SIGMA 2

2. veřejná soutěž – Program SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná 9. 2. 2023 v 9:00

Soutěžní lhůta končí: 5. 4. 2023

  • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
  • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilosti

Vyhlášení výsledků soutěže: 31.10.2023

Zahájení řešení projektu: leden 2024

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2025

Délka řešení projektu: 12 – 24  měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 20. 3. 2023 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde.

Webinář k 2. veřejné soutěži programu SIGMA, prezentaci ze semináře a odpovědi na často pokládané otázky naleznete na stránkách TA ČR zde. 

 

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem, doručenku naleznete zde.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže – 230 miliónů Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt – 5 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 85 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100%

Nepřímé náklady-  flat rate do výše 25%

Uchazeči: v návrhu projektu musí být (v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka) minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace.

 

Důležité upozornění!

V souvislosti s připravovaným změnami zákoníku práce není vhodné plánovat do projektů ve veřejné soutěži DPP pro interní zaměstnance. Pracovník na DPP musí vykazovat jiný druh práce, než má uveden v pracovní smlouvě. Omezení se netýká externího pracovníka na DPP.

 

Upřesňující informace ke složení řešitelského týmu a definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice uveřejnil  TA ČR na svých stránkách zde.

 

Upozorňujeme řešitele, že při zadání výstupů projektu je dle Zadávací dokumentace povinné vložit přílohu pouze k výsledku typu Nmet (potvrzenou orgánem státní správy, certifikačního či akreditačního orgánu), ačkoliv ISTA nabízí možnost vložení více  příloh. Platí tedy to, co je uvedeno v ZD: doložení povinné přílohy je vyžadováno pouze u všech výsledků druhu Nmet. Úplný dotaz a odpověď z TAČR naleznete v následujícím odkazu.

 

Novinky!

  • Gender v obsahu výzkumu a inovací

Uchazeči v návrhu projektu uvedou, jak budou výsledky výzkumu využívat různé skupiny populace s ohledem na genderovou dimenzi předmětu a dopadu výzkumu. Pro více informací využijte dokument Genderová dimenze v obsahu výzkumu.

 

  • Etická dimenze a nežádoucí společenské dopady

Uchazeči dále v návrhu projektu popíší, jaké jsou potenciálně negativní dopady výstupů nebo výsledků podávaného návrhu projektu na společnost nebo jednotlivce. Uchazeči rovněž popíší způsoby, kterými lze eliminovat nebo minimalizovat možná rizika negativních dopadů.

 

  • ISTA – nově přidané pole k vyplnění informací o správě výzkumných dat

V elektronickém návrhu projektu v záložce 3. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, v záložce „“Věcné zaměření““ bylo přidáno textové pole “Výzkumná data”. V tomto poli řešitelé uvedou požadované informace o způsobu správy výzkumných dat a to v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Informace o přidání textového pole „Výzkumná data“ v elektronickém návrhu projektu v ISTA bude také zaslána prostřednictvím informativního emailu všem vlastníkům a hlavním řešitelům založených návrhů projektů.

Vzor pro vyplnění informací o správě výzkumných dat připravený Ústřední knihovnou VUT byl uveřejněn v prezentaci Správa výzkumných dat v podmínkách GAČR/TAČR  na straně 24. Vzor si prosím upravte dle svého projektu.

Problematiku ukládání výzkumných dat lze konzultovat se zaměstnanci Ústřední knihovny VUT:

 

  

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.czkl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., 54 114 7778kriska.m@fce.vutbr.cz

 

 

Soutěž TAČR na VUT Brno:

Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví (vč. podání přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru) – JUDr. Iva Horká horka@vutbr.cz, kl.4225; Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. jana.ondrouskova@vutbr.cz , kl. 4224; Bc. Sára Sepšiová sepsiova@vutbr.cz , kl. 4230 )

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TQ020

 

Důležité termíny OPT:

Do 29. 3. 2022 založit projekt v Apollo: 

• Označení projektu vyplněno dle ISTA 

• V Projektové složce vloženo:

  • Návrh ISTA včetně financí
  • Závazek spolufinancování v případě, že VUT nebude mít nárok na 100% dotaci, podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)

•  Nejpozději do 5. 4. 2023 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu vavreckova.e@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz,  „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele..