Doprava 2030 – 1

1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 28. 6. 2023

 • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
 • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilosti

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12 2023

Řešení projektu: 1. 2024 – 1. 2. 2024

Délka řešení projektu: 12 – 30 měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 16. 6. 2023 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde.

Webinář a prezentace k 1. veřejné soutěži Doprava 2023 jsou dostupné na tomto odkazu.

Nově: Podpora OPT při zadání návrhů projektů do IS Apollo –  informace naleznete zde.

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

Aplikační garantství: V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. 5. 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

 

Základní finanční údaje

Maximální částka podpory na jeden projekt – 25 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 80 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100 %

Nepřímé náklady-  flat rate do výše 25 %

Uchazeči:

 • výzkumná organizace;
 • podnik;
 • organizační složka státu;
 • územní samosprávný celek

Výzva je financována z Národního plánu obnovy, pro který platí specifická pravidla, zejména že DPH není způsobilý náklad.

Návrh projektu nesmí být zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem, v souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy.

 

Aplikační garant:

V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant se sídlem v České republice. Každý subjekt plnící roli aplikačního garanta musí splňovat podmínky dané zadávací dokumentací, tyto podmínky musí být splněny po celou dobu trvání řešení projektu. Součástí dokumentů k vyhlášené veřejné soutěži je příručka aplikační garant, kde jsou uvedeny obecné informace a skutečnosti týkající se aplikačního garanta.

Za každého externího aplikačního garanta musí uchazeči přiložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může mít formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum.

 

V případě výsledků Nmet nebo patent jsou povinnými přílohami:

 • NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet;
 • NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet;
 • NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet nebo Formulář pro druh výsledku NmetS – MD;
 • P – patent – povinnou přílohou je patentová rešerše.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.czkl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (kriska.m@fce.vutbr.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno:

Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví (vč. podání přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru) – JUDr. Iva Horká horka@vutbr.cz, kl.4225; Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. jana.ondrouskova@vutbr.cz , kl. 4224; Bc. Sára Sepšiová sepsiova@vutbr.cz , kl. 4230 )

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: CL01

 

Důležité termíny OPT:

Do 22. 6. 2023 založit projekt v Apollo

Ke stejnému datu nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT (pokud si řešitel bude vkládat údaje do Apolla sám, sdílet projekt v ISTA nemusí)

Do projektové složky se vkládá:

 • Návrh ISTA včetně financí
 • tam, kde VUT bude příjemcem: Letter of Intent u externího aplikačního garanta (dokument musí odsouhlasit právník – Mgr. Daňková). Jako jiná varianta:  smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí + průvodka (u smlouvy podpis rektora-nutno vyřídit v předstihu)

Při schvalování projektu vložit do komentáře vyjádření k finančním závazkům – detailně je popsáno v dokumentu výše „Podpora OPT“:

 • Novinka: je-li relevantní, nevkládá se prohlášení o finančních závazcích  – formulář je nahrazen vyjádřením vedoucího ústavu při schvalování
 • Vyjádření vedoucího ústavu k uhrazení DPH

Do 28. 6. 2022 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.