TAČR 2020 únor Kappa – UZAVŘENÉ

Stránky budou průběžně aktualizovány

 1. veřejná soutěž – Program KAPPA

Bližší specifikace jednotlivých podprogramů je uvedena v následujícím odkazu:

https://www.tacr.cz/program-kappa-vyhlaseni-1-verejne-souteze/

 

Důležité termíny:

Deadline pro OPT: 24.2.2020

Soutěžní lhůta končí: 27. 2. 2020 do 16.30 pro podání projektu prostřednictvím ISTA v AJ;

Zahájení řešení projektu: 1. 10.2020 – 1. 3. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu:  30. 4. 2024

Délka řešení projektu: min. 24 měsíců

 

Zaměření programu:

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska (donorské státy) v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací (včetně společenských a humanitních témat). Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů.

Uchazeči:

V každém projektu musí být min. jeden hlavní uchazeč se sídlem v ČR (VO nebo podnik tzv. „Applicant“) a alespoň jeden projektový partner donorských států (VO nebo podnik).

Donorské státy: Norsko, Island nebo Lichtenštejnsko.

Do konsorcia se mohou také zapojit i další partneři z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska s právní formou VO, podniky a dále pak výzkumné organizace z třetích zemí, viz tabulka str. 11 Guide for Applicant.

 

Možná konsorcia:

V rámci EEA grantů – hlavní uchazeč z ČR a min jeden projektový partner z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V rámci Norských grantů –  hlavní uchazeč z ČR a min jeden projektový partner z Norska.

V rámci CCS projektu – hlavní uchazeč z ČR a min jeden projektový partner z Norska, včetně třetích zemí (+ Island, Lichtenštejnska).

 

Intenzita  podpory:

Maximální intenzita podpory na projekt: 96%

Výzkumná organizace – 100%

Alespoň jeden z uchazečů musí mít minimální podíl 20% na celkových způsobilých nákladech projektu a přispět svými vlastními zdroji ke spolufinancování. Jeho intenzita podpory nesmí překročit 80%.

Míra podpory pro partnery z třetích zemí nepřesáhne 50% a součet nákladů na všechny partnery z třetích zemí nesmí přesáhnout 20%.

Rozpis intenzity podpory mezi aplikační výzkum a experimentální vývoj pro jednotlivé typy uchazečů je uveden v Guide for Applicants str. 12. https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/11/20/1574265138_Guide%20for%20Applicants%20(1).pdf

 

Rozpočet je vyplňován v EURech v ISTA a hodnoty  jsou automaticky převáděny do českých korun, kurz 25,54. Dotace bude vyplácena v korunách.

Způsobilé náklady: 

 • osobní náklady;
 • náklady na subdodávky max. 20% = subdodávky výzkumné povahy;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady;

 

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu. Odměny ve výši max dvou měsíčních platů.

Pokud zaměstnanec pracuje na realizaci projektu pouze v části své pracovní doby, je nutné evidovat výkazy práce. Způsobilé náklady na zaměstnance se vypočítají jako součin počtu odpracovaných hodin projektu a hodinové sazby způsobilé nominální mzdy / platu. Pokud zaměstnanec plně pracuje na realizaci projektu, tj. 100% své pracovní doby, výkazy práce se nevyžadují.

Stipendia:  uznatelná, na VUT není tento náklad doporučován, konzultujte s OPT.

Ostatní přímé náklady

Ostatní přímé náklady představují náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, opravy, údržbu a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (náklady na služební cesty, konferenční poplatky a cestovní náhrady). Způsobilými náklady jsou jízdné autobusem nebo vlakem ve standardní třídě. U jízd nad 300 km je možné vykazovat jízdné ve vyšší než standardní třídě. Letenky v ekonomické třídě do destinací vzdálené nad 500 km. U letů kratších než 500 km, musí být prokázáno, že cena letenek musí být efektivnější než cena jízdenek za vlak I. třídy. V případě nákupu letenek / jízdenky u vlaků se doporučuje zakoupit letenku/jízdenky s tzv. „zrušením letenky“ nebo „zrušením cesty“ – náklady jsou způsobilé.

Náklady na subdodávky

Náklady na subdodávky jsou uznatelnými náklady, pokud se vztahují na služby výzkumné povahy. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu za celou dobu řešení.

Nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” ve výši 25 % z osobních a ostatních přímých nákladů (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady naplánujte do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

Nezpůsobilé náklady (ZD str. 16, 17):

 • investiční náklady
 • poplatky za finanční transakce a další čistě finanční náklady (např. poplatky za bankovní služby, směnárenské služby, poplatky za zřízení účtu a za vedení účtu, poplatky za bankovní převody, kurzové ztráty), DPH s nárokem na odpočet daně na vstupu

 

Povinné přílohy: 

 • Všechny přílohy musí být vyhotoveny v anglickém jazyce nebo v úředním ověřeném překladu z původního jazyka do angličtiny.
  • Průzkum trhu, ZD str. 19. – je-li očekávaným výsledkem patent, výzkum patentu se zahrne do průzkumu trhu. Může být předložen pouze jeden dokument průzkumu trhu zpracovaný ke všem plánovaným výsledkům.
  • Čestné prohlášení všech dalších účastníků z donorských států a třetích zemí. ČP musí mít Pdf formát a musí být elektronicky podepsáno stat. zástupcem partnera. Následně je dokument vložen do ISTA jako příloha.

 

Další:

V projektu je kladen důraz na popis mezinárodní spolupráce a na zdůvodnění způsobilých nákladů (uvést počet zapojených osob projektu aj.).

Návrh se píše v ISTA v angličtině, stačí jeden popis v češtině a projekt je vyřazen (volba jazyka vpravo nahoře). Hlavní záložky jsou uvedeny vždy v češtině, může řešitele mást.

Rozpočet vždy vyplňujte v Eurech. Popis výsledků – ZD str. 20, výsledek typu J je možné volit v kombinaci s ostatními výsledky. V projektu musí být uveden min. jeden výsledek. U výsledku typu O – nutný popis, zda se jedná o aplikační výsledek.

 

Důležité termíny VUT/FAST:

FÁZE 1: Do  24. 2. 2019 do 8hod. dodat na OPT

 • Projekt zadán v Apollu včetně identifikačního čísla z ISTA /formát TO010 (cesta v Apollo: Výzkum a vývoj – projekty – založit nový grantový projekt – TAČR)
 • V Projektové složce Apollo nahrán:
  • draft návrhu projektu vč. financí z ISTA
  • Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS (je-li relevantní)
  • LoI + schvalovací mail od JUDr. Kubeše  – pokud není průzkum trhu relevantní dle povahy výsledků – předloží se např. LoI jako důkaz o zájmu budoucích uživatelů)
  • závazek prohlášení o spolufinancování (je-li relevantní), předkládá se v případě, že VUT projekt spolufinancuje.

 

FÁZE 2: zaslat OPT nejpozději 27. 2.2019 do 10 hod.  e-mailem stepanova@vutbr.cz).

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA – kde je VUT hlavním uchazečem (OPT odesílá hromadně přes datovou schránku)

Potvrzení o podání projektu musí jít z datové schránky hlavního uchazeče v kolonce věc bude “First Call for Proposals – KAPPA Programme – PROJECT PROPOSAL”.

 

Ke stažení jsou zde tyto dokumenty: 

závazek prohlášení o spolufinancování (je-li relevantní)

vlastnická struktura a majetkové účasti

prezentace a další informace