TAČR_2021_duben_TREND_Nováčci – UZAVŘENÉ

4. veřejná soutěž – Program TREND – podprogram 2 – Nováčci

Soutěžní lhůta začíná 11.3.2021

Soutěžní lhůta končí: 28.4.2021

do 16.30 pro podání projektu; do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání

elektronického návrhu.

 

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 1. – 31.3. 2022

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: únor 2026

Délka řešení projektu: 12 – 48 měsíců

 

Kontaktní osoby:

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša

(kubesa@ vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: FW040

 

Odkaz na soutěž:

https://www.tacr.cz/soutez/program‐trend/ctvrta‐verejna‐soutez‐4/

Zaměření programu:

Veřejná soutěž je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků,

které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj (dále jen VaV) aktivity ani

nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a

vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro

potřeby společnosti. Podpořeny budou návrhy projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

 

Uchazeči:

 • podniky ‐ právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle zákona č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1

Přílohy 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (dále jen „Nařízení“), které řeší projekt

samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt

spolufinancovat z ostatních zdrojů;

 • výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost

projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů.

 

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice, který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj (dále jen “VaV”) v úhrnu nad 1 mil. Kč, dle specifikace v zadávací dokumentaci (toto musí hlavní uchazeč prokázat čestným prohlášením jako další součást prokázání způsobilosti);

Projekt musí řešit ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací, která se na nákladech

projektu podílí za celou dobu řešení minimálně 10 %.

Další účastník může být subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně ČR) v jiném státě tvořícím EHP nebo ve Švýcarské konfederaci.

 

Výstupy/výsledky:

Hlavní výstupy:

Fprum průmyslový vzor, Fuzit užitný vzor, Gprot prototyp, Gfunk funkční vzorek, R software, Zpolop

poloprovoz, Ztech ověřená technologie

Další výstupy, které je možné dosáhnout v kombinaci s výše uvedenými:

NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem, NmetC metodika certifikovaná

oprávněným orgánem, NmetS metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož

kompetence daná problematika spadá, P patent, O – ostatní výsledky.

 

Aplikační garant:

Není v soutěži vyžadován

Základní finanční údaje

Alokace soutěže – 180 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt ‐15 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt ‐ 80 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci 90%

Spolufinancování: min. 20 % z ostatních zdrojů na projekt (pro VO v roli dalšího uchazeče nutno zajistit min. 10%  z veřejných nebo neveřejných)

 • v Apollo nutno vložit prohlášení o závazku spolufinancování projektu (níže ke stažení), dle metodiky spolufinancování FAST
 • a to včetně uvedení způsobu výpočtu konkrétní částky a typu zdroje (neveřejné, dále uvést typ zdroje ze SAP). Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady včetně stipendií (na VUT není tento náklad doporučován!, konzultace s OPT); odvody 35,72 %vč. soc. fondu
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady FLATE RATE 25% (ze součtu osobních a ostatních přímých nákladů)

Investice neuznatelný náklad

 

Způsob podání návrhů projektů:

Webový portál ISTA zde

 

Požadavky na způsobilost:

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno RE. Všichni uchazeči musí zaslat ČP

o prokázání způsobilosti uchazeče ze své datové schránky.

 

Návrh projektu:

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup

k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy s TAČRem i smlouvy mezi uchazeči). Je potřeba v návrhu projektu věnovat pozornost vymezení se vůči vlastním obdobným projektům.

Popis aktuálního stavu poznání v dané výzkumné oblasti a dále popis novosti vyvíjeného řešení ve

smyslu získání nových poznatků a dále seznam projektů, se kterými by mohl být návrh projektu

duplicitní a vymezení se k těmto možným duplicitám uveďte v rámci přílohy č. 1 ‐ Osnova představení

projektu.

 

Povinné přílohy:

 • Představení projektu ‐ věcná část návrhu projektu, která musí být povinně přiložena ve

formátu pdf k návrhu projektu, musí obsahovat všechny části podle vzorové přílohy č. 1

ZD, které jsou nezbytné pro hodnocení návrhu

https://www.tacr.cz/soutez/program‐trend/ctvrta‐verejna‐soutez‐4/

 • Doložení uplatnění výsledků – doložení tržního potenciálu očekávaných výstupů/výsledků

návrhu projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou

studii. Studie bude zahrnovat předběžný průzkum upotřebitelnosti výstupů/výsledků návrhu

projektu na trhu, stručný popis relevantního trhu v ČR a v zahraničí (konkurenční produkty,

předpokládaný vývoj poptávky) a bude obsahovat odůvodnění odhadů ekonomických

přínosů projektu. (viz vzorová příloha č. 2)

 • Ekonomické přínosy projektu – stručná tabulka s plánovanými ekonomickými přínosy

projektu (viz vzorová příloha č. 3).

 • Finanční plán za hlavního uchazeče mladšího 18 měsíců (od data zápisu do Obchodního

rejstříku do data podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA) – hlavní uchazeč mladší 18

měsíců musí prokázat, že má zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu na své

činnosti na celou dobu řešení projektu. Finanční plán se předkládá v jednoduché formě –

roky, zdroje, příjmy, výdaje. Vzhledem k neexistující účetní historii by měl finanční plán

obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného

dobrozdání nebo čestného prohlášení.

Všechny povinné přílohy lze stáhnout v editovatelném formátu v ISTA. V návrhu projektu je potřeba je přiložit do kapitoly č. 3 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU/Vymezení projektu nebo 8. PŘÍLOHY

ZA PROJEKT.

 

Hodnocení:

Pro hodnocení návrhů projektů je stanoveno 6 binárních kritérií, 8 bodovaných kritérií a 5

Bonifikačních kritérií, která jsou hodnocena oponenty. (viz str. 17 – 19 ZD)

 

Důležité termíny OPT:

do 12. 4. 2021 – nahlásit na OPT, kdo podává

do 21. 4. 2021 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující: 

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „FW04…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • závazek spolufinancování 10 % podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST
 • pozor: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (zde firma). Ústav fakulty vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.

nejpozději 28. 4. 2019 musí firma ze své datové schránky (hlavní uchazeč) odeslat Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf.

Příloha:

Smlouva o účasti zde

Prohlášení o finančních závazcích zde

 

Pro OPT:

V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „Program TREND –

Potvrzení podání“. Potvrzení o podání projektu musí jít z datové

schránky hlavního uchazeče.