1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ THÉTA 2

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost

Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

 

Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 2. 10. 2023.

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 14. 9. 2023

Soutěžní lhůta končí: 27. 10. 2023

  • v 16:29:59 hod. pro finalizaci projektové žádosti;
  • 23:59:59 končí lhůta pro prokázání způsobilosti a zaslání Potvrzení podání projektu a čestného prohlášení způsobilosti uchazeče. Pro zaslání potvrzení podání bude v datovém poli Věc uvedeno „Program THÉTA – Potvrzení podání“ (ID datové schránky: afth9xp).

Vyhlášení výsledků soutěže: 31. 01. 2024

Zahájení řešení projektu: 1. 5. 2024 – 1. 7. 2024

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2031

Délka řešení projektu: 12 – 48 měsíců v PP1 i PP2, 36 – 90 měsíců v PP3

 

Maximální intenzita podpory: PP1 – 90%, PP2 – 60%, PP3 – 85%

Maximální částka podpory na projekt: PP1 – 10 mil. Kč, u PP2 a PP3 není stanovena

Nepřímé náklady: flat rate 25% (bez subdodávek)

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/soutez/program-theta/pata-verejna-soutez-4/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Čestné prohlášení za uchazeče VUT Brno bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

U podprogramu 1 je navíc vyžadována role aplikačního garanta, se kterým je potřeba návrh projektu konzultovat a připravovat. Za každého aplikačního garanta musí uchazeči přiložit povinnou přílohu formou Letter of Intent (dopis o záměru), která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Bližší informace k Aplikačnímu garantovi jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Aplikační garanti jsou určeni u jednotlivých prioritních výzkumných cílů (dále jen PVC) v podprogramu 1 v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle na základě jejich formální odpovědnosti za jednotlivé cíle. Uchazeči se budou obracet na aplikační garanty uvedené u jednotlivých PVC (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu). Pokud si chce uchazeč vybrat jiného aplikačního garanta, je třeba toto konzultovat s aplikačním garantem, který za daný PVC odpovídá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost zveřejnily své postupy pro poskytování role aplikačního garanta. Postupy jednotlivých institucí naleznete na stránkách TAČR zde.

 

Důležité termíny OPT:

Do 20. 10. 2023 založit projekt v Apollo, nebo ke stejnému datu nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT, která jej v Apollu založí (pokud si řešitel bude vkládat údaje do Apolla sám, sdílet projekt v ISTA nemusí)

Do projektové složky se vkládá:

  • Návrh ISTA včetně financí
  • V projektech, kde VUT bude příjemcem Letter of Intent u externího aplikačního garanta (dokument musí odsouhlasit právník – Mgr. Daňková). 

Při schvalování projektu:

  • Je-li relevantní, vložit do komentáře vedoucího ústavu vyjádření k finančním závazkům, které nahrazuje formulář Prohlášení k finančním závazkům

Do 13. 9. 2022 do 10:00 hod – v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem, zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz, staffova.m@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“. Návrh projektu odešleme z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162), Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (kriska.m@fce.vutbr.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno:

Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví (vč. podání přihlášky patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru) – JUDr. Iva Horká (horka@vutbr.cz, kl.4225), Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. (jana.ondrouskova@vutbr.cz , kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TS010