TAČR 2020 říjen Prostředí pro život 4

Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy

Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Hlavním uchazečem musí být vždy výzkumná organizace. Ve výzvě uspěje pouze 1 projekt. Předpokládá se velmi úzká spolupráce během řešení projektu s MŽP a vytvoření většího konsorcia. V této výzvě může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka) – za VUT se bude podávat pouze 1 projekt.

 Z tohoto důvodu zájemce nahlásit do 24.9.2020 !

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 10. 9. 2020

Soutěžní lhůta končí: 27. 10. 2020 do 16.30 pro podání projektu;

do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu v datovém poli „Věc“ má být uvedeno „4. VS Prostředí pro život – NÁVRH PROJEKTU“ a potvrzení způsobilosti uchazeče (ID datové schránky TA ČR: afth9xp.)

 

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 1. 2021

Zahájení řešení projektu: 1. 2. 2021– 1. 5. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 30. 12. 2026

 

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba na FAST – Ing. Milena Reinsch Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl.7166)

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@ro.vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči– OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ro.vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@ro.vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: SS040

 

Odkaz na soutěž:

https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/ctvrta-verejna-soutez-3/

 

Uchazeči:

Uchazeči (hlavní uchazeč nebo další účastníci)1 v této veřejné soutěži mohou být:

 • výzkumné organizace;
 • podniky;
 • organizační složky státu;

Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, která má sídlo, provozovnu či pobočku v České republice.

Dalším účastníkem mohou být výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Minimální počet uchazečů v návrhu projektu jsou tři uchazeči (jeden hlavní a minimálně 2 další účastníci).

V rámci této veřejné soutěže může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka). Pokud se bude uchazeč vyskytovat ve více projektech, nebude žádný projekt s výskytem tohoto uchazeče přijat do veřejné soutěže.

 

Zaměření soutěže:

Cílem projektu v podprogramu 3 je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat očekávaným cílům v zadaném tématu, přinášet zvyšování znalostí a podporovat jejich lepší využívání. Zadání výzkumného tématu je uvedeno v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

MŽP jako autor programu stanovilo výzkumné téma, jeho hlavní a dílčí cíle a případně očekávané výsledky. Projekt se přihlásí k řešení vyhlášeného výzkumného tématu, u kterého musí naplnit všechny hlavní a dílčí cíle. Uchazeči musí zajistit, aby návrh projektu, jeho činnosti a výstupy v rozsahu min. 60 % naplňovali zadání zvoleného výzkumného tématu s cílovou skupinou rezortu Ministerstva životního prostředí. Dále uchazeči projektu musí vhodně zvolit další cílové skupiny a rozšířit agendu projektu o další činnosti a výsledky v rozsahu min. 30 %. Vzhledem k dlouhodobosti projektů je nutné počítat s jistou rezervou, která činí přibližně 10 % a které budou moci uchazeči reagovat na změnu vnějších podmínek během realizace projektu.

Základní finanční údaje

Maximální částka podpory na jeden projekt – 135 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt 90 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100%

 

Způsobilé náklady: 

 • osobní náklady – Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu.

 

 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady – flat rate do výše 25%

 

Způsob podání návrhů projektů:

Webový portál ISTA https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=26177460554028970&step=0&ts=1560349268592&hash=PIPB5ah8Cwz2I7whWtNq7A==&nbl=true

 

Požadavky na způsobilost:

Každý uchazeč prokazuje svoji způsobilost dle § 18 ZPVV samostatně, a to následujícím způsobem:

 • Odborné předpoklady k řešení projektu podle § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV se prokazují u členů řešitelského týmu v rámci návrhu projektu v bodu 4. ŘEŠITELSKÝ TÝM/Klíčové osoby/Odborný životopis.
 • Oprávnění k činnosti, pokud jej v souvislosti s řešením projektu vyžadují zvláštní právní předpisy v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV (např. oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání), se prokazují v návrhu projektu přiložením scanu příslušného dokladu v bodu 8. PŘÍLOHY ZA PROJEKT/Další přílohy.
 • Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
 • Zahraniční uchazeči zašlou Čestné prohlášení v listinné podobě, pokud nemají datovou schránku.

 

Návrh projektu:

Ve věcné části návrhu projektu, která bude přílohou návrhu projektu v ISTA a její struktury, která je popsaná v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace, uchazeči popíší spolupráci s MŽP a dalšími cílovými skupinami následovně:

 • v kapitole 4. (Výzkumné činnosti – prvek novosti) pro zajištění lepší využitelnosti výsledků výzkumu v praxi,
 • v kapitole 5. (Organizace projektu, řízení a spolupráce) pro zajištění komunikace s MŽP a dalšími cílovými skupinami jako budoucími uživateli výsledků,
 • v kapitole 6.5 (Řízení kvality a změn projektu v čase) pro zajištění zpětné vazby, nastavení systému pravidelných schůzek (kontrolních dnů) s MŽP na základě půlročních zpráv,
 • v kapitole 6.6 (Komunikační plán a šíření výsledků) pro zajištění šíření znalostí.

 

Výsledky:

Za relevantní jsou považovány všechny druhy výsledků aplikovaného výzkumu dle systému hodnocení schváleného vládou. Další druhy výsledků (zejména publikační) uvedou uchazeči mimo hlavní výsledky (v ISTA kapitole 5. Další výstupy/výsledky).

 

Hodnocení:

Pro hodnocení návrhů projektů je stanoveno 9 bodovaných kritérií, která jsou hodnocena oponenty. Každé kritérium oponenti bodově ohodnotí na čtyřstupňové škále, blíže v zadávací dokumentaci na str. 14.

 

Důležité termíny pro OPT:

– do 24.9.2020 nahlásit zájemce o program

Do 19.10.2020– ke kontrole vč. vyplnění v apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná SS040)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
 • návrh ISTA vč. financí
 • Do 27. 10.2020 do 9:00 – zaslat OPT na adresu staffova.m@fce.vutbr.cz (kopie stepanova@vutbr.cz). Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Potvrzení podání bude odesláno datovou schránkou VUT do datové schránky TAČR.

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): odkaz zde

 • průměrné mzdy do projektu dle Pokynu č. 32/2017 (Pokyn vč. přílohy 1)
 • výtah informací k soutěži
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (pro podpořené projekty)