TAČR_2020_říjen_ETA_5

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA – 5. veřejná soutěž 

 

Důležité termíny:

do 2. 10. 2020 – nahlásit na OPT  zájemce

do 12. 10. 2020 do 8 hod. – ke kontrole na OPT

Soutěžní lhůta začíná: 3. 9. 2020

Soutěžní lhůta končí:   15.10. 2020 16.30 pro podání projektu;

do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a    potvrzení způsobilosti uchazeče datovou schránkou (ID datové schránky TA ČR: afth9xp), v poli Věc bude uvedeno „Program ÉTA – Potvrzení podání“

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 3. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 4. – 1. 7. 2021

Délka řešení projektu: 12-33 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2023

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR Éta na FAST: Mgr. Zita Štěpánová, kl. 7160, stepanova@vutbr.cz, na RE: Ing. Martina Legátová (legatova@ro.vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ro.vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@ro.vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TL050

 

Odkaz na soutěž:

https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-5-verejne-souteze/

Dotazy k veřejné soutěži můžete podávat prostřednictvím Helpdesku.

Podání projektu prostřednictvím systému ISTA  https://ista.tacr.cz/.

 

Zaměření veřejné soutěže:

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů založených na využívání teoretických východisek, expertíz a metod společenských, humanitních a uměleckých věd (dále jen “SHUV”), a to i v případné interdisciplinární spolupráci s dalšími obory, ZD str. 7-9.

Návrhy projektů v této veřejné soutěži mohou, ale nemusí počítat s tržním uplatněním výsledků. Mohou být zaměřeny například na společensky odpovědný a eticky přijatelný vývoj nových technických řešení nebo naopak na vývoj technických řešení zlepšující kvalitu života člověka a společnosti.

Návrhy projektů mohou reagovat jak na aktuální celospolečenské výzvy spojené např. se zdravím, vzděláváním, podnikavostí nebo sociálními a kulturními výzvami, tak na dlouhodobé výzvy spojené např. se stárnutím populace, vzděláváním, fiskální stabilitou a dalším výzkumem pro sociální inovace.

V návrhu projektu musí být objasněno, v čem je výzkumné řešení nové oproti těm již existujícím, a to v ČR i v zahraničí. Uchazeči musí doložit, že nejde o rutinní analýzu, měření nebo službu, ale o tvůrčí, originální a přiměřeně komplexní projekt.

Návrhy projektů musí zaměřit na naplňování minimálně jednoho aspektu SHUV, ZD str. 9.

 

Uchazeči:

Uchazeči (hlavní uchazeč nebo další účastníci), v této veřejné soutěži mohou být:

 • výzkumné organizace;
 • podniky

 

Uchazeči (bez ohledu na svou právní formu) si mohou v ISTA zvolit typ uchazeče podnik (např. organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, neziskové organizace, kulturní instituce, sociální zařízení, základní a střední školy, fakulty, nadace a charity, inovační agentury, zastřešující organizace, spolky).

 

Aplikační garant:

V každém návrhu projektu musí být právě jeden aplikační garant (interní nebo externí) se sídlem v ČR. Interní aplikační garant může být kdokoliv z uchazečů (VO, podnik, nemusí dodávat povinnou přílohu). Externím aplikačním garantem může být jakákoliv právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku, ZD str. 10, povinná příloha).

AG bude uveden v návrhu projektu v kapitole 3. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU. Doložení zájmu dalších subjektů o výsledky nad rámec aplikačního garanta, mohou uchazeči doložit nepovinnou přílohou Letter of Intent, kterou mohou vložit do kapitoly 8. PŘÍLOHY ZA PROJEKT.

Volba aplikačního garanta by měla odpovídat plánovaným výstupům/výsledkům a být v souladu s cíli návrhu projektu. Bližší informace jsou v příloze č. 2 ZD https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/08/24/1598273751_P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Aplika%C4%8Dn%C3%AD%20garant.pdf

Za externího AG je nutné doložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může být formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum. V popise je dobré uvést, zda se činnosti spojené s rolí aplikačního garanta ve vztahu k návrhu projektu nevztahují k jejich hospodářské činnosti.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže 250 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt – 8 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 80%, spolufinancování z ostatní zdrojů (TAČR nerozlišuje veřejné a neveřejné zdroje)

Výzkumná organizace – 100% (ostatní uchazeči viz zadávací dokumentace str, 14)

 

Způsobilé náklady:

 

Osobní nákladyNáklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu (a jsou v místě a čase obvyklé).

 • Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu
 • Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů (viz Všeobecné podmínky v6 str. 20)
 • Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. Tabulka průměrných mezd do projektu podle pracovního zařazení je ke stažení níže.
 • Stipendia: uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  • Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

(Náklady na) Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

Ostatní přímé náklady zahrnují tyto položky (v tabulce rozpočtu ISTA se automaticky sčítají):

 1. a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví,
 2. b) další provozní náklady,
 3. c) náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku,
 4. d) část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 5. e) cestovní náklady – Pozor:cestovné AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21. AUS plánujte v rámci nepřímých nákladů.

 

Nepřímé (režijní) náklady: pro uchazeče VUT FAST volte metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice (výpočet bude shodně s ISTA – bez subdodávek)

V době řešení projektu se pak meziročně nově posoudí/upraví % sazba režií podle nové výše SPN fakulty.

 • Výpočet nepřímých nákladů metodou flat rate: Osobní náklady + Ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví, služby) × 0,25 = výše režií v Kč (subdodávky do výpočtu u metody flat rate nevstupují!)

Investiční náklady: nezpůsobilé, pouze odpisy

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu včetně DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem.

 

Požadavky na způsobilost:

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem. Čestné prohlášení posílá každý uchazeč samostatně ze své datové schránky v poli věc bude uvedeno „Program ÉTA – Prokázání způsobilosti“. Zahraniční uchazeči posílají originál ČP v listinné podobě.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

Další náležitosti k prokázání způsobilosti (dokládají se prostřednictvím ISTA):

 • odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”. Každý uchazeč musí mít v návrhu projektu alespoň jednu osobu v roli řešitel/další řešitel;
 • oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu – do návrhu projektu se vkládá kopie (např. oprávnění k provádění biologického zkoušení, povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách).
 • vlastnická struktura za každého uchazeče viz příloha.

 

 

Návrh projektu:

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči). V návrhu projektu by mělo být popsáno, jak budou výsledky výzkumu využívat různé skupiny populace s ohledem na genderovou dimenzi předmětu a dopadu výzkumu. Pro více informací lze využít dokument Genderová dimenze v obsahu výzkumu: kdy a jak ji v projektech zohledňovat.

Podporované druhy výsledků a jejich povinné přílohy, viz str. 12 a 13 ZD.

Všechny následující náležitosti se vyplňují v ISTA do kapitoly 3. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, záložka Vymezení projektu:

 1. Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV), str. 12 ZD;
 2. CEP a FORD
 • hlavní obor CEP musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategorii A – Společenské vědy vyjma oboru „AE – Řízení, správa a administrativa“ a “AK – Sport a aktivity volného času”;
 • hlavní obor FORD musí být vybrán ze seznamu oborů uvedených v kategoriích 5 – Social Sciences nebo 6 – Humanities and the Arts;
 • vedlejší a další vedlejší obor CEP a FORD lze zvolit ze seznamu všech kategorií oborů CEP a FORD bez omezení.
 1. Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS III strategie).

 

Hodnocení:

Ve dvou stupních:

 

 1. Bodovaná kritéria (viz str. 18 ZD) – novost, metody, rizika, inovační ekosystém SHUV, tým, potřebnost, zajištění projektu, relevance a uplatnitelnost.
 2. Bonifikační kritéria:
 • personální politika uchazeče
 • genderová dimenze v obsahu výzkumu

 

 

Termíny OPT:

do 2. 10. 2020 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 12. 10. 2020 do 8 hod. – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo vyplnit/přiložit:

 • Informujte nás, že máte v Apollo vloženo a můžeme tedy kontrolovat
 • Vyplňte žlutou tabulku Programy financování
  • TIP: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa)
 • Do Projektové složky vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • Pokud relevantní (= v návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT): závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)
 • pozor:
  • část Vykonavatel a útvary: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu. V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.
  • pokud je zapojeno více ústavů FAST, do této části vyberte všechny (jejich vedoucí budou v Apollo schvalovat) a určete % podíly
  • část Řešitelé: hlavní řešitel je vždy zástupce z FAST

do 15. 10. 2020 do 11:00 – pošlete nám na OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě VUT v roli hlavního uchazeče. Odešleme na TAČR za uchazeče FAST datovkou.

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): odkaz zde

 • prohlášení o závazku spolufinancování dle metodiky FAST – vzor
 • pokyny k vyplnění prohlášení o závazku spolufinancování
 • průměrné mzdy do projektu dle Pokynu č. 32/2017 (Pokyn vč. přílohy 1)
 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT
 • vzor Smlouvy o účasti

 

Pro OPT: v datovém poli „Věc“ uveďte „Program ÉTA – Potvrzení podání“.