Prostředí pro život 6

6. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 30. 6. 2022

Soutěžní lhůta končí: 14. 9. 2022

 • do 16.30 pro podání projektu;
 • do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu v datovém poli „Věc“ má být uvedeno „Program Prostředí pro život” – Potvrzení podání“ a  potvrzení způsobilosti uchazeče (ID datové schránky TA ČR: afth9xp.)

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 3. 2023

Zahájení řešení projektu: 1. 4. – 1. 6. 2023

Délka řešení projektu:

 • PP1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu: 12 – 36 měsíců
 • PP2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí: 24 – 33 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

 • PP1 – březen 2026
 • PP2 –  prosinec 2025

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 15.8. 2022 na OPT.

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/vyhlaseni-6-verejne-souteze-programu-prostredi-pro-zivot/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Videozáznam z webináře a prezentaci můžete shlédnout zde. Další informace můžete nalézt v databázi často kladených dotazů.

Čestné prohlášení za uchazeče za VUT bylo  odesláno do datové schránky TA ČR, doručenka je dostupná zde.

Vzor Smlouvy o účasti na řešení projektu mezi hlavním uchazečem a dalšími účastníky připravený RE-OTT naleznete zde.

 

V případě, že budete podávat návrh do podprogramu 1, je nutno získat a doložit potvrzení zájmu aplikačního garanta. S oslovením kontaktní osoby AG (většinou MŽP) určené dle prioritního cíle je vhodné začít co nejdříve, koncem srpna už mohou nastat problémy a po 31. 8. 2022  není zaručeno, že se vydání tohoto potvrzení stihne do konce soutěžní lhůty.

 

POZOR! Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy, který má specifická pravidla: 

 • dodržování zásady „významně nepoškozovat“
 • plnění povinné publicity NPO
 • DPH není způsobilý výdaj – při sestavování institucionálního rozpočtu projektu musí uchazeči počítat kvůli nezpůsobilosti DPH s vyšší mírou finanční spoluúčasti.
 • vyloučení střetu zájmů

Více zde.

 

Důležité termíny OPT:

Do 7.9. 2022 vložte projekt do Apolla,  kde vyplňte:

• Označení projektu dle ISTA (SS060…)

• Do Projektové složky vložte:

 • Návrh ISTA včetně financí – nepřímé náklady vykazovat metodou FLATE RATE 25%, maximální intenzita podpory na projekt je u PP1 85%, u PP2 80% 
 • V případě, kdy VUT je hlavním uchazečem, vložit povinné přílohy k výsledkům, u PP1 Potvrzení zájmu aplikačního garanta o výsledky projektu. V případě doložení Letter of Intent je třeba jej nechat zkontrolovat po právní stránce Mgr. Daňkovou, RE-OTT
 • V případě PP2:

– pokud neplánujete budoucí komercionalizaci výsledků projektu, je nutné počítat s tím, že DPH bude hrazena z prostředků ústavu. POZOR ZMĚNA: není třeba dokládat formulář Prohlášení o finančních závazcích, ale ústav musí počítat s tím, že projekt bude mít vícenáklady a je třeba se na tom dohodnout s vedoucím ústavu.

– v případě, že plánujete komercionalizaci výsledků, VUT pak bude mít nárok na odpočet DPH a hradíte pouze základ daně (z projektu, kde je způsobilým výdajem). Komercionalizaci je třeba prokázat doložením formuláře Prohlášení o uplatnění nároku na odpočet DPH na projektu.

 • Pokud návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT, je třeba doložit formulář Prohlášení o fin. závazcích podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem).

 

Do 14.9. 2022 do 10:00 hod zašlete OPT na adresu stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR Éta na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Soutěž TAČR na FAST – Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.czkl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160) 

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: SS060