11. VS TREND – PP2 – „Nováčci“

Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 6. 11. 2023.

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 5. 10. 2023

Soutěžní lhůta končí: 22. 11. 2023

  • v 16:29:59 hod. pro finalizaci projektové žádosti;
  • 23:59:59 končí lhůta pro prokázání způsobilosti a zaslání Potvrzení podání projektu a čestného prohlášení způsobilosti uchazeče. Pro zaslání potvrzení podání bude v datovém poli Věc uvedeno „Program THÉTA – Potvrzení podání“ (ID datové schránky: afth9xp).

Vyhlášení výsledků soutěže: 31. 05. 2024

Zahájení řešení projektu: 1. 6. 2024 – říjen 2024

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2027

Délka řešení projektu: 12 – 43 měsíců 

 

Maximální intenzita podpory na projekt: 80%

Maximální intenzita podpory pro VO: 90%

Maximální částka podpory na projekt: 15 mil. Kč

Nepřímé náklady: flat rate 20% (bez subdodávek)

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/jedenacta-verejna-soutez/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Čestné prohlášení za uchazeče VUT Brno bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Podnik

  • musí být vždy hlavním uchazečem;
  • může být v roli hlavního uchazeče pouze v případě, že nečerpal v posledních pěti letech veřejnou podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč, dle specifikací v části 1 zadávací dokumentace – prokazuje Čestným prohlášením za hlavního uchazeče
  • může podat v roli hlavního uchazeče maximálně jeden návrh projektu (v rámci této veřejné soutěže);
  • může být i v roli dalšího účastníka (na dalšího účastníka se nevztahuje omezení čerpání podpory v posledních 5 letech).

Další informace vztahující se ke specifické podmínce nečerpání podpory na VaV pro hlavní uchazeče naleznete zde.

 

Důležité termíny OPT:

Do 15. 11. 2023 založit projekt v Apollo, nebo ke stejnému datu nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT, která jej v Apollu založí (pokud si řešitel bude vkládat údaje do Apolla sám, sdílet projekt v ISTA nemusí). Do projektové složky je třeba vložit návrh z ISTA včetně financí.

Při schvalování projektu v  IS Apollo do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům, které nahrazuje formulář Prohlášení k finančním závazkům, je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: FW110

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.czkl. 7160)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (kriska.m@fce.vutbr.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno:

Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví (vč. podání přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru) – JUDr. Iva Horká (horka@vutbr.cz, kl.4225), Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. (jana.ondrouskova@vutbr.cz , kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)