TAČR 2020 červenec Prostředí pro život 3 – UZAVŘENÉ

3. veřejná soutěž v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ve třetí veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 41 prioritních výzkumných cílech. Desítka z nich je přímo zaměřena na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Aktuálně:

Upřesnění uplatnitelnosti výstupů/výsledků ve 3. VS (odkaz)

Prezentace a videozáznam z webináře k soutěži (odkaz)

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 22. 7. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12. 2020

Zahájení řešení projektu: 1. 1. – 1. 7. 2021

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 30. 6. 2024

 

Kontaktní osoby:

Ing. Milena Reinsch-Staffová – OPT

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ro.vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@ro.vutbr.cz, kl. 5356)

 

Uchazeči: str. 1 ZD

Uchazeči (hlavní uchazeč nebo další účastníci) v této veřejné soutěži mohou být:

 • výzkumné organizace;
 • podniky;
 • organizační složky státu;

Hlavní uchazeč může projekt řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky.

Hlavním uchazečem může být:

 • pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

 

Dalším účastníkem může být:  subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně České republiky).

Zaměření veřejné soutěže: str. 3 ZD

Cílem podprogramu 1 je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu, plnění a kontrolu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 jsou podporovány návrhy projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu.

Specifické zaměření této veřejné soutěže určují tzv. prioritní výzkumné cíle.

Návrh projektu musí naplňovat jeden prioritní výzkumný cíl jako hlavní. Kromě toho může uchazeč vyznačit jako vedlejší cíle návrhu projektu nejvýše tři další prioritní výzkumné cíle, které návrh projektu naplňuje částečně. Volba vedlejších PVC není povinná.

Uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi: str. 4 ZD

Vzhledem k zaměření podprogramu 1 je třeba, aby byla uplatnitelnost v návrhu projektu prokázána následovně:

 • o plánované výstupy/výsledky návrhu projektu je zájem (např. Letter of intent, projevení zájmu);
 • projevený zájem je navázán na konkrétní činnosti ve výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí;
 • součást promyšlené aplikace je i příslib spolupráce veřejné správy při zavádění výstupu/výsledku do praxe (např. příslib pilotního testování, certifikace, poskytnutí součinnosti).

Upozorňujeme uchazeče, že při formulaci uplatnitelnosti a případném získávání potvrzení (např. od orgánů veřejné správy) je potřeba komunikovat s předpokládaným uživatelem výstupů/výsledků včas a na základě úplných informací o návrhu projektu.

Uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi je popisem funkce aplikačního garanta uvedeného v popisu programu.

Vymezení se vůči obdobným projektům: str. 4 ZD

TAČR podporuje pouze návrhy projektů, jejichž obsah či jeho část nebyly v minulosti a ani nejsou v současné době řešeny v rámci jiného projektu.

Uchazeči musí v návrhu projektu uvést vlastní projekty s podobnou tématikou, které realizovali nebo realizují a které byly podpořeny z veřejných zdrojů (tzn. podobným oborem řešení, zvolenými metodami, řešitelským týmem apod.). Nesplnění této podmínky je důvodem pro nepodpoření návrhu projektu!

Tematické vymezení návrhu projektu: str. 5 ZD

Výstupy a výsledky: str. 5-6 ZD

minimálně jeden výstupu/výsledek, který bude uplatněn v praxi. Jejich definice a popis naleznete v příloze č. 4 Metodiky.

Pravidla financování: str. 7-8 ZD

Maximální částka podpory na jeden projekt: 12 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt : 85 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci : 100%

Způsobilé náklady: str. 8 ZD

 

osobní náklady – včetně stipendií

 • Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.
 • Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem)
 • Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů (viz Všeobecné podmínky v6 str. 20)
 • Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce.
 • Doporučený úvazek: nestanoveno
 • Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  • Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

náklady na subdodávky; omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení. Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

ostatní přímé náklady:

např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady – pozor, cestovní náklady AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21; AUS plánujte v rámci nepřímých nákladů!

nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek)

 • Výpočet režijních nákladů nově metodou flat rateosobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví apod.) + služby (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč
 • Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli spoluřešitele) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu včetně DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem.

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice.

Požadavky na způsobilost: str. 9 ZD

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

Povinné přílohy:

 1. pro typ výsledku NmetS – Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
 2. pro typ výsledku P – Patentová rešerše
 3. údaje k uplatnitelnosti výstupů/výsledků v praxi (Letter of intent, projevení zájmu, příslib spolupráce veřejné správy, certifikace, příslib pilotního testování apod. )
 4. odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”. Každý hlavní uchazeč musí mít v návrhu projektu alespoň jednu osobu v roli řešitel a každý další účastník musí mít alespoň jednu osobu v roli další řešitel;
 5. oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu – do návrhu projektu se vkládá kopie (např. oprávnění k provádění biologického zkoušení, povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách).

 

Hodnocení a vyhlášení výsledků: str. 11-12 ZD

 

WEB ODKAZY: https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/treti-verejna-soutez-5/

 

DOKUMENTY ke stažení: vše v ZIP balíčku zde

 

 

Důležité termíny OPT: kontakt Milena Reinsch-Staffová

do 10. 7. 2020 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 15. 7. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Informujte nás e-mailem, že máte v Apollo vloženo a můžeme tedy kontrolovat (do předmětu e-mailu uveďte nejlépe své ID Apollo a jméno, případně i číslo projektu z ISTA
 • Vyberte program financování SS030
 • Označení projektu vyplněno dle ISTA, CEP označení ponechejte volné
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
  • TIP: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).
 • v Projektové složce vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • Letter of intent

do 22. 7. 2020 do 12:00 – pošlete e-mailem OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, že  VUT vystupuje v roli hlavního uchazeče – bude odesláno datovou zprávou na TAČR.