TAČR 2020 duben Trend 2 – UZAVŘENÉ

TAČR TREND – 2. veřejná soutěž – pouze podprogram 2 „Nováčci“:

Cílem programu TREND, který je v gesci MPO, je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních
hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V rámci veřejné soutěže v Podprogramu 2 – “Nováčci” je cílem nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Aktuálně:

 

 1. TAČR obnovuje dříve uzavřenou druhou soutěž a prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí do 2. 4. 2020.
 2. Apollo: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 2. 4. 2020

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

Deadline VUT RE: do 31. 3. 2020 nahlásit zájem o účast v soutěži na OPT

Deadline VUT FAST OPT:  31. 3. 2020

Zahájení řešení projektů: 3. 4. – 1. 11. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 10. 2024

Délka řešení projektu 12–48 měsíců

Oznámení výsledků soutěže: do 31. 8. 2020

Uchazeči:

Hlavním uchazečem: podnik – který má provozovnu či pobočku v ČR a řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky

Dalším účastníkem může být:

 • podnik – s provozovnou či pobočkou v ČR
 • podnik – se sídlem v členském státě EU nebo jiném státě tvořícím EHP nebo Švýcarské konfederaci
 • výzkumná organizace (VO) s provozovnu či pobočkou v ČR, která řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů
 • výzkumná organizace (VO) se sídlem v členském státě EU nebo jiném státě tvořícím EHP nebo Švýcarské konfederaci, která řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů

Pro subjekty, které mají status VO platí, že mohou v návrhu projektu vystupovat v roli hlavního uchazeče pouze v případě, že jsou ve vztahu k návrhu projektu v roli podniku. V projektu pak vystupují jako uchazeč typu podnik. Podnik vždy (i subjekt se statusem VO, pokud vystupuje v roli hlavního uchazeče) použije ke spolufinancování svých způsobilých nákladů v projektu ostatní zdroje neveřejné. Naopak, v případě VO v roli dalších účastníků mohou být použity i ostatní zdroje veřejné.

Počet subjektů, které se podílejí na řešení projektu, není omezený, ale vždy musí být součástí konsorcia alespoň jedna výzkumná organizace, přičemž musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum v souladu s Rámcem.
Hlavní uchazeč musí doložit čestným prohlášením (viz dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže – str. 8 ZD), že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč, a to dle vymezení na str. 5 ZD.

Zahraniční uchazeči musí doložit prohlášení o způsobilosti v listinné podobě (podepsané statutárem), dále viz str. 9 ZD.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(pro VUT budou k dispozici v příloze níže v případně v nasdíleném projektu v ISTA, nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

 • zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018)

O kolik lze žádat:

 • Ve 2. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit 120 mil. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt  20 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt  80 %
 • VO v roli dalšího uchazeče míra podpory max. 90 % (a to pouze na nehospodářské činnosti; ke spolufinancování lze použít zdroje veřejné i neveřejné) – str. 15 ZD

Očekávané výstupy (str. 7 ZD):

 • Hlavní očekávané výstupy/výsledky: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie
 • Další akceptovatelné výstupy: NmetS, NmetC, NmetA, patent (pouze v kombinaci s hlavními výstupy uvedenými výše)

Povinné přílohy návrhu projektu (ZD str. 10): Bez doložení povinných příloh nepřijme poskytovatel návrh projektu do veřejné soutěže.

 1. Představení projektu v pdf – dokument Osnova představení projektu (vzor příloha č. 1 ZD) – pozor, veškerou spolupráci mezi uchazeči a nakládání s výsledky a rozdělení práv mezi uchazeče nastavte v souladu s budoucí Smlouvou o účasti, případně konzultujte s JUDr. Kubešou (PrO-RE). Formulář k vyplnění stáhnete přímo v ISTA, vyplníte a uložíte jako pdf zpět do ISTA.
 2. Doložení uplatnění výsledků – doložení tržního potenciálu očekávaných výstupů/výsledků projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou studii (vzor příloha č. 2 ZD). Studie bude zahrnovat předběžný průzkum upotřebitelnosti výsledků projektu na trhu, stručný popis relevantního trhu v ČR a v zahraničí (konkurenční produkty, předpokládaný vývoj poptávky) a bude
  obsahovat odůvodnění odhadů ekonomických přínosů projektu.
 3. Ekonomické přínosy projektu (vzor příloha č. 3 ZD) – stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy projektu. Tabulku můžete stáhnout přímo z ISTA, nutno dodržet strukturu i jednotky.

Podnik (hlavní uchazeč)  mladší 18 měsíců od data zápisu do OR předloží finanční plán (blíže str. 11 ZD) jako elektronickou přílohu v části 8. Přílohy v systému ISTA.

 

Prokázání způsobilosti uchazeče:

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za všechny řešitele VUT odešle RE

Dále: Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí kvalifikačních dokumentů rovněž jeho kopie (např. doklad o oprávnění k podnikání nebo oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

 

Finanční podpora, její výše a způsob poskytnutí (od str. 13 ZD):

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů (tabulka míry intenzity a poměru EV/AV str. 14 ZD).
 • VO v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 90% podpory, a to pouze na své nehospodářské činnosti.
 • Platí, že musí být dodržena nejvyšší povolená 80% intenzita podpory na projekt, příjemci podpory musí tedy vždy uhradit minimálně 20 % prostředků nutných na spolufinancování projektu z ostatních zdrojů. V případě VO (tj. v roli dalších účastníků, na nehosp. činnosti) mohou být použity i ostatní zdroje veřejné.
 • navýšení intenzity podpory až o 15 % v případě účasti VO v projektu – mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu. V ISTA je nutno zaškrtnout toto pole.

 

Způsobilé náklady viz str. 15 ZD a čl. 17 Všeobecné podmínky v6:

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů za práci na projektu dle platného mzdového/platového výměru nebo smlouvy o mzdě při zohlednění výše úvazku na projektu a počtu měsíců odpracovaných na projektu v daném kalendářním roce

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce.

Doporučený úvazek: nestanoveno

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady – pozor, cestovní náklady AUV plánujte pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek)

 • Výpočet režijních nákladů metodou flat rate: osobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví apod.) + služby (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 15 ZD)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli spoluřešitele) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

Spolufinancování: min. 20 % z ostatních zdrojů na projekt (typ zdroje dle uchazeče; pro VO v roli dalšího uchazeče nutno zajistit min. 10%  z veřejných nebo neveřejných)

 • v Apollo nutno vložit prohlášení o závazku spolufinancování projektu (níže ke stažení), dle metodiky spolufinancování FAST
 • a to včetně uvedení způsobu výpočtu konkrétní částky a typu zdroje (ne/veřejné, dále uvést typ zdroje ze SAP). Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT
 • (vzor) znění textu prohlášení najdete v pokynech k jeho vyplnění (níže ke stažení)
 • v ISTA – část 6. Finanční plán, zcela dole nutno vyplnit do komentáře původ tzv. ostatních zdrojů neboli spolufinancování – pokud postupujete v souladu s metodikou spolufinancování FAST, vyplňte „veřejné prostředky (institucionální podpora)“, pokud budete postupovat jinak, nutno vyplnit dle skutečnosti

 

Hodnocení: bude dokončeno a výsledky soutěže zveřejněny na webu TAČR do 30. 6. 2020

 

Bonifikační kritéria (blíže ISTA – příručka pro uchazeče):

 • Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0
 • Bonifikace za využití nových technologií v Automotive
 • Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu

 

Další informace/kritéria (str. 11 ZD):

 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).
 • V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD.
 • Jako hlavní obor CEP nelze zvolit obory JE a JF (jsou předmětem podpory v programu THÉTA). Vedlejší a další vedlejší obory CEP je možné zvolit bez omezení.
  Jako hlavní obor FORD nelze zvolit obory Energy and fuels a Nuclear related engineering (jsou předmětem podpory v programu THÉTA). Vedlejší a další vedlejší
  obory FORD je možné zvolit bez omezení.
 • Specifické podmínky pro uchazeče – vymezení vůči duplicitám – str. 13 ZD

 

web odkazy: výzva (dole jsou přílohy vč. Všeobecných podmínek v6), zadávací dokumentace výzvyaplikace přihlášky ISTA, ISTA příručka pro uchazečeFAQ (Helpdesk)

 

 

Důležité termíny OPT (za OPT řeší Zuzana Kyjovská):

do 15. 3. 2020  – nahlásit na OPT  kdo podává (nově)

do 31. 3. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „FW02…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování (včetně souhrnu za partnery a také spolufinancování rozloženého dle typu zdroje veřejné/neveřejné)
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • závazek spolufinancování 10 % podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST
 • pozor: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo (část Vykonavatelé a útvary) subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (zde nejčastěji firma). Ústav fakulty vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.
 • hlavním řešitelem v Apollo (část Řešitelé) vyplníte osobu za FAST

do 2. 4. 2020 do 12:00 – pošlete OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, že by VUT vystupovalo v roli hlavního uchazeče (což nepředpokládáme).

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): zde

 • metodika spolufinancování FAST
 • prohlášení o závazku spolufinancování dle metodiky FAST
 • pokyny k vyplnění prohlášení o závazku spolufinancování
 • ISTA – komentář k původu zdrojů (spolufinancování) – část 6. Finanční plán
 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (pro podpořené projekty)
 • prezentace ze semináře pro uchazeče – ke stažení zde