobím je doba od ukončení projektu do konce kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, v němž byl projekt ukončen. Za poslední sledované období je vyplňována Finální zpráva o implementaci výsledku (formulář F-404), za sledovaná období předchozí je vyplňována Zpráva o implementaci výsledku (formulář F-403).

c) Příjemce zprávu podá prostřednictvím ISTA.

 

• AKTUÁLNÍ INFORMACE K PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV V PROJEKTECH TAČR

Dle směrnice TAČR SME-12 v7 platí metodika Zpracování zprávy a odeslání potvrzení elektronického podání zprávy:

Hlavní příjemce v ISTA vyplní zprávu (formulář F-059 nebo formulář F-060), odešle zprávu a vygeneruje potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA (formulář F-196), které odešle prostřednictvím své datové schránky do datové schránky poskytovatele. Po finálním odeslání zprávy v ISTA hlavním příjemcem se zpravodaji projektu automaticky v ISTA spustí aplikace pro vypracování stanoviska zpravodaje k této zprávě.

Termíny odevzdání zpráv a potvrzení elektronického podání zprávy jsou (nestanoví-li poskytovatel jinak):

Průběžná zpráva – 30.1. následujícího roku po sledovaném období
Závěrečná zpráva – 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Mimořádná zpráva – termín je určen v požadavku poskytovatele na podání mimořádné zprávy
Zpráva o implementaci výsledku – do 31.7. následujícího roku po konci sledovaného období

V případě, že VUT je hlavní příjemce, posílejte prosím Potvrzení elektronického podání zprávy do ISTA na OPT mailem na: stepanova@vutbr.cz, kopie: m.staffova@fce.vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz nejpozději do 28. 1. 2022 do 10 hod.

Zajistíme odeslání Potvrzení do datové schránky TAČR.

 

• Informace pro uchazeče / příjemce podpory:
Důležité aktualizace složky vnitřních předpisů TA ČR:

Kompletní seznam směrnic naleznete ZDE.

Pro podpořené projekty a jejich zástupce byly připraveny následující dokumenty:

 

• Pokud hledáte informace k právě vyhlášené soutěži, využijte aktuální nabídku v levém menuPodrobné informace o stávajících i minulých programech, aktuality z přípravy i realizace projektů, zadávací dokumentace a další najdete na webových stránkách TAČR.

Podpořené projekty naleznete v on-line databázi STARFOS.

 

• V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).

 

• ERA-NET Cofund – obecné informace

Skupina tematických podprogramů mezinárodní spolupráce souhrnně označovaná jako ERA-NET.

Cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného Cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Zpravidla probíhá dvoukolově, zpracovává se v anglickém jazyce. Podmínky jsou obvykle podobné jako ostatní TAČR výzvy (25 % flat rate, míra podpory dle typu programu a spolupráce na straně CZ).

Informace samostatně pro české uchazeče.

Prezentace ERA-NET Cofunds zde.

 

 

2021

Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea: lhůta pro pre-proposal je do  30. 11. 2021, nahlášení možných zájemců na OPT  nejpozději do 15.11.2021.Více zde.

Vyhlášení 6. veřejné soutěže v programu ÉTA  určeného na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění a 2. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  Národní centra kompetence (NCK) je očekáváno v závěru letošního roku. Přesné termíny vyhlášení soutěží budou stanoveny na základě výsledku jednání o podmínkách realizace Národního programu obnovy, která probíhají v současné době s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí.

 

2020

• EuroNanoMed 3 Call 2021: mezinárodní výzva, která je součástí ERA-NET Cofund, je otevřena od 16. 11. 2020. Cílem výzvy je podpořit výzkumné projekty směřující k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny.

Výzva je zaměřená na následující oblasti:

  • Diagnostika
  • Cílené dávkovací systémy
  • Regenerativní medicína (toto téma není podporované TAČR)

Soutěžní lhůta pro podání zkrácené žádosti končí 21. 1. 2021 v 17 hodin, soutěžní lhůta pro podání celé žádosti končí 10. 6. 2021 v 17 hodin. O Vašem zájmu o podání návrhu projektu informujte OPT nejpozději do 4.1.2020.

Zahájení řešení projektu je od 1. 1. 2022, nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 12. 2024.

Alokace soutěže a maximální částka podpory na jeden projekt je 750 000 EUR, maximální intenzita podpory na projekt je 85% na českou stranu projektu.

Výzkumná organizace má maximální intenzitu podpory na projekt 100%.

Uchazeči mohou být výzkumné organizace a podniky. Každé konsorcium musí být složeno z minimálně tří partnerů ze tří až sedmi různých podporovaných zemí.

Povinné přílohy (zasílané uchazeči datovou schránkou):

  • TACR Application Form
  • Čestné prohlášení za uchazeče (Sworn statement of the applicant)
  • v případě výsledku typu Patent – povinné doložení patentové rešerše

Bližší informace naleznete na stránkách TAČR zde.

 

• CHIST-ERA Call 2020: mezinárodní výzva v rámci  CHIST-ERA ERA-NET Cofund. Lhůta pro podání návrhů projektů poběží od 1. 12. 2020 do 15. 2. 2021. Výzva je zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. Témata letošní výzvy jsou:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Do 23. listopadu 2020 je možné zaslat návrhy témat pro další výzvu CHIST-ERA Call 2021. V rámci příprav je otevřena diskuze pro výzkumníky a odbornou veřejnost s cílem shromáždit podněty pro témata výzvy zaměřené na dlouhodobý výzkum digitálních technologií s potenciálem výrazného dopadu na společnost. Příští rok kromě standardního formátu výzvy přibude ještě tzv. Challenge Call, ve kterém všechny projekty řeší různými způsoby jedno konkrétní téma. Více informací o mimořádném formátu této výzvy najdete v přiložené prezentaci. Nová témata lze navrhnout pro klasickou výzvu Call 2021 i pro Challenge Call.

Více informací naleznete na stránkách https://www.tacr.cz/chist-era-navrhnete-temata-vyzvy-v-oblasti-ict-pro-rok-2021.

 

• EnerDigit Call 2020: společná mezinárodní výzva v rámci podprogramu 2 – Strategické energetické technologie zaměřená na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Termín vyhlášení výzvy je plánován na 10. 11. 2020 – 14. 1. 2021. Alokace a maximální výše podpory je 1 000 000 EUR, maximální intenzita podpory 80%. Uchazečem může být podnik nebo výzkumná organizace, podmínkou je vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium čítající alespoň dva nezávislé subjekty z nejméně dvou států zapojených do výzvy. Počátek podpory českého partnera bude pravděpodobně říjen 2021. Bližší informace naleznete na webu www.tacr.cz/program/program-theta/. O Vašem zájmu o podání návrhu projektu informujte OPT nejpozději do 23. 11. 2020.

 

• BiodivRestore Call 2020: aktuální výzva pro mezinárodní výzkum v ekologii obnovy, jejímž cílem je podpora projektů zaměřených na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předložený projekt s českým partnerem musí být projektem aplikovaného výzkumu.Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Lhůta pro podání návrhů projektů je do 7. 12. 2020 16:00, termín vyhlášení výsledků říjen 2021. O Vašem zájmu o podání návrhu projektu informujte OPT nejpozději do 9. 11. 2020.

Alokace: celková alokace na výzvu pro české uchazeče je 300 000 EUR, maximální výše podpory na projekt 150 000 EUR, maximální intenzita podpory na projekt 85 %.

Uchazeči: hlavním uchazečem z ČR může být výzkumná organizace nebo podnik, dalším účastníkem výzkumná organizace, podnik, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky.

Povinné přílohy: každý účastník je povinen doložit a) TA CR Application Form, b) Čestné prohlášení za uchazeče, c) v případě výsledku typu Patent – patentovou rešerši.

Bližší informace naleznete na stránkách https://www.tacr.cz/soutez/biodivrestore/call-2020-6/.

 

• vyhlášení: 10. 9. 2020 – uzávěrka 27. 10. 2020 – 4. veřejná soutěž v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy; bližší informace zde

 

• vyhlášení: 16. 12. 2020 – uzávěrka 24. 3. 2021 – 2. veřejná soutěž Programu Národní centra kompetence, bližší informace zde, předběžné parametry zde

 

• vyhlášení: zatím neuvedeno, předpoklad 2020 – GENDER-NET Plus – mezinárodní spolupráce v tématu rovných příležitostí ve výzkumu (cofoundová výzva v rámci ERA-NET)

• Prezentace ERA-NET Cofunds zde