sigma 8

8. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Výzva se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. TA ČR poskytuje podporu pouze české části konsorcia. Zahraniční partneři jsou financováni zahraničními zdroji.

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 17. 7. 2024

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2024

Zahájení řešení projektu: leden 2025 – únor 2025

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: leden 2028

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 24. 6. 2024 na OPT.

 

Odkaz na soutěž na stránkách TAČR zde.

Zpracované podklady k soutěži si můžete stáhnout zde.

 

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím informačního systému ISTA v anglickém jazyce. 

Čestné prohlášení za uchazeče za VUT bude odesláno centrálně rektorátem do datové schránky TA ČR.

 

Základní finanční informace:

 • Maximální intenzita podpory na projekt: 75 %
 • Maximální částka podpory na jeden projekt: 20 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci: 100%
 • Nepřímé náklady vykazovat metodou FLATE RATE ve výši 25% (bez subdodávek)
 • Kurz USD podle ČNB ke dni 15. 5. 2024 je stanoven na 22,861 CZK

 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, VO se účastní jen jako další uchazeč.

 

Povinné přílohy:

 • Common Proposal (formulář zadávací dokumentace)  – musí být vyplněný v anglickém jazyce a podepsaný všemi statutárními zástupci na české i zahraniční straně.
 • Průzkum trhu – sílem je popsat komerční potenciál, předpokládané ekonomické přínosy a uplatnitelnost výstupů/výsledků výzkumu na trhu.
 • Formulář pro druh výsledku Nmet v anglickém jazyce – pokud jsou plánovány výsledky druhu Nmet
 • Patentová rešerše v anglickém jazyce pro výsledky druhu P-patent.

Nepovinná příloha:

 • Formulář Preexistent knowledge

 

Zahraniční partneři:

 • Francouzská republika – French National Research Agency – ANR
 • Korejská republika – Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning – KETEP
 • Korejská republika – Korea Institute for Advancement of Technology – KIAT
 • Sasko, Spolková republika Německo – Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour andTransport – SMWA
 • Spojené státy americké – Department of Energy of the United States of America – DOE
 • Tchaj-wan – Ministry of Economic Affairs – MoEA
 • Tchaj-wan – National Science and Technology Council – NSTC

 

Při vyplňování projektů berte prosím v potaz plánované pravidelné odstávky ISTA každých 14 dní v pátek od 9 do 17 hod. Aktuální informace o změnách odstávek jsou uveřejněny na stránkách TAČR.

 

Důležité termíny OPT:

Do 20. 7. 2024 nasdílet projekt v ISTA v režimu „pouze k zobrazení“ administrátorkám (opt.fast@vut.cz) na OPT, které jej následně v Apollu vyplní. Sdílení návrhu projektu v ISTA je povinné i v případě, že řešitel si bude chtít projekt v IS Apollo zakládat sám. 

Po odeslání projektu do soutěže je nutné projekt nadále ponechat sdílený, aby mohlo OPT následně vyhodnotit příčiny jeho případného nepřijetí. Nesdílený projekt nebude podepsán děkanem.

Do Projektové složky v Apollu je třeba vložit vyplněný Common Proposal, popřípadě rozpočet projektu.

V případě, že VUT nebude žádat o 100% dotace, je třeba při schvalování projektu v IS Apollo do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům (nahrazuje dřívější formulář Prohlášení k finančním závazkům). Je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: TQ160

 

Kontaktní osoby VUT: