TAČR řešené

• TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ DÍLČÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ZA ROK 2022:
Termín pro odevzdání průběžné zprávy: 30.1.2023
Termín pro odevzdání závěrečné zprávy: 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

 

 

Prezentaci k realizaci projektů TA ČR můžete shlédnout zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy plynoucí z realizace projektů naleznete v záznamu webináře k realizovaným projektům TAČR z prosince 2021.

 

 

Kontakt na kancelář TA ČR v Brně:

paní Dagmar Kudová

regionální koordinátorka pro všechny projekty TA ČR

tel. 778727116, mail: dagmar.kudova@tacr.cz

Holandská 3, 63900 Brno

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE K ŘEŠENÍ PROJEKTŮ TA ČR:

Změny v projektech

Pokud zvažujete přesuny financí v souladu s pokyny poskytovatele nebo úpravu věcné stránky Vašeho projektu a potřebujete zjistit zda a jakým způsobem podat změnu na TA ČR, pomůže směrnice SME 07 – Změnová řízení projektů_v12, zejména její příloha č. F233 – Typologie změn_v6. Naleznete v ní také informace, zda změna podléhá předchozímu schválení ze strany TA ČR nebo ji stačí oznámit v průběžné nebo závěrečné zprávě, a dále jaké přílohy je nutno k dané změně přiložit.

Změnu na předepsaném formuláři spolu s přílohami odesíláme datovou zprávou z OPT, proto nám dejte včas vědět a vše si zjistěte s předstihem.

 

Zprávy projektu

O nastavených zprávách, které budete v průběhu a po realizaci projektu předkládat a jejich termínech uvědomí TA ČR hlavního příjemce prostřednictvím systému ISTA a výzva k předkládání zpráv se objeví také na webu poskytovatele. Ve směrnici SME 12 – Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv v8, kde najdete důležité informace a formuláře.

Zpráva se však zpravidla podává prostřednictvím ISTA a datovou zprávou (hlavní příjemce) odesílá na TA ČR pouze potvrzení o odeslání zprávy vygenerovaného z ISTA.

Termíny překládání zpráv (zprávu vždy předkládá hlavní příjemce za celý projekt):

1) Průběžné – do 30.1. následujícího roku po sledovaném období

2) Závěrečné – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

3) Zpráva o implementaci výsledků projektu:

je povinen po dobu tří let od dosažení výsledku každoročně zpracovat zprávu o implementaci výsledků projektu (dle směrnice SME-12, str. 9). 

Příjemce prostředků na projekt TAČR předkládá tuto zprávu po dobu tří let od ukončení řešení projektu. Zprávy jsou vyplňovány v systému ISTA, řešitelé by měli být informováni přímo prostřednictvím systému v předstihu min. 30 dní před termínem odevzdání.

Termín předkládání zprávy o implementaci:

  •  v průběhu řešení projektu (bylo-li v této době dosaženo některého z výsledků projektu) současně s průběžnou zprávou
  •  do 31. 7. roku následujícího po roce ukončení projektu 

Zpráva o implementaci se odevzdává jen v ISTA. Neodesílá se Potvrzení z ISTA o elektronickém podání zprávy z datové schránky hlavního uchazeče.

 

Oznámení výsledků soutěže

(informace se mohou v rámci jednotlivých soutěží lišit, níže popisujeme všeobecný proces)

TAČR informuje po ukončení hodnocení o výsledcích na svých webových stránkách. Zhruba do 3 týdnů pak rozesílá do datových schránek uchazečů oficiální oznámení – Rozhodnutí o výsledku soutěže, které na projektová oddělení fakult, případně na jednotlivé uchazeče rozesílá RE.

Co je potřeba udělat:

  • Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí je potřeba dodat za každý projekt čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů (pouze projekty, kde je VUT hlavní řešitel). Vzor je na webu TA ČR – v textu oznámení o výsledcích soutěže – a dostanete ho spolu s instrukcemi e-mailem.
  • Toto prohlášení vyplníte a 2 × vytisknete, na jednom listě parafujete (vyjadřuje souhlas s textem)  a druhý list necháte podepsat rektorovi (na RE je nutno dodat oba). Předkládejte na oddělení VaV RE (nebo prostřednictvím OPT).
  • Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí každý hlavní příjemce přihlásí svůj projekt k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 634. Formulář naleznete zde. (aktuálně platí pro Epsilon 4)
  • Před podpisem hlavní smlouvy o podpoře musí být podepsána smlouva o účasti mezi jednotlivými uchazeči. Vzor smlouvy zasílá OPT/RE záhy po zveřejnění výsledků. Smlouvu napřed aktualizuje právník VUT.
  • Hlavní smlouva mezi TAČR a příjemcem musí být podepsána do 60 dnů od vyhlášení výsledků. Dále pak do 60 dnů po podpisu hlavní smlouvy TA ČR zasílá dotaci na hlavního příjemce.

Následuje nebo paralelně řešíte podpis Smlouvy o účasti na řešení projektu v případě, že v projektu vystupuje více příjemců. Vzor smlouvy vydaný TA ČR projde před jeho distribucí kontrolou právního oddělení RE a také naší kontrolou (vložíme správné číslo účtu apod.).

Pozor: Pokud je ve vašem projektu obsažena komercializace výsledků (je to zpravidla nějakým způsobem uvedeno v návrhu projektu či ve smlouvě s poskytovatelem), potřebujeme před podpisem smlouvy za řešitele podepsané Prohlášení o uplatnění nároku na odpočet DPH na projektu.