TAČR_2021_duben_THÉTA 4 – UZAVŘENÉ

VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU THÉTA

Cílem je podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na transformaci a modernizaci energetického sektoru. Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech:

 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu:  výstupy/výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě metodik, strategických a koncepčních dokumentů, regulačních rámců apod. Je vyžadován aplikační garant (organizační složka státu nebo územně samosprávný celek), se kterým je potřeba návrh projektu konzultovat a připravovat.
 • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie: nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi.  Zásadní je zapojení podniků, které musí v návrhu projektu dostatečně popsat plán na uplatnění výstupů/výsledků v praxi.
 • Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy z oblasti energetiky, které budou realizovány prostřednictvím zejména výzkumných organizací.  Jedná se o technologie, u nichž zatím není nutně známá komerční uplatnitelnost.

Uchazečem může být:

 • výzkumná organizace
 • podnik – velký, střední, malý

Každý uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci návrhu projektu) prokazuje svoji způsobilost k řešení projektu samostatně na předepsaném formuláři Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant. Dále uchazeči musí dodržovat povinnost stanovenou Zákonem o účetnictví na zveřejnění účetních závěrek za roky 2017, 2018 a 2019.

 

Důležité informace pro podání projektu:

 • Konec soutěžní lhůty (ukončení podání návrhů projektů v ISTA) 12. 5. 2021 v 16:29:59 hodin
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele 12. 5. 2021 v 23:59:59 hodin. Pokud bude hlavním příjemcem VUT – za FAST odesílá OPT
 • Doklady k prokázání způsobilosti uchazeče – za VUT odesílá 1 x RE

Připravované projekty nahlaste nejpozději do 28.4.2021 na OPT na maily stepanova@vutbr.cz a vavreckova.e@vutbr.cz.

Deadline VUT FAST OPT: 7. 5. 2019 do 8 hod, zahájení schvalování v Apollo.

 

Veškeré informace naleznete: https://www.tacr.cz/vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-theta/

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese https://helpdesk.tacr.cz/

Informační systém podávání projektů: aplikace přihlášky ISTA

 

Termíny a lhůty: 

Zahájení řešení projektů: leden 2022 – únor 2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2025

Délka řešení projektu: PP1 a PP2 12-48 měsíců, PP3 36-48 měsíců

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 31. 10. 2021.

 

Výstupy a výsledky:

V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek. Definice a popis jednotlivých druhů výsledků naleznete v příloze č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

 

Povinné přílohy návrhu projektu:

Podprogram 1

Za každého aplikačního garanta musí uchazeči přiložit povinnou přílohu formou Letter of Intent (dopis o záměru), která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Náležitosti Letter of Intent jsou uvedeny v příloze č. 2 – Aplikační garant v podprogramu 1.

Podprogram 2

Uchazeči musí doložit povinnou přílohu ke každému plánovanému hlavnímu výstupu/výsledku následovně:

 • u výsledku druhu P – patent: patentovou rešerši
 • u výsledku druhu O – ostatní výsledky: odhad potenciálního využití
 • u všech dalších druhů výsledků: průzkum trhu

Podprogram 1 a 3

Uchazeči musí doložit povinnou přílohu ke každému plánovanému hlavnímu výsledku druhu:

 • NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá: Formulář pro druh výsledku NmetS.
 • P – patent: patentová rešerše.

 

Intenzita podpory (str. 14 ZD):

Pro projekty podpořené v 4. veřejné soutěži programu THÉTA se předpokládá rozdělit 645 mil. Kč.

Maximální částka podpory na jeden projekt: podprogram 1 – 10 mil. Kč, podprogram 2 a 3 – není stanovena.

Maximální intenzita podpory na projekt: podprogram 1 a 3 (90%), podprogram 2 (60%).

VO může dosáhnout až 100% míry podpory. Intenzitu podpory pro podnik uvádí tabulka ZD str. 15.

 

Způsobilé náklady (VP – Všeobecné podmínky čl. 17):

 • osobní náklady – včetně stipendií (uznatelná jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Na VUT není tento náklad doporučován.)

 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady – budou vykazovány metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice.