TAČR 2021 červen Doprava 2020+-UZAVŘENÉ

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DOPRAVA 2020+

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 15.4.2021

Soutěžní lhůta končí: 16. 6. 2021

do 31. 5. 2021 – nahlásit na OPT, kdo podává

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2022 – 1. 3. 2022

Délka řešení projektu: 12 – 48 měsíců

Nejzazší termín ukončení realizace: únor 2026

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy je potřeba zaslat vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e‐mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 19. května 2021.

U výsledku druhu NmetS směřujícímu za Ministerstvem dopravy je nezbytné se řídit Pokynem ke schválení metodiky (odkaz zde), tj. spolu se standardizovaným formulářem TA ČR zaslat také dle pokynu Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS spolu s vyplněným formulářem Potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS.

 

Kontaktní osoby:

Na FAST – Mgr. Zita Štěpánová, OPT, kl. 7160

Na RE – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356).

Zadání do APOLLA pod programem financování: CK030

 

Odkaz na soutěž:

https://www.tacr.cz/program‐doprava‐2020‐vyhlaseni‐3‐verejne‐souteze/

Dotazy k veřejné soutěži můžete podávat prostřednictvím https://helpdesk.tacr.cz/. K osobní nebo telefonické konzultaci můžete využít regionální pracovníky na kontaktních místech https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/.

 

Uchazeči:

– výzkumná organizace;

– podnik;

– organizační složka státu;

– územní samosprávný celek.

Uchazeči (bez ohledu na svou právní formu) si mohou v ISTA zvolit typ uchazeče podnik (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace).

 

Zaměření soutěže:

Prioritním výzkumným tématem pro tuto veřejnou soutěž je digitalizace dopravy. Návrhy projektů by měly být zaměřeny zejména na oblasti autonomní mobility, inteligentní mobility, ITS a kooperativních ITS a digitální a datové infrastruktury, které směřují k efektivnímu a bezpečnému rozvoji a využívání informačních a komunikačních technologií včetně využití umělé inteligence, 5G/6G, blockchainu, kvantových technologií, internetu věcí či cloudové infrastruktury a posilování principu interoperability. Přihlášení k tomuto výzkumnému tématu ale není povinné.

 

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu: 

– Udržitelná doprava;

– Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;

– Přístupná a interoperabilní doprava;

– Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID‐19.

 

Očekávané výsledky:

Alespoň jeden z následujících výsledků, viz ZD str. 11

Publikační výsledky (podle Metodiky druhy výsledků J, B, C, D), které vzniknou řešením projektu, mohou být uvedeny v návrhu projektu v části Další výstupy/výsledky. Není přípustné, aby tyto výsledky byly uváděny mezi Hlavní výstupy/výsledky (např. jako výsledky druhu O – ostatní výsledky).

 

Aplikační garant:

Každý projekt musí mít alespoň jednoho interního nebo externího aplikačního garanta se sídlem v ČR. Příloha pro požadavky na aplikačního garanta je dána na následujícím odkazu zde

Externím aplikačním garantům je doporučeno, aby se ve své povinné příloze, nebo uchazeči v ISTA v komentáři k aplikačnímu garantovi, vyjádřili, zda se činnosti spojené s rolí aplikačního garanta ve vztahu k návrhu projektu nevztahují k jejich hospodářské činnosti.

Přílohy k aplikačním garantům se vkládají do kapitoly 8. PŘÍLOHY ZA PROJEKT.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy je potřeba zaslat vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e‐mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 19. května 2021.

 

Základní finanční údaje:

Alokace soutěže ‐ 500 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt ‐50 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt ‐ 80 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci ‐  100%

 

Způsobilé náklady:

– osobní náklady (stipendia – na VUT nedoporučováno);

– náklady na subdodávky;

– ostatní přímé náklady;

– nepřímé náklady.

 

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu.

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů.

Náklady na subdodávky: omezeny na 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady)

Nepřímé náklady: vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Investiční náklady: nezpůsobilé, ZD str. 9

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH, tzn. DPH tak bude uznatelným nákladem.

 

Způsob podání návrhů projektů:

Webový portál ISTA

Požadavky na způsobilost: Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem.  Každý uchazeč musí poslat své ČP ze své datové schránky.

 

Návrh projektu:

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči). Uchazeč se musí vymezit v návrhu projektu k možným duplicitám (se stejným nebo podobným výzkumným cílem). TAČR doporučuje využít vyhledávač podpořených projektů STARFOS, popřípadě IS VaVaI.

 

Důležité předpoklady dokladované prostřednictvím přílohy ISTA:

– odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”

– oprávnění k činnosti – do návrhu projektu se vkládá kopie (např. oprávnění k projektování letecké techniky, povolení k zvláštnímu užívání silnice, dálnice).

 

Povinné přílohy:

– pro typ výsledku NmetS ‐ Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy https://www.tacr.cz/dokumenty/formular‐pro‐druh‐vysledku‐nmets‐9

– pro typ výsledku P – Patentová rešerše, ZD str. 11

– za externího aplikačního garanta je nutné doložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může být formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum.

Příloha musí obsahovat minimálně náležitosti popsané, viz Příloha 1, Aplikační garant, str. 5:

 

Hodnocení:

Hodnocení je složeno z 3 binárních kritérií a 9 bodovaných kritérií. Bližší informace k hodnotícímu procesu jsou uvedeny ve speciální příloze č. 2 k ZD.

 

Způsob podání projektu:

Návrh projektu musí být do veřejné soutěže podán v elektronické podobě prostřednictvím ISTA.

Pro podání projektu je nutné po jeho odeslání z ISTA vygenerovat z účtu vlastníka Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA, které bude zasláno datovou zprávou hlavního uchazeče.

 

Důležité termíny OPT:

do 31. 5. 2021 – nahlásit na OPT, kdo podává

do 10. 6. 2021 – ke kontrole v Apollo dodat na OPT následující: 

V Apollo:

  • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „CK030…..“)
  • v Projektové složce vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • tam kde VUT bude příjemcem: Letter of Intent u externího aplikačního garanta (dokument musí odsouhlasit právník – JUDr. Kubeša). Jako jiná varianta:  smlouva o účasti + průvodka (u smlouvy podpis rektora-nutno vyřídit v předstihu),
  • závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu (vyplývají-li závazky na spolufinancování např. kdy VUT bude jediným uchazečem)

 

do 16. 6. 2020 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Ke stažení jsou zde tyto dokumenty:

pro OPT:

v datovém poli „Věc“ bude uvedeno „Program DOPRAVA 2020+ – Potvrzení podání“.