GAČR 2021 duben PIF INCOMING

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2022 – (kód GN)

Cílem je umožnit příchod talentovaných postdoktorandů ze zahraničí do českých výzkumných organizací, popřípadě návrat talentovaných vědců do ČR po absolvování vědeckého pobytu v zahraničí. Za dlouhodobou zahraniční zkušenost lze považovat nejméně 2 roky z posledních 3 let, a to formou doktorského studia v zahraničí nebo formou zaměstnání na zahraniční vědecké instituci, popřípadě kombinovaně.

Uzavření soutěže a odeslání návrhu projektu: 22.4. 2021 (POZOR  ZMĚNA)

Na OPT nám prosím e-mailem nahlaste zájem podat projekt do 26. 3. 2021!

Doba řešení: Předpokládaná doba zahájení řešení projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING může být nejdříve 1. 1. 2022 (nejpozději 1.10.2022) s dobou trvání 3 roky (1095 dní).

Hodnoticí lhůta: končí dnem 4. prosince 2021

Uchazeči: Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele, v oblasti základního výzkumu. Řešitel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP nesmí být současně řešitelem, spoluřešitelem ani se podílet na řešení v jiné roli jiného projektu GA ČR. Pokud to charakter projektu vyžaduje, mohou na pracovišti příjemce na řešení projektu spolupracovat případně i techničtí pracovníci a studenti magisterského studia. Po dobu řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP se řešitel nesmí účastnit v roli navrhovatele ani spolunavrhovatele žádné soutěže ani výzvy vyhlašované GA ČR s výjimkou návrhů podaných v posledním roce řešení projektu. ZD str. 9

Navrhovatel ke dni vyhlášení soutěže a během soutěžní lhůty nesmí být s uchazečem ani s žádnou jinou vědeckou institucí v České republice v pracovním poměru nebo poměru obdobném. Pracovněprávní poměr k uchazeči následně musí vzniknout nejpozději ke dni zahájení řešení grantového projektu.

Současně musí navrhovatel splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynuly nejvýše 4 roky od udělení jeho akademického titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu), tj. akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) mu byl udělen po 30. září 2017 (+ výjimky ZD str. 10).

Návrh projektu: Návrh projektu se skládá z formulářů: Část A – základní identifikační údaje a Část A – abstrakt a vědecký záměr (cíle projektu) – v češtině a angličtině+ omezení znaků; Část B – celkové finanční položky, rozpis finančních položek, včetně odůvodnění jednotlivých položek (v českém nebo anglickém jazyce), a podrobné vymezení osobních nákladů; všechny finanční prostředky se uvádějí jako celočíselné hodnoty v tisících Kč; Část C (C1+C2) – zdůvodnění návrhu projektu (v anglickém jazyce+ omezení velikosti); Část D (D1 a D2) – údaje o navrhovateli (v anglickém jazyce); Část E – informace o dalších projektech navrhovatele. ZD str.12-18

Přílohy:

Přílohami návrhu projektu mohou být pouze následující dokumenty:

 1. a) kopie speciálních oprávnění podle zvláštního právního předpisu podle článku 3.2. odst. (3) písm. j) této zadávací dokumentace;
 2. b) seznam zahraničních pracovišť, kterým by nebylo vhodné návrh projektu zasílat k posouzení, a to včetně zdůvodnění;
 3. c) nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny
 4. d) plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou
 5. e) kopie dokladů o ukončení doktorského studia navrhovatele (kopie diplomu, potvrzení o obhajobě), nebo čestné prohlášení, že lze předpokládat, že doktorská práce bude obhájena do 30. září roku vyhlášení soutěže.

Připojení jiných příloh než výše uvedených je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

Míra podpory: 100 % uznaných nákladů

Nezpůsobilé náklady: str.19 ZD

Např. daň z přidané hodnoty (platí u příjemců, kteří jsou plátci této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části)

Odměna: není způsobilý náklad str. 20

Osobní náklady: str.20-21 ZD

Pracovní kapacita na projektu (úvazek) pro osobu navrhovatele je stanovena alespoň 0,70 ročně. Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští. Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u žádného zaměstnance přesáhnout 1,00.

MZDY: Výpočet mzdy (osobních nákladů v projektu): výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu = 35,72 %; náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %

Způsobilé osobní náklady:

 • dotace na mzdu řešitele max. 60 tis. Kč/měs. při úvazku 1,00;
 • dotace na mzdu ostatních členů týmu max. 35 tis. Kč/měs. při úvazku 1,00
 • DPP, DPČ–  ano, max 400 Kč/hod. str. 20 ZD

Náhrady z mezd: uznatelné náklady str. 20

Investiční náklady : str.21 ZD. Dlouhodobý hmotný majetek, jeho vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a má provoznětechnickou funkci delší než jeden rok.   

Věcné náklady: str. 21- 22 ZD. Zde řadíme materiální náklady, cestovné, náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, a doplňkové (režijní) náklady. Drobný hmotný majetek s provozně technickou funkcí delší než jeden rok a vstupní cenou nižší nebo rovnou 80 000 Kč řadíme mezi věcné náklady.

Režie: režie až do výše 20 % z celkové dotace na osobní a věcné náklady bez režie

Odeslání návrhu projektu: Návrh projektu bude po finalizaci aplikací opatřen    elektronickou pečetí, takže již nesmí být nijak upravován. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“.

Odeslání datovou schránkou zajistí OPT

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

odkazy: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-PIF-incoming-2022/

 

INFO OPT: konzultuje Mgr. Zita Štěpánová

Důležité termíny:

Nejpozději do 16. 4. 2021:

 • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
 • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole ve shodě s přiloženým pdf návrhem projektu
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
 • nejpozději (nejlépe s jednodenním předstihem) do 22. 4. 2021 do 11:00 hod: na kontakty OPT (stepanova@vutbr.cz, staffova.m@vutbr.cz) zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu

Pro OPT: Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) do datové schránky s názvem Grantové projekty (Grantová agentura České republiky) s identifikátorem „ntq92qs“.