MŠMT řešené

Vydání rozhodnutí o podpoře projektu – obecné informace

Poskytovatel v předem avizovaném termínu zveřejní výsledky soutěže na svém webu. Následně prostřednictvím datové schránky rozešle uchazečům Rozhodnutí (o podpoře případně nepodpoření projektu).

V případě programu MŠMT – Mobility se smlouva o podpoře mezi poskytovatelem a uchazečem neuzavírá, jako platný a závazný dokument slouží vydané Rozhodnutí.

 

aktuálně:
• Informace a formuláře pro vypracování PEZ a ZAZ k projektům Mobilit 8J na webu MŠMT zde.
Pro zaslání zpráv s dokumenty podle  uvedených pokynů dodržujte termín 30. 1. 2022 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím.
Formuláře PEZ a ZAZ musí být podepsány statutárem, proto prosíme o dodání podkladů nejpozději do 25.1.2023 na OPT.

 

 

neaktuální:
• UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE – ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informuje příjemce o dopadu tzv. rozpočtového provizoria na běžící projekty programů, které má ve své gesci (jmenovitě programy LT, 7D, 8J, 8X, 8I). Protože před prvním dnem aktuálního rozpočtového roku nebyl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2022, hospodaří organizační složky státu až do nabytí účinnosti uvedeného zákona v režimu rozpočtového provizoria. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako poskytovatel účelové a institucionální podpory na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích činí veškerá možná opatření k minimalizaci dopadů vzniklé situace na příjemce a běžící projekty.

 

MŠMT nicméně upozorňuje, že je nuceno promítnout tento stav do režimu poskytování podpory projektům v daném roce, a to v souladu § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Na základě tohoto právního předpisu a vždy též v plném souladu s platným uzavřeným/vydaným právním aktem o poskytnutí podpory může proto v roce 2022 dojít u některých projektů k odložení výplaty podpory na rok 2022, popř. k jejímu vyplacení ve více termínech.

 

Dorovnání schválené výše podpory na rok 2022 u dotčených projektů bude provedeno v nejbližším možném termínu v návaznosti na nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu, resp. ukončení rozpočtového provizoria.

 

• POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY MOBILIT (8J)

naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-zaverecnych-zprav-pro-1

termín: 30. 1. 2022 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím

Vyplněný formulář podepíše řešitel a následně dodá na OPT společně s vyplněnou a podepsanou průvodkou.

 

• POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY INTER-EXCELLENCE, INFORMACE K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (PEZ/ZAZ)

naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-inter-excellence-informace-k-vypracovani-prubeznych

termín: 30.1.2022