TAČR 2021 červen Prostředí pro život 5 – UZAVŘENÉ

VYHLÁŠENÍ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

 

Podprogram 1‐ Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Pro uchazeče 5. veřejné soutěže programu Prostředí pro život se bude konat online informační seminář, který proběhne 17. května 2021 od 14:00 hod.

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-5-verejne-souteze/

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 29. 4. 2021

Soutěžní lhůta končí: 30. 6. 2021 do 16.30 pro podání projektu

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 1. – 1. 3. 2022

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: únor 2025

_________________________________________________________________________

Kontaktní osoby: VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

FAST – ing. Milena Reinsch Staffová (staffova.m@vutbr.cz)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči Letter of intent – OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: SS050

__________________________________________________________________________

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/program‐prostredi‐pro‐zivot‐vyhlaseni‐5‐verejne‐souteze/ 

Dokumenty naleznete zde:

 

Uchazeči: str.5

 • výzkumné organizace
 • podniky
 • ostatní uchazeči povoleni Zadávací dokumentací – tento typ může zvolit pouze uchazeč s právní formou organizační složky státu

 

Zaměření soutěže: str.7

 • zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního prostředí
 • omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na změnu klimatu a její důsledky
 • zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění

Specifické zaměření této veřejné soutěže určují tzv. prioritní výzkumné cíle (dále jen „PVC“), jejichž přehled je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Návrh projektu musí naplňovat jeden prioritní výzkumný cíl jako hlavní. 

 

Aplikování výstupů a výsledků:

Vzhledem k zaměření podprogramu 1 je třeba, aby byla uplatnitelnost výstupů/výsledků v návrhu projektu prokázána následovně:

 • o plánované výstupy/výsledky návrhu projektu má zájem konkrétní subjekt veřejné správy (aplikační garant)
 • projevený zájem subjektu veřejné správy v oblasti životního prostředí je navázán na konkrétní činnosti popsané v návrhu projektu
 • součástí aplikování výstupů/výsledků je i příslib spolupráce veřejné správy při zavádění výstupu/výsledku do praxe (např. příslib pilotního testování, certifikace, poskytnutí součinnosti).

 

Uplatnitelnost výstupů/výsledků podle předchozích bodů uchazeči popíší přímo v textu návrhu projektu, případně může být doložena přílohou návrhu projektu (Letter of Intent nebo obdobný dokument).

Upozorňujeme uchazeče, že při formulaci uplatnitelnosti výstupů/výsledků a případném získávání potvrzení (např. od orgánů veřejné správy) je potřeba komunikovat s předpokládaným uživatelem výstupů/výsledků včas a na základě úplných informací o návrhu projektu.

Uplatnitelnost výstupů/výsledků v praxi naplňuje funkci aplikačního garanta.

 

Tematické vymezení návrhu projektu: str.9 – zařazení návrhu projektu do správné kategorie.

 

Výstupy a výsledky: str.9,10

V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe.

 

Povinné přílohy:

 1. pro typ výsledku NmetS ‐ Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
 2. pro typ výsledku P – Patentová rešerše
 3. údaje k uplatnitelnosti výstupů/výsledků v praxi (Letter of intent, projevení zájmu, příslib spolupráce veřejné správy, certifikace, příslib pilotního testování apod. )
 4. odborné předpoklady k řešení projektu – vyplňují se u klíčových osob řešitelského týmu v části “Odborný životopis”. Každý hlavní uchazeč musí mít v návrhu projektu alespoň jednu osobu v roli řešitel a každý další účastník musí mít alespoň jednu osobu v roli další řešitel;
 5. oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu – do návrhu projektu se vkládá kopie (např. oprávnění k provádění biologického zkoušení, povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách).

 

Základní finanční údaje: str.11-13

Alokace soutěže Podprogram 1 ‐ 152 mil. Kč (možnost navýšení o 100 mil. Kč)

Maximální částka podpory na jeden projekt ‐ 10 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt 85 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci ‐  100% (musí však být vždy dodržena maximální intenzita podpory na projekt)

 

Způsobilé náklady: str. 13

 • osobní náklady – včetně stipendií (na VUT není tento náklad doporučován!, konzultace s OPT); odvody 35,72 % vč. soc. fondu
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady – 25 % z PN bez subdodávek

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice.

 

Požadavky na způsobilost:

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

V případě, že další účastník nemá datovou schránku, může čestné prohlášení poslat listinně jako zahraniční další účastník.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

 

Návrh projektu: str.13

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup

k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči).

 

Podání návrhu projektu:

Po podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA vlastník návrhu projektu vygeneruje dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA”. Tento dokument obsahuje jednoznačné identifikátory, které musí být shodné s elektronicky odeslaným návrhem projektu. Odeslání datovou schránkou zajišťuje OPT.

 

Důležité termíny OPT:

Do 15. 6 .2021 – nahlásit na OPT, kdo podává

Do 21. 6. 2021 – ke kontrole v Apollo dodat na OPT následující: 

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA
 • v Projektové složce vloženo:
 • návrh ISTA vč. financí
 • tam kde VUT bude příjemcem: Letter of Intent u externího aplikačního garanta (dokument musí odsouhlasit právník – JUDr. Kubeša). Jako jiná varianta:  smlouva o účasti + průvodka (u smlouvy podpis rektora-nutno vyřídit v předstihu),

V IS Apollo musí být provedena finanční kontrola ze strany OPT a teprve po té se může dát projekt v IS Apollo do schvalování. 

Do 30. 6. 2021 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu staffova.m@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.