TREND 9, PP2

9. veřejná soutěž – Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Veřejná soutěž Programu TREND, podprogram 2 je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

 

Lhůta pro podání projektu je do 11. 1. 2023.

 

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci. 

 

Uchazeči:

  • podnik – vždy hlavní uchazeč, může podat pouze 1 návrh
  • výzkumná organizace – musí být minimálně jedna v roli dalšího účastníka, která je zapojena formou kolaborativního výzkumu (podílí se za celou dobu řešení minimálně 10 % na celkových nákladech projektu).

 

Více informací o výzvě naleznete na stránkách TA ČR  zde.

Specifické podmínky hlavního uchazeče zde.

Výtah soutěže zpracovaný RE-OPP si můžete stáhnout zde.

 

Maximální částka podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

Max. intenzita podpory za projekt: 80% 

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci: 90%

 

Nepřímé náklady: “flat rate” do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 19.12. 2022.

Vaše projekty zadejte do IS Apollo do 6.1.2023.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST – Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160),  Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166)

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: FW090