Prostředí pro život 2 – 1. VS

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU MINISTERSTVA DOPRAVY NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje 

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná 25. 4. 2024

Soutěžní lhůta končí: 12. 6. 2024

  • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
  • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilost

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12. 2024

Zahájení řešení projektu: leden – březen 2025

Délka řešení projektu:

PP1: 12 – 36 měsíců

PP2: 12 – 48 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu:

PP1: únor 2028

PP2: únor 2029

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 27. 5. 2024 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde, veškeré dokumenty jsou uveřejněny na SharePointu RE OPP zde.

Záznam a prezentaci z webináře naleznete zde. 

Odpovědi na často kladené otázky k soutěži jsou uveřejněny zde.

 

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže:

Podprogram 1: 300 mil. Kč

Podprogram 2: 150 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt:

PP1: 12 mil. Kč

PP2: 15 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt :

PP1: 85 %

PP2: 75 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 100%

Nepřímé náklady – flat rate do výše 25%

Uchazeči: výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu, územní samosprávný celek

 

Podprogram 1:

V rámci podprogramu 1 je povinnost mít v návrhu projektu jednoho aplikačního garanta z níže uvedeného seznamu:

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR;
  • Česká inspekce životního prostředí;
  • Ministerstvo životního prostředí;
  • Správa Národního parku České Švýcarsko;
  • Správa Národního parku Podyjí

Vhodnost aplikačního garanta doporučuje kontaktní osoba, která je uvedena u jednotlivých PVC v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle. Uchazeč si nejprve zvolí jeden PVC dle zaměření návrhu projektu a tím je zároveň určena i kontaktní osoba, na kterou se uchazeč obrátí se svou žádosti o aplikační garantství.

Zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu prokazují uchazeči povinnou přílohou. Tato příloha může mít formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum.

Žádost o aplikační garantství zasílejte na kontaktní email, který je uveden u Vámi vybraného PVC v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle. V některých případech se žádost zasílá také v kopii na zastupující osobu (pokud je tak uvedeno u daného kontaktu).

Spolu se žádostí o aplikační garantství zašlete i vyplněný návrh Potvrzení zájmu aplikačního garanta o využití výsledků spolu s anotací projektu. V samotné anotaci shrňte své předběžné představy o cílech projektu, o předpokládaných výsledcích, o přibližné době a nákladech na řešení, o případných spolupracujících subjektech a o klíčových osobách řešitelského týmu. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte email vždy pro každý návrh projektu zvlášť (např. pokud požadujete aplikační garanci ke třem návrhům projektů, zašlete tři emaily). Do předmětu emailu uveďte: „PPŽ2 – název návrhu projektu a kód návrhu projektu”.

Své žádosti zasílejte do 22. května 2024, po tomto termínu již není možné garantovat jejich vyřízení.

 

Podprogram 2:

Povinnou přílohou je průzkum trhu.

 

Při vyplňování projektů berte prosím v potaz plánované pravidelné odstávky ISTA každých 14 dní v pátek od 9 do 17 hod. Aktuální informace o změnách odstávek jsou uveřejněny na stránkách TAČR.

 

Důležité termíny OPT:

•  Do 3. 6. 2024 nasdílet projekt v ISTA v režimu „pouze k zobrazení“ administrátorkám (opt.fast@vut.cz) na OPT, které jej v Apollu založí. Sdílejte Sdílení návrhu projektu v ISTA je povinné i v případě, že řešitel si bude projekt v IS Apollo zakládat sám. 

Po odeslání projektu do soutěže je nutné projekt nadále ponechat sdílený, aby mohlo OPT následně vyhodnotit příčiny jeho případného nepřijetí. Nesdílený projekt nebude podepsán děkanem a OPT jej nebude při uzávěrce soutěže odesílat datovou schránkou.

V případě, že VUT nebude žádat o 100% dotace, je třeba při schvalování projektu v IS Apollo do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům (nahrazuje dřívější formulář Prohlášení k finančním závazkům). Je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: SQ01

•  Nejpozději do 12. 6. 2024 do 10:00 hod zaslat OPT na mailové adresy vavreckova.e@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz  „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST: Mgr. Eva Vavrečková (eva.vavreckova@vut.cz, kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D ( zita.stepanova@vut.czkl. 7160)

Konzultace kvality a rozdělení podílů plánovaných výsledků: doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (michal.kriska@vut.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno: Ing. Jitka Darmovzalová (darmovzalova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent: Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví: Ing. Jana Ondroušková, Ph.D. (jana.ondrouskova@vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR: Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)