SpV 2020 – pravidla soutěže

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO  VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT PRO ROK 2020

Soutěžní lhůta:  16. 12. 2019  až 14. 2. 2020 pro standardní, juniorské i mezifakultní juniorské projekty

Hodnocení návrhů projektů:  15. 2. 2020 – 28. 2. 2020

Datum zahájení řešení projektů:  1. 3. 2020

Datum předložení DZ/ZZ pro stávající projekty realizované v roce 2019: 31. 1. 2020 (juniorské i standardní) – pokyny zde

 • pravidla soutěže v roce 2020 se obecně řídí směrnicí VUT č. 14/2019
 • vyhlášení soutěže 2020 (Rozhodnutí rektora č. 4/2019, obsahuje základní informace k harmonogramu a rozdělení prostředků)
 • zahájení soutěže 16.12.2019 – ukončení soutěže 14.2.2020 (projekty juniorské, standardní, mezifakultní juniorské)
 • pro FAST bude k dispozici upřesňující pokyn, který vychází z výše uvedené směrnice a při hodnocení žádostí je považován za závazný. 
 • Od 16. 12. 2019 je v IS Apollo zpřístupněna záložka pro rok 2020: „Interní grantová agentura – žádosti“
 • Při podání žádosti na FAST prosím postupujte dle pokynů pro řešitele na FAST (níže)

 

Informace ke Specifickému vysokoškolskému výzkumu 2020 (SpV 2020) (z úrovně vedení FAST) 

 1. Specifický vysokoškolský výzkum (SV) bude na FAST realizován plně v souladu:
 • s platnou Směrnicí 14/2019 Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně vydanou rektorem VUT,
 • s Rozhodnutím rektora č. 4 /2019 Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně pro rok 2020 ze dne 30. 11. 2019.

2. Standardní víceleté projekty pokračující z roku 2018 a 2019, které mají pokračovat v roce 2020, budou opět vyhodnoceny fakultním hodnotitelským panelem. K tomuto účelu budou vyhodnoceny na základě dílčí (resp. závěrečné) zprávy  a výsledků projektů za rok 2019 (proto je třeba vložit do IS VUT zprávy již do 31. 1. 2020).

Nové víceleté projekty však nebudou v roce 2020 na FAST podporovány.

3. Vedení FAST upřesňuje finanční rozmezí podpory:

 • standardních projektů 200 tis. Kč až 1 mil. Kč,
 • juniorských projektů v rozmezí 50 tis. Kč až 200 tis. Kč

Minimální limit 200 tis. se vztahuje na celkovou výši projektu, nikoli na roční limit v dalších letech řešení v případě dobíhajících víceletých projektů.

4. Výše režie vychází z full-costu a je stanovena ve výši 27,21 %. To je hodnota roku 2019 a tato je nastavena v systému Apollo. Aplikuje se pouze na přímé náklady, již tedy není „režie z režie“.

Pokud P je celková přidělená částka, tak režie R je:

R = (P-R) x 0,2721,         po úpravě pak:           R = P x 0,2139 (zaokrouhleno).

Nebo také přímé náklady projektu PN jsou:

PN = P/1,2721,     přičemž platí: P = PN + R.

Příklad:
P = 100 000 Kč

R = 100 000 Kč x 0,2139 = 21 390 Kč

PN = 100 000 Kč/1,2721 = 78 610 Kč

Kontrola: 21 390 Kč + 78 610 Kč = 100 000 Kč = P

5. Podobně jako v minulých letech, prostředky na SV přidělené na FAST (nejsou zatím známy) budou rozděleny na jednotlivé obory FAST, managementem na oborech jsou pověřeni vedoucí oborů, na základě postupu Směrnice rektora bude stanoveno pořadí projektů a hodnotitelským panelem schváleny projekty k financování. Po rozdělení však ještě dojde k odpočtu finančních prostředků pokračujících víceletých projektů na jednotlivých oborech. Výsledné prostředky pak budou použity na úspěšné standardní a juniorské grantové projekty v soutěži SV 2020.

6. Přidělené prostředky na FAST se rozdělí na jednotlivé obory na základě RIV bodů jednotlivých ústavů do oboru spadajících. Jedná se o parametr V dle vztahu MŠMT, ve kterém se dále zohledňují počty doktorandů k 31. 10. 2019 (parametr D), počet absolventů navazujících magisterských studijních programů za období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019 (parametr M) a počet absolventů doktorských studijních programů za období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019 (parametr A). Bodové ohodnocení výsledků tvůrčí činnosti pro SV je určeno z výsledků, které jsou vykázány do RIV za kalendářní roky 2015–2018. Do hodnocení vstupují v uvedeném časovém období takové uplatněné (publikované, realizované) výsledky, které byly do RIV vykázány. Zpracovatelem výpočtu bodového ohodnocení je CVIS, který dodá OPT data a provede ke dni 15. 1. 2020 archivaci výstupů, které vstoupily do výpočtu bodového ohodnocení pro jednotlivé kalendářní roky a pro ústavy či složené pracoviště. Body za hodnocená kritéria tvůrčí činnosti podle uvedené metodiky jsou rozpočítány mezi jednotlivé ústavy v poměru rovnajícímu se podílu pracovníků ústavu podílejících se na daném výstupu, který je uveden v IS Apollo. V případě společných výstupů s dalšími organizačními jednotkami VUT nebo s jinými organizacemi budou do bodového hodnocení započteny pouze podíly pracovníků FAST.

Pro účely specifického výzkumu jsou ústavy přiřazeny k oborům takto:

Pozemní stavby S PST, TZB
Konstrukce a dopravní stavby K BZK, GTN, KDK, PKO, SZK, ŽEL
Stavebně materiálové inženýrství M THD
Vodní hospodářství a vodní stavby V VHK, VHO, VST
Management stavebnictví E EKŘ
Realizace staveb R TST
Geodézie a kartografie G GED
Architektura A ARC
Teoretický a společenskovědní T AIÚ, FYZ, CHE, MAT, SPV, STM

 

7. Na základě projednání ve Vědecké komisi AS FAST, vedení FAST nastavuje:

 • Výše celkové odměny pro vědeckopedagogické pracovníky v rámci všech projektů SV v daném roce nesmí přesáhnout částku rovnou 1,5násobku jejich měsíčního tarifního platu platného v době podání projektu.
 • Minimální poměr osobních nákladů mezi studenty a vědeckopedagogickými pracovníky nastavujeme na 80/20 s cílem více podpořit studenty (Směrnice rektora uvádí 75/25, fakulta jej však může upravit).

 

Pravidla platná k 31. 12. 2019

Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.