TAČR 2019 červenec Trend – UZAVŘENÉ

Program TREND – 1. veřejná soutěž

Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“ (program zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků)

 

Aktuálně:

 1. V týdnu od 3. 6. 2019 byla chyba v ISTA a kdo generoval ve svém projektu v ISTA uchazeče VUT, nenačetl se statutární zástupce. S touto chybou nelze projekt finalizovat a odeslat (viz tlačítko Kontrola v ISTA). Po upozornění byla chyba odstraněna, ale je nutné uchazeče VUT smazat a znovu nahrát. Bohužel se tím smažou i údaje řešitelského týmu a financování uchazeče, takže je nutné vše zadat znovu. Proto je lepší hned provést kontrolu, než budete mít zadané všechny záložky. Je možné, že se nyní v části Statutár načtou i jiné osoby, které nejsou statutárním zástupcem. Tuto skutečnost TAČR řeší, a je potřeba uvést celé jméno a funkci statutára v komentáři.
 2. Změna procentní sazby odvodů z mezd k 1. 7. 2019 – viz odstavec níže „Osobní náklady“ (dříve 35,92 %, nově 35,72 % vč. soc. fondu)
 3. POZOR: od 22. 6. 2019 v TAČR Trend je nově stanovena pro VUT metoda výpočtu režií „flat rate„, nikoliv „full-cost“ jako doposud! – viz níže v části Způsobilé náklady
 4. Novinka – Apollo: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 11. 7. 2019

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

Deadline VUT RE: do 1. 7. 2019 nahlásit zájem o účast v soutěži na OPT

Deadline VUT FAST OPT: 4. 7. 2019

Zahájení řešení projektů 1. 1. – 1. 4. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 3. 2025

Délka řešení projektu 12–60 měsíců

Uchazeči:

 • podniky – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů

Pro subjekty, které mají status VO platí, že mohou v návrhu projektu vystupovat v roli hlavního uchazeče pouze v případě, že jsou ve vztahu k návrhu projektu v roli podniku. V projektu pak vystupují jako uchazeč typu podnik. Podnik vždy (i subjekt se statusem VO, pokud vystupuje v roli hlavního uchazeče) použije ke spolufinancování svých způsobilých nákladů v projektu ostatní zdroje neveřejné. Naopak, v případě VO v roli dalších účastníků mohou být použity i ostatní zdroje veřejné.

Uchazeč může v roli hlavního uchazeče podat do této veřejné soutěže maximálně 4 návrhy projektů.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(budou k dispozici v příloze níže v případně v nasdíleném projektu v ISTA, nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

O kolik lze žádat:

 • V 1. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit  2 mld. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt  70 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt  70 %
 • VO v roli dalšího uchazeče míra podpory max. 90 %

Očekávané výstupy (str. 7 ZD):

 • Hlavní očekávané výstupy/výsledky: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie
 • Další akceptovatelné výstupy: NmetS, NmetC, NmetA, patent (pouze v kombinaci s hlavními výstupy uvedenými výše)

Povinné přílohy návrhu projektu (ZD str. 10): Bez doložení povinných příloh nepřijme poskytovatel návrh projektu do veřejné soutěže.

 1. Představení projektu – dokument Osnova představení projektu (vzor příloha č. 1) – pozor, veškerou spolupráci mezi uchazeči a nakládání s výsledky nastavte v souladu s navazující Smlouvou o účasti, případně konzultujte s JUDr. Kubešou (PrO-RE)
 2. Doložení uplatnění výsledků – doložení tržního potenciálu očekávaných výstupů/výsledků projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou studii (vzor příloha č. 2)
 3. Ekonomické přínosy projektu (vzor příloha č. 3)

Prokázání způsobilosti uchazeče:

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za všechny řešitele VUT odešle RE

Dále: Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí kvalifikačních dokumentů rovněž jeho kopie (např. doklad o oprávnění k podnikání nebo oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

 

Finanční podpora, její výše a způsob poskytnutí (str. 13 ZD):

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 70 % celkových uznaných nákladů.
 • VO v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 90% intenzitu podpory, a to pouze na své nehospodářské činnosti.
 • Platí, že musí být dodržena nejvyšší povolená 70% intenzita podpory na projekt, příjemci podpory musí tedy vždy uhradit minimálně 30 % prostředků nutných na spolufinancování projektu z ostatních zdrojů. V případě VO (tj. v roli dalších účastníků) mohou být použity i ostatní zdroje veřejné.

Způsobilé náklady viz str. 14 ZD a čl. 17 Všeobecné podmínky:

Osobní náklady (aktualizováno): Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce.

Doporučený úvazek: nestanoveno

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady – pozor, cestovní náklady AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Nepřímé náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek) – novinka od 22. 6. 2019!!!

 • Výpočet režijních nákladů nově metodou flat rate: osobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví apod.) + služby (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 15 ZD)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli spoluřešitele) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH.

DPH tak bude uznatelným nákladem.

Spolufinancování: min. 30 % z ostatních zdrojů na projekt (typ zdroje dle uchazeče; pro VO v roli dalšího uchazeče nutno zajistit min. 10%  z veřejných nebo neveřejných)

 • v Apollo nutno vložit prohlášení o závazku spolufinancování projektu (níže ke stažení), dle metodiky spolufinancování FAST
 • a to včetně uvedení způsobu výpočtu konkrétní částky a typu zdroje (neveřejné, dále uvést typ zdroje ze SAP). Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT
 • (vzor) znění textu prohlášení najdete v pokynech k jeho vyplnění (níže ke stažení)
 • v ISTA – část 6. Finanční plán, zcela dole nutno vyplnit do komentáře původ tzv. ostatních zdrojů, neboli spolufinancování – v souladu s metodikou spolufinancování FAST vyplňte „veřejné prostředky (institucionální podpora)„, pokud budete postupovat jinak, nutno vyplnit dle skutečnosti

 

Hodnocení: bude dokončeno a výsledky soutěže zveřejněny na webu TAČR do 31. 12. 2019

Bonifikační kritéria: 

 • Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0
 • Bonifikace za využití nových technologií v Automotive
 • Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu

 

Další informace/kritéria:

 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).
 • V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD.

 

web odkazy: výzva (dole jsou přílohy vč. Všeobecných podmínek); zadávací dokumentace výzvy; aplikace přihlášky ISTA; základní parametry (4/2019)

 

 

Důležité termíny OPT:

do 1. 7. 2019 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 4. 7. 2019 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující: 

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „FW01…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • závazek spolufinancování 10 % podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST
 • pozor: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (zde nejčastěji firma). Ústav fakulty vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.

do 11. 7. 2019 do 12:00 – zaslat OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, že by VUT vystupovalo v roli hlavního uchazeče (což nepředpokládáme).

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): zde

 • metodika spolufinancování FAST
 • prohlášení o závazku spolufinancování dle metodiky FAST
 • pokyny k vyplnění prohlášení o závazku spolufinancování
 • ISTA – komentář k původu zdrojů (spolufinancování) – část 6. Finanční plán
 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (pro podpořené projekty)
 • prezentace ze semináře pro uchazeče – ke stažení zde