Doprava 2020+ červen 2022

4. veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Program DOPRAVA 2020+ byla vyhlášena dne 6. dubna 2022, návrhy lze podávat do 1. června 2022.

Prosíme řešitele návrhů projektů ve VS 4 – Doprava, aby vkládali informace o podávaných projektech do Apolla, nahlásili na OPT název a číslo projektu, účastníky projektu, případně název aplikačního garanta, pokud tak ještě neučinili.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy je potřeba zaslat vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 2. května 2022.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, posílejte spolu s Žádostí o aplikační garantství Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán.

Pokud je výsledek NmetS určen pro jiný orgán státní správy než Ministerstvo dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku NmetS – ostatní. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-4-verejne-souteze/

Zpracované podklady naleznete zde.

Záznam a prezentaci z webináře ke 4. veřejné soutěži DOPRAVA 2020+ můžete shlédnout zde.

 

Přílohy:

Vzor Smlouvy o účasti

Vzor Letter of Intent

Čestné prohlášení o způsobilosti za uchazeče bylo odesláno z datové schránky VUT na TA ČR. 

Vlastnická struktura VUT je dostupná zde.

 

Důležité termíny OPT:

do 25. 5. 2022 – ke kontrole v Apollo: 

  • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „CK040…..“)
  • v Projektové složce vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • tam kde VUT bude příjemcem: Letter of Intent u externího aplikačního garanta (dokument musí odsouhlasit právník – Mgr. Daňková). Jako jiná varianta:  smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o využití výsledků + průvodka (u smlouvy podpis rektora-nutno vyřídit v předstihu),
  • je-li relevantní vyplněné Prohlášení o finančních závazcích podepsané řešitelem a vedoucím ústavu (vyplývají-li závazky na spolufinancování např. kdy VUT bude jediným uchazečem)

do 1. 6. 2022 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST – Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz,kl. 7162)

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: CK040