TRIO

Rozcestník webu MPO k programu TRIO zde.

 

Průběžné a závěrečné zprávy: 

VUT v programu TRIO vždy vystupuje jako další účastník. Příjemce (firma) předkládá:

 • Za každý kalendářní rok: roční zprávu o řešení projektu nejpozději do 15. ledna následujícího roku.
  • Důležité: roční zpráva musí být zaslána také elektronicky na adresu vav@mpo.cz (taktéž vždy do 15. ledna následujícího roku).
 • Po ukončení řešení projektu: kromě roční zprávy i závěrečnou zprávu o realizaci a výsledcích projektu minimálně 14 dní před závěrečným oponentním řízením.
 • Po dobu 3 let (počínaje 1. rokem po ukončení řešení projektu) nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku Tabulku skutečně dosažených přínosů.

Informace a dokumenty k realizaci naleznete na webu MPO zde.

Shrnutí pro příjemce vč. kontaktů na projektové manažery MPO naleznete zde.

Nejčastější chyby jsou popsány na webu MPO zde.

 

Auditorské zprávy:

 • Auditorské ověření finančních nákladů na řešení projektu se vztahuje na všechny účastníky projektu. Příjemce (tj. firma; VUT je vždy dalším účastníkem) předkládá auditorskou zprávu za projekt jako celek, tj. včetně ověření za další účastníky. Audit si tedy organizuje buď hlavní příjemce za všechny účastníky nebo každý účastník zvlášť (záleží na domluvě v rámci daného projektu).
 • Smluvní termín k předložení auditorské zprávy je do 31. 3. následujícího kalendářního roku. Případně do 3 měsíců po ukončení řešení projektu.
 • U auditů projektů (např. projekty MPO) – každá součást/fakulta je povinna si řádně vysoutěžit firmu provádějící audity. Obraťte se tedy na ekonomické oddělení fakulty, které Vám poskytne informace ohledně vysoutěžené firmy.
 • odkazy:
  • https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/informace-a-dokumenty-k-realizaci-projektu-programu-trio–235351/
  • https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/financni-vyporadani-prostredku-na-podporu-projektu-vyzkumu-a-vyvoje-za-rok-2018–243035/

 

Změny projektu:

dle smlouvy:

Nastane-li podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, včetně dopadu na jeho financování, kterou další účastník projektu nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, požádá písemně prostřednictvím příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů a věcné náplně jednotlivých etap řešení projektu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Za podstatnou změnu je považována změna v nákladové položce o více jak 20 % (pokud současně změna v nákladové položce přesahuje 50 000 Kč) v daném roce, změna v časovém nebo obsahovém rozvržení jednotlivých etap řešení projektu a dále jakákoliv změna, která má vliv na splnění cílů projektu a jeho očekávaných výsledků. O jakoukoliv plánovanou změnu financování musí další účastník projektu poskytovatele prostřednictvím příjemce písemně požádat, a to s uvedením důvodu požadované změny. Stejně musí další účastník projektu postupovat i v případě změny věcné náplně.

Obě podmínky (20 % a současně nad 50 tis. Kč) musí platit současně v dané položce.

Změny se posuzují na úrovni jednotlivých uchazečů, nikoliv za celý projekt.

 

Přehled čerpání účelové podpory:

Formulář Přehled čerpání účelové podpory je rozesílán ze strany MPO na e-mailové adresy kontaktních osob příjemců podpory koncem měsíce září. Tento přehled je třeba vyplnit za příjemce i dalšího účastníka. Kontaktujte prosím Vašeho hlavního příjemce (firmu).

 

Shrnutí pro uchazeče a příjemce programu TRIO naleznete na webu MPO zde.

 

Informace a dokumenty k realizaci projektů programu TRIO:

MPO zveřejňuje pro příjemce účelové podpory vzorové dokumenty a další informace související s realizací projektů podpořených ve VS TRIO. Dokumenty jsou dle potřeby průběžně aktualizovány a jsou dostupné v samostatném článku Informace a dokumenty k realizaci projektů programu TRIO.

 

Důležité termíny (Přehled termínů vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové podpory):

Pro běžící projekty

 • Kopie výpisu z příslušného bankovního účtu – neprodleně po obdržení dotace
 • Smlouva s dalšími účastníky  do 60 dnů od podpisu Smlouvy s MPO
 • Přehled o dosavadním čerpání a výhled čerpání podpory do konce roku – do 31. října daného roku
 • Část účelové podpory, která nebude čerpána – do 10. prosince daného roku
 • Roční zpráva (1x podepsaný výtisk, 1x elektronicky) – do 15. ledna následujícího roku
 • Čerpání a použití účelové podpory – nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku
 • Čerpání a použití neveřejných zdrojů – nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku
 • Přehled o financování projektu – do 31. ledna následujícího roku
 • Audit – do 31. března následujícího roku
 • Nečerpanou účelovou podporu vrátit – nejpozději do 15. února následujícího roku

Pro končící a ukončené projekty

 • Čerpání a použití účelové podpory (pro projekty končící v průběhu roku) – nejpozději do 15. dne následujícího po termínu ukončení řešení projektu
 • Čerpání a použití neveřejných zdrojů – do konce měsíce následujícího po termínu ukončení řešení projektu
 • Roční zpráva (pro projekty končící v průběhu roku) – do konce měsíce následujícího po termínu ukončení řešení projektu
 • Závěrečná zpráva – nejpozději 14 dní před Závěrečným oponentním řízením (ZOŘ)
 • Přehled o finančním vypořádání – do jednoho měsíce po ukončení řešení projektu
 • Audit – nejpozději do tří měsíců od ukončení řešení projektu
 • Nečerpanou účelovou podporu (pro projekty končící v průběhu roku) – do tří měsíců od ukončení řešení projektu, nejpozději však do 15. února následujícího roku
 • Údaje o dosažených výsledcích projektu – pro výzkumné organizace do 20. 4., pro ostatní příjemce do 20. 6.
 • Tabulka skutečně dosažených přínosů – 1x ročně po dobu 3 let, do 31. ledna následujícího kalendářního roku

 

Různé info ze smlouvy:

 • U projektů končících v průběhu daného kalendářního roku je příjemce povinen čerpat přidělenou podporu vždy do konce termínu ukončení řešení projektu uvedeném v článku III. odst. 3 této smlouvy.
 • U projektů končících v průběhu kalendářního roku odeslat poskytovateli Přehled o finančním vypořádání do jednoho měsíce po ukončení řešení projektu.
 • Oponentní řízení musí být do 180 dnů od konce projektu, a požádat se o něj musí do 2 měsíců od ukončení projektu.