SIGMA 1

1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”).

 

Soutěžní lhůta končí: 14.12.2022

16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;

23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky – Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

Vyhlášení výsledků soutěže: srpen 2023

Zahájení řešení projektu: 1. 6. – 1.9. 2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: listopad 2026

Délka řešení projektu: 12 – 24  měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 30.11. 2022 na OPT.

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/verejna-soutez-dilci-cil-3-podpora-inovacniho-potencialu-spolecenskych-ved-humanitnich-ved-a-umeni-shuv/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Čestné prohlášení za uchazeče bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje 

Alokace soutěže – 500 miliónů Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt –12 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 80 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100%

Nepřímé náklady: flat rate do výše 25% 

 

Novinka!

Gender v obsahu výzkumu a inovací:

Uchazeči v návrhu projektu dále uvedou, jak budou výsledky výzkumu využívat různé skupiny populace s ohledem na genderovou dimenzi předmětu a dopadu výzkumu. Pro více informací využijte dokument https://www.tacr.cz/dokumenty/genderova-dimenze-v-obsahu-vyzkumu.

 

Aplikační garant:

Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky, který bude hodnocen. Interní aplikační garant může být kdokoliv z uchazečů. Externím aplikačním garantem může být jakákoliv právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku. Více informací o aplikačním garantovi viz Příloha č. 2 Aplikační garant.

 

Plán správy dat

V případě, že bude návrh projektu úspěšný a s hlavním uchazečem bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, bude hlavní příjemce společně s první průběžnou zprávou povinen předložit poskytovateli „Plán správy dat”, pravidelně ho aktualizovat a aktualizovanou verzi „Plánu správy dat” předkládat poskytovateli jako součást průběžné a závěrečné zprávy.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST – Ing. Reinsch-Staffová (staffova.m@fce.vutbr.czkl. 7162), v kopii Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160) 

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TQ010