Prostředí pro život 7 – září 2023

7. veřejná soutěž Prostředí pro život 

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí – financován z NPO

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 13. 9. 2023

 • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
 • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilosti

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 3. 2024

zahájení řešení projektu: duben až červen 2024

Délka řešení projektu: PP1 – 12 – 33 měsíců, PP2 – 12 – 27 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1 – prosinec 2026, PP2 – červen 2026

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 28. 8. 2023 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde.

Prezentace a videozáznam webináře k soutěži byly uveřejněny na stránkách TA ČR.

Pokud máte zájem o podporu OPT při zadání návrhů projektů do IS Apollo, řiďte se prosím informacemi uvedenými v přiložených pokynech.

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže: PP 1 – 523 mil. Kč, PP 2 – 450 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt: PP1 – 15 mil. Kč, PP2 – 15 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt: PP1 – 85 %, PP2 – 80%

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci: 100%

Nepřímé náklady: flat rate do výše 25%

 

Uchazeči:

 • výzkumná organizace
 • podnik
 • organizační složka státu

 

Aplikační garantství – podprogram 1:

Uchazeč si nejprve zvolí jeden prioritní výzkumný cíl („PVC”) dle zaměření návrhu projektu a tím je zároveň určena kontaktní osoba, která doporučí, jaký aplikační garant je vhodný pro návrh projektu. Uchazeč zasílá žádost o aplikační garantství na kontaktní osobou uvedenou u daného PVC. V příloze č. 1 zadávací dokumentace jsou uvedeny PVC spolu se seznamem kontaktních osob.
Doporučujeme zaslat spolu se žádostí o aplikační garantství i návrh „Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků“ spolu s anotací projektu. Nejzazší možný okamžik odeslání žádosti o aplikační garantství je 24. 8. 2023, po tomto termínu již není možné garantovat jejich vyřízení.

 

POZOR!

Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy, který má specifická pravidla – mimo jiné zde DPH není způsobilý výdaj.

 

Povinné přílohy:

 • povinná příloha za druh výsledku NmetS (Formulář pro druh výsledku Nmet)
 • povinná příloha za druh výsledku P (patentová rešerše)
 • za externího aplikačního garanta – povinná příloha, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu (v podprogramu 1)
 • povinná příloha č. 4 Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (v podprogramu 2)
 • povinná příloha průzkum trhu (v podprogramu 2)
 • V případě účasti dalšího účastníka ze zahraniční: o údaje o skutečném majiteli zahraničního uchazeče.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.czkl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162), Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (kriska.m@fce.vutbr.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno:

Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví (vč. podání přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru) – JUDr. Iva Horká (horka@vutbr.cz, kl.4225), Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. (jana.ondrouskova@vutbr.cz , kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: SS070

 

Důležité termíny OPT:

Do 6. 9. 2023 založit projekt v Apollo, nebo ke stejnému datu nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT, která jej v Apollu založí (pokud si řešitel bude vkládat údaje do Apolla sám, sdílet projekt v ISTA nemusí)

Do projektové složky se vkládá:

 • Návrh ISTA včetně financí
 • V projektech, kde VUT bude příjemcem: Letter of Intent u externího aplikačního garanta (dokument musí odsouhlasit právník – Mgr. Daňková). Jako jiná varianta: smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o využití výsledků (u smlouvy je třeba vytvořit průvodku pro podpisu děkana – nutno vyřídit v předstihu)

Při schvalování projektu:

 • Je-li relevantní, vložit do komentáře vedoucího ústavu vyjádření finančním závazkům, které nahrazuje formulář Prohlášení k finančním závazkům
 • Vyjádření vedoucího ústavu k uhrazení DPH u PP2 
 • Detailně je vše popsáno v dokumentu výše – Podpora OPT včetně vzorů vyjádření

Do 13. 9. 2022 do 10:00 hod – v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem, zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz, staffova.m@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“. Návrh projektu odešleme z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.