Trend 10

10. veřejná soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 24. 5. 2023

  • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
  • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilosti

Vyhlášení výsledků soutěže: 31. 11. 2023

Zahájení řešení projektu: 1. 1. – 28. 2. 2024

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 30. 6. 2026

Délka řešení projektu: 12 – 30  měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 12. 5. 2023 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde.

Webinář k 10. veřejné soutěži Trend, prezentace MPO a TAČR a odpovědi na často pokládané otázky naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Nově: Podpora OPT při zadávaní návrhů projektů do IS Apollo – informace naleznete zde.

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje

Maximální částka podpory na jeden projekt – 25 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 70 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  90 %

Nepřímé náklady-  flat rate do výše 20 %

Uchazeči: v roli hlavního uchazeče podnik, v roli dalšího účastníka výzkumná organizace nebo podnik.

Výzva je financována z Národního plánu obnovy, pro který platí specifická pravidla, zejména že DPH není způsobilý náklad.

 

Důležité upozornění!

V souvislosti s připravovaným změnami zákoníku práce není vhodné plánovat do projektů ve veřejné soutěži DPP pro interní zaměstnance. Pracovník na DPP musí vykazovat jiný druh práce, než má uveden v pracovní smlouvě. Omezení se netýká externího pracovníka na DPP.

 

“Výzkumná data” – záložka v ISTA

V tomto poli řešitelé uvedou požadované informace o způsobu správy výzkumných dat a to v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a v souladu s příručkou „Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům“.

Vzor pro vyplnění informací o správě výzkumných dat připravený Ústřední knihovnou VUT naleznete zde. Vzor si prosím upravte dle svého projektu.

Prezentace a webináře ze školení Otevřená věda na VUT naleznete na odkazu.

Problematiku ukládání výzkumných dat lze konzultovat se zaměstnanci Ústřední knihovny VUT:

Doplnění: hlavní příjemce – firma – předloží TAČR společně s první průběžnou zprávou „Plán správy dat“ a pravidelně ho bude aktualizovat.

Poznámka: VUT nemá v tuto chvíli vlastní datový repozitář.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., (kriska.m@fce.vutbr.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno:

Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví (vč. podání přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru) – JUDr. Iva Horká horka@vutbr.cz, kl.4225; Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. jana.ondrouskova@vutbr.cz , kl. 4224; Bc. Sára Sepšiová sepsiova@vutbr.cz , kl. 4230 )

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: FW100

 

Důležité termíny OPT:

Do 17. 5. 2023 založit projekt v Apollo

Ke stejnému datu nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT (pokud si řešitel bude vkládat údaje do Apolla sám, sdílet projekt v ISTA nemusí)

Do projektové složky se vkládá:

  • Návrh ISTA včetně financí

Při schvalování projektu – detailně viz výše Podpora OPT:

  • Novinka: nevkládá se prohlášení o finančních závazcích  – formulář je nahrazen vyjádřením vedoucího ústavu při schvalování
  • Vyjádření vedoucího ústavu k uhrazení DPH

„Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – odesílá příjemce dotace – podnik –  do datové schránky poskytovatele.