SpV 2019 – pravidla soutěže

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO  VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT PRO ROK 2019

Soutěžní lhůta:  17. 12. 2018  až 11. 2. 2019 pro standardní projekty a juniorské projekty, pro mezifakultní juniorské projekty končí lhůta 3. 2. 2019.

Hodnocení návrhů projektů: 12. 2. 2019  –  28. 2. 2019

Datum zahájení řešení projektů:  1. 3. 2019

Od 17. 12. 2018 bude v IS Apollo zpřístupněna záložka pro rok 2019:  „Interní grantová agentura – žádosti“

Při podání žádosti na FAST prosím postupujte dle pokynů pro řešitele na FAST (k dispozici také zcela dole na této stránce).

Informace ke Specifickému vysokoškolskému výzkumu (SV) 2019 (z úrovně vedení FAST) 

 1. Specifický vysokoškolský výzkum bude na FAST realizován plně v souladu s novou platnou Směrnicí rektora 12/2018 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně a Přílohou č. 1 /2018 – Vyhlášení soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT v Brně pro rok 2018 ze dne 30. 11. 2018 (dokumenty přiloženy).
 2. Víceleté projekty, které mají pokračovat v roce 2019, budou opět vyhodnoceny fakultním hodnotitelským panelem. K tomuto účelu budou vyhodnoceny dílčí zprávy a výsledky projektů za rok 2018 (je třeba vložit do IS VUT dílčí zprávy do 31. 1. 2019, do 15. 2. 2019 závěrečné zprávy – z důvodu dřívějšího vyhodnocení fakultním hodnotitelským panelem před vyhodnocením soutěže na rok 2019 je termín mírně posunut). Víceleté projekty jsou chápány v prvním roce řešení jako „startovací“ projekty, které měly podpořit mimo jiné i úsilí získávání dalších projektů. V dalších letech budou tedy projekty kráceny, výsledky a směřování projektů bude vyhodnoceno fakultním hodnotitelským panelem, a to podle výsledků v roce 2018.
 3. Z výše uvedených důvodů vedení FAST stanovuje finanční limit pro projekty standardní – max. 1 mil. Kč. (pro projekty standardní jednoleté a pro první rok víceletých standardních). U víceletých standardních projektů je finanční limit pro 2. rok řešení max. 50 % navrhované částky na 1. rok a pro 3. rok řešení max. 25 % navrhované částky na 1. rok (pokud je v prvním roce povolené maximum 1 mil. Kč, tak na druhý rok je to 500 tis. Kč a na 3. rok 250 tis. Kč).
 4. Výše režie vychází z full costu a je stanovena ve výši 27,19 %. To je hodnota roku 2018 (pro rok 2019 bude známa hodnota cca v únoru, pak bude případně upřesněno). Aplikuje se pouze na přímé náklady, již tedy není „režie z režie“.

Pokud P je celková přidělená částka, tak režie R je:

R = (P-R) x 0.2719

R = P x 0.2138

 

Nebo také přímé náklady projektu PN jsou:

PN = P/1.2719

Platí:  P = PN + R

 

Příklad:

P = 100 000 Kč

R = 100 000 x 0.2138 = 21380 Kč

PN = 100 000/1.2719 = 78620 Kč

Kontrola: 21380 + 78620 = 100 000 = P

 

 1. Podobně jako v minulých letech, prostředky přidělené na FAST (nejsou zatím známy) budou rozděleny na jednotlivé obory FAST, managementem na oborech jsou pověřeni vedoucí oborů, na základě postupu Směrnice rektora je stanoveno pořadí projektů a hodnotitelským panelem schváleny projekty k financování. Po rozdělení však dojde k odpočtu finančních prostředků pokračujících víceletých projektů na jednotlivých oborech. Výsledné prostředky pak budou použity na úspěšné standardní a juniorské grantové projekty v soutěži 2019.

Přidělené prostředky na FAST se rozdělí na jednotlivé obory na základě RIV bodů jednotlivých ústavů do oboru spadajících. Jedná se o parametr V dle vztahu MŠMT, ve kterém se dále zohledňují počty studentů PhD k 31. 10. 2018 (parametr D), počet absolventů Mgr a NMgr SP za období 1. 11. 2017 – 31.10.2018 (parametr M) a počet absolventů PhD za období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018 (parametr A). Důvodem k přejití na RIV body za známé 4-leté období byla skutečnost, že Apollo body za poslední rok nemusí obsahovat data korektní, resp. data, která se do RIV dostanou jako vykázaná.

Bodové ohodnocení výsledků VaV pro SV je určeno z výsledků, které jsou vykázány do RIV za kalendářní roky 2014, 2015, 2016 a 2017. Do hodnocení vstupují v uvedeném časovém období takové uplatněné (publikované, realizované) výsledky, které byly do RIV vykázány. Bodové ohodnocení převzaté z databáze IS Apollo je určené podle metodiky uvedené na https://www.vutbr.cz/wiki/Hvut platné od 1. 1. 2014. Zpracovatelem výpočtu bodového ohodnocení je CVIS, který dodá OPT data a provede ke dni 1. 1. 2019 archivaci výstupů, které vstoupily do výpočtu bodového ohodnocení pro jednotlivé kalendářní roky a pro ústavy či složené pracoviště. Body za hodnocená kritéria VaV podle uvedené metodiky jsou rozpočítány mezi jednotlivé ústavy v poměru rovnajícímu se podílu pracovníků ústavu podílejících se na daném výstupu, který je uveden v IS Apollo. V případě společných výstupů s dalšími organizačními jednotkami VUT nebo s jinými organizacemi budou do bodového hodnocení započteny pouze podíly pracovníků FAST.

Pro účely specifického výzkumu jsou ústavy přiřazeny k oborům takto:

Pozemní stavby S PST, TZB
Konstrukce a dopravní stavby K BZK, GTN, KDK, PKO, SZK, ŽEL
Stavebně materiálové inženýrství M THD
Vodní hospodářství a vodní stavby V VHK, VHO, VST
Management stavebnictví E EKŘ
Realizace staveb R TST
Geodézie a kartografie G GED
Architektura A ARC
Teoretický a společenskovědní T AIÚ, FYZ, CHE, MAT, SPV, STM
 1. Vzhledem k potřebě FAST vykrýt základní výzkum v projektu udržitelnosti NPU AdMaS UP se v dřívějších letech předpokládalo, že část financovaných standardních projektů SV bude řešiteli vložena do tohoto projektu udržitelnosti AdMaS UP a jeho prostřednictvím do Centra AdMaS. Tato potřeba je však individuální, záleží na konkrétní divizi AdMas UP. Navrhovatelé standardních projektů SV musí uvést v textové části projektu vyjádření, zda projekt SV v případě získání do projektu udržitelnosti vloží, či nikoliv a to následovně: Souhlas s vložením projektu do AdMaS UP: ANO/NE. Konkrétní výše potřeby vložení projektů SV vznikne na základě pokrytí dotace prostředky základního výzkumu na jednotlivých divizích projektu AdMaS UP. U juniorských projektů se nepředpokládá zapojení v AdMaS Up vůbec. Projekty s přímou návazností na centrum AdMaS (využívající zařízení centra) budou hodnotitelským panelem v rámci soutěže bonifikovány.
 2. Na základě projednání VK AS FAST, vedení FAST nastavuje:

Výše celkové odměny pro akademické pracovníky v rámci všech projektů SV v daném roce nesmí přesáhnout částku rovnou 1,5násobku jejich měsíčního tarifního platu platného v době      podání projektu.

Minimální poměr osobních nákladů mezi studenty a akademickými pracovníky nastavujeme na 80/20 s cílem více podpořit studenty (Směrnice rektora má 70/30, fakulta však může upravit).

specifikaci vydal: 20. 12. 2018  Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

 

——————————————————————————————————-

Obecná pravidla dle směrnice VUT:

(podmínky pro FAST ke stažení níže!!!)

Standardní grantový projekt – navrhuje se jako jednoletý až tříletý

 •  navrhovatel musí k datu ukončení soutěžní lhůty být vědeckopedagogickým pracovníkem VUT
 • dalšími spoluřešiteli projektu musí být studenti doktorských a magisterských studijních programů a akademičtí, a vědečtí a výzkumní pracovníci
 • počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu standardního projektu je větší nebo alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu
 • podpora standardního projektu je v rozmezí 200 tis. Kč až 3 000 000 Kč/projekt/rok

Juniorský grantový projekt navrhuje se jako jednoletý

 • počet studentů prezenční formy doktorského studijního programu v řešitelském týmu fakultního i mezifakultního juniorského grantového projektu je větší nebo alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu (školitelů nebo školitelů-specialistů)
 • rozmezí podpory juniorského fakultního i mezifakultního projektu je 50 až 200 tis. Kč/ projekt
 • pokud jsou finanční prostředky přidělené fakultě menší než 50 tis. Kč a současně větší než nula, podpoří taková fakulta v rámci poskytnuté dotace pouze 1 juniorský projekt

1) fakultní juniorský grantový projekt:

 • navrhovatel fakultního juniorského grantového projektu musí být k datu ukončení soutěžní lhůty studentem prezenční formy doktorského studijního programu akreditovaného na VUT pro danou fakultu
 • spoluřešitelem projektu musí být školitel navrhovatele
 • dalšími spoluřešiteli mohou být studenti prezenční formy doktorského studijního programu a školitelé zapojených studentů doktorských programů

2) mezifakultní juniorský grantový projekt:

 • navrhovatel mezifakultního juniorského grantového projektu musí být k datu ukončení soutěžní lhůty výhradně studentem prezenční formy doktorského studijního programu akreditovaného na VUT
 • spoluřešitelem projektu musí být školitel navrhovatele
 • dalšími spoluřešiteli musí být pouze student (studenti) prezenční formy doktorského studijního programu z jiné fakulty (fakult) a školitelé zapojených studentů doktorských programů

Stipendia a osobní náklady:

 • podíl stipendií studentů doktorského nebo magisterského studijního programu, kteří jsou řešiteli nebo dalšími členy řešitelského týmu projektu specifického vysokoškolského výzkumu ve standardním i juniorském grantovém projektu, tvoří minimálně 70 % celkových osobních nákladů
 • osobní náklady se skládají ze stipendií, mezd, resp. odměn vč. zákonných odvodů
 • odměna akademických, vědeckých a výzkumných pracovníků VUT ze všech projektů specifického vysokoškolského výzkumu nesmí za rok přesáhnout částku rovnou trojnásobku jejich měsíčního tarifního platu

Přihláška projektu:

 • podává se výhradně elektronicky v informačním systému VUT (= IS Apollo) vyplněním formulářů (polí) projektu na záložce „Specifický vysokoškolský výzkum“ (cesta: záložka „Výzkum a vývoj“ – „Interní grantová agentura-žádosti“ – „Specifický výzkum 2019“ (roleta vpravo nahoře) – „Nová žádost“(nabídka vpravo)
 • Část A – žádost o udělení grantu
 • Část B – rozpis finančních nákladů na řešení grantu
 • Část C – zdůvodnění návrhu
 • Část D – navrhovatel, spolunavrhovatel a spoluřešitelé/konzultanti

Způsobilé náklady:

 • a) osobní náklady nebo výdaje (mzdy, odměny, stipendia) na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách vč. zákonných odvodů;
 • b) náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku;
 • c) cestovní náklady;
 • d) další provozní náklady nebo výdaje;
 • e) náklady nebo výdaje na služby;
 • f) doplňkové náklady nebo výdaje (režie).

Výše režií: pro FAST – 27,19 % z přímých nákladů

Kompletní informace najdete v dokumentech: