Specifický výzkum – řešené

ŘEŠENÉ PROJEKTY SOUTĚŽE SPV 2021

Veškeré změny na projektu, které se budou provádět, se řídí Směrnicí č. 14/2019

 

Termín pro nahlášení změn na projektech specifického výzkumu 2021 na FAST je do 10.11.2021. Žádost na předepsaném formuláři předejte na OPT p. Ing. Mileně Reinsch-Staffové.

 

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT – článek 10 – pravidla čerpání dotace.

Změny, které se týkají mzdových nákladů a stipendií, se musí vždy řešit žádostí o změnu.

Formulář je k dispozici zde.

Žádost podepsanou řešitelem odevzdejte na OPT p. Ing. M. Reinsch Staffové k dalšímu zpracování.

 

 

UZAVŘENÉ:

ŘEŠENÉ PROJEKTY SOUTĚŽE SPV 2020

Podmínky interní grantové soutěže i následné řešení podpořených projektů se v roce 2020 řídí Směrnicí č. 14/2019 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT).

V každém roce jsou tato pravidla aktualizována, tzn. pro předkládání nových projektů vždy platí nová pravidla, a to i pro víceleté projekty pokračující z předchozího roku. V roce 2020 byly podpořeny pouze víceleté projekty pokračující z roku 2019, tento typ projektů v dalších letech spíše nepředpokládáme.

 

Žádosti o změnu řešeného projektu specifického výzkumu

 • podmínky podání žádostí určuje výše uvedená směrnice, čl. 10 (odst. 4)
 • žádost adresovanou prorektorovi pro tvůrčí rozvoj pošlete na OPT (pošlete nám její návrh napřed e-mailem), využijte prosím vždy tohoto vzoru
 • na OPT žádost zkontrolujeme po věcné i formální stránce, předáme ji k odsouhlasení předsedovi fakultního hodnoticího panelu (proděkan pro VaV) a poté předáme ke schválení na rektorát
 • schválenou žádost/ žádost s vyrozuměním prorektora vám (řešiteli) dodáme zpět
 • schválené změny budou následně zaneseny do žádosti v IS Apollo (oprávnění má pouze RE)

Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2020:

 • do IS Apollo vložíte (řešitelé) závěrečné zprávy v termínu (předběžně) 31. 1. 2021
  • Otevřete svou žádost v modulu Interní grantová agentura – žádosti.
  • Vyplňte kompletně a v návaznosti na původně stanovené cíle projektu část Závěrečná zpráva projektu (záložky: popis dosažených výsledků…; kontrolované výsledky; komentář k využití finančních prostředků). Abyste lépe pochopili zadání, můžete využít odkazů na nápovědy. Poslední záložku Hodnocení zprávy vyplňujeme za OPT sami na základě hodnocení zpravodajů jednotlivých oborů a předsedy panelu.
  • V části nad závěrečnou zprávou vidíte Skutečné výstupy projektu, ve které se zobrazují všechny VaV výsledky, které vykazujete v Apollo na váš projekt SV v souladu s tím, co jste si stanovili v žádosti. Tyto záznamy zadáváte do části Apollo Výzkum a vývoj – VaV výsledky a ze žádosti je nemůžete editovat.
  • Všechny dosažené VaV výsledky zadejte do Apollo nejlépe před odevzdáním závěrečné zprávy projektu, nejpozději však do poloviny února. Ve správném zadání záznamu výsledku vám pomůže tento manuál. Potřebné informace a náležitosti najdete také v dokumentu RVVI Definice druhů výsledků podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ (M17+).
  • Dejte prosím pozor, aby textový popis ke kontrolovaným (dosaženým) výsledkům korespondoval s výsledky vykázanými v Apollo (a tedy i v části Skutečné výstupy projektu).
  • Nezapomeňte vždy přehledně zhodnotit také jednotlivé závazky k vytvoření diplomových a disertačních prací, které se do tabulky VaV výsledků nepromítnou. V popisu výslovně odlišujte typy prací (diplomka vs. disertace).

 

Termíny mají návaznost na vyhodnocení případné další podpory pro SV 2021, proto prosím respektujte uvedená data.

Na OPT konzultuje: Ing. Milena Reinsch-Staffová