TAČR 2020 červenec Delta2 – UZAVŘENÉ

Hlavním cílem programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Nově je do výzvy v rámci některých zemí zařazen také aplikovaný výzkum reagující na nákazu COVID-19.

 

Aktuálně: 

Nabídka zahraniční spolupráce na webu TAČR

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 15. 7. 2020 v 16:30 hod

Deadline VUT RE: do 15. 6. 2020 nahlásit zájem o účast v soutěži na OPT

Deadline VUT FAST OPT: do 13. 7. 2020

 

Zahájení řešení projektů 1. 1. 2021 – 1. 6. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 5. 2024

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

Konec hodnocení a výsledky na webu TAČR: do 30. 11. 2020

 

Kontaktní osoby – RE:

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@ro.vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, Common Proposal– OTT – JUDr. Tomáš Kubeša (kubesa@ro.vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@ro.vutbr.cz, kl. 5356)

 

Kontakt OPT FAST: Zita Štěpánová

 

Uchazeči (str. 5 ZD):

 • podniky – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat (další právnické osoby se v ISTA jako uchazeči typu podnik mohou hlásit rovněž právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky)
 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky

Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti, musí mít sídlo nebo provozovnu v ČR.

Dalším účastníkem může být subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně ČR), v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.

Každý uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(jsou k dispozici v přílohách níže nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

Zahraniční partner (str. 5 ZD):

 • v konsorciu musí být alespoň jeden zahraniční partner z lokalit vyjmenovaných v níže uvedené tabulce – podrobné podmínky v příloze č. 1 Zadávací dokumentace, podporovaný příslušnou zahraniční organizací;
 • v případě, že uchazeč na české straně a zahraniční partner jsou vzájemně ve vztahu, který by naplňoval definici partnerského nebo propojeného podniku ve smyslu přílohy č. I Nařízení, musí být jedním z uchazečů na české
  straně rovněž podnik, který ve vztahu k zahraničnímu partnerovi uvedenou definici nenaplňuje. Splnění této podmínky potvrzuje hlavní uchazeč zasláním čestného prohlášení o složení konsorcia (více viz kapitola 5.1 ZD Prokázání způsobilosti). Formulář je k dispozici na webu výzvy.
 • nemá v této soutěži roli dalšího uchazeče
Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
 Alberta  German-Canadian Centre for Innovation and Research  GCCIR 
 Brazilská federativní republika  Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation  EMBRAPII 
 Če-ťiang  Zhejiang Science and Technology Department  ZSTD 
 Korejská republika  Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP
 Korejská republika  Korea Institute for Advancement of Technology  KIAT 
 Québec  Consortium for Research and Innovation
in Aerospace in Québec
 CRIAQ 
 Stát Izrael  Israel Innovation Authority  IIA 
 Tchaj-wan  The Ministry of Economy Affairs (1)  MoEA 
 Tchaj-wan  The Ministry of Science and Technology  MoST 
 Ťiang-su  Jiangsu Provincial Department of Science and Technology  JSTD 
 Vietnamská socialistická republika Ministry of Science and Technology (Department of International Cooperation)  MOST

(1) Výzva na tchajwanské straně bude pro MoEA realizována zahraniční agenturou Industrial Technology Research
Institute (ITRI).

Na webu výzvy najdete také aktuality (vpravo), ve kterých jsou zveřejněny nabídky spolupráce zahraničních partnerů z uvedených zemí.

 

Parametry zahraniční spolupráce (str. 9 ZD):

Návrh projektu předkládá poskytovateli hlavní uchazeč v češtině, případně ve slovenštině. Tento návrh projektu by měl doplňovat komplementární návrh projektu. Zahraniční partner podává komplementární návrh projektu zahraniční organizaci.

 

Očekávané výstupy/výsledky: str. 11 ZD

 

Povinné přílohy návrhu projektu: str. 10-12 ZD

 • Common proposal (společný návrh projektu) – podává hlavní uchazeč na CZ straně i zahraniční partner; vzor na hlavní stránce vyhlášení
  • Jde o potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu a shrnutí základních informací o části projektu řešené zahraničním partnerem, včetně předpokládaného financování zahraniční části projektu (formou podpory od zahraniční organizace či jiným způsobem).
  • Uchazeči vyplní přílohu na formuláři Common proposal dle Specifických podmínek příslušné zahraniční organizace.
  • Common proposal musí být vyplněný v anglickém jazyce a podepsaný všemi statutárními zástupci na české i zahraniční straně. Výjimku tvoří návrhy projektů podávané ve spolupráci se zahraničními účastníky z kanadské provincie Québec, u kterých podpis na kanadské straně připojuje pouze hlavní uchazeč, nikoliv také další účastníci.

 

 • K plánovanému výsledku druhu NmetS (metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá), je povinnou přílohou Formulář druhu výsledku NmetS (formulář je k dispozici na stránkách vyhlášení soutěže).
 • K plánovanému výsledku druhu P (patent) musí příjemce doložit patentovou rešerši (rešerše na stav techniky, rešerše technických řešení) – znalost současného stavu řešení, aktuálnost problematiky a částečně potřebnost řešení by měla být, mimo jiné, doložena také rešerší na stav techniky, resp. rešerší na výrobky a patentovou rešerší (dále rešerše). Rešerši může provést buď jakýkoliv patentový úřad (v ČR Úřad průmyslového vlastnictví), patentový zástupce
  anebo je možné využít veřejné databáze (např. EspaceNet) a další.

Prokázání způsobilosti uchazeče (ZD str. 15):

 • Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za subjekt VUT odešle RE (platí pro všechny návrhy podané do této soutěže za VUT). ČP Prohlášení posílá datovkou každý uchazeč samostatně.
 • Pro zahraničního (dalšího) uchazeče platí, že Prohlášení dokládá v listinné podobě originálu, pokud nemá datovou schránku; v takovém případě musí být podepsáno statutárem; ekonomické výsledky (účetní závěrky musí zahraniční podnik vložit jako přílohu do návrhu v ISTA)
 • Čestné prohlášení o složení konsorcia – příloha dle 5.1 ZD (vzor je na webu vyhlášení a pokyny na str. 15 ZD) – odesílá hlavní uchazeč datovkou za celý projekt; nemusí být podepsané, podpis nahrazuje datovka
 • VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření
 • Prokázání způsobilosti se netýká zahraničního partnera, který podává komplementární projekt zahraniční organizaci
 • Další náležitosti prokázání způsobilosti (odborné předpoklady, oprávnění k činnosti – viz str. 16 ZD)

 

O kolik lze žádat:

 • Ve 2. veřejné soutěži programu DELTA 2 se předpokládá rozdělit 300 mil. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt: není stanovena
 • Maximální intenzita podpory na projekt 74 %
 • VO v roli dalšího uchazeče míra podpory až 100 % (za předpokladu nehospodářské činnosti (NEHOČ); v opačném případě VO vystupuje jako podnik)
 • Míru požadované podpory si může podnik navýšit na základě tzv. účinné spolupráce. Její parametry jsou popsány na str. 13 ZD a také způsob úpravy žádosti v ISTA. Naplnění a tedy i nárok na odpovídající intenzitu podpory pak posuzují hodnotitelé. Účinnou spolupráci v žádosti podnik ani VO nijak nedokládá.
 • Kurz USD podle ČNB – 25,206 CZK (kurz k datu vyhlášení soutěže): str. 12-13 ZD: finance se v ISTA uvádí v Kč, v Common proposalu se uvádí v USD jak na české, tak zahraniční straně a to přepočtené kurzem dle ZD.

 

Způsobilé náklady – str. 14 ZD a podrobně viz čl. 17 Všeobecných podmínek v6:

 • Finanční náklady zahraničních partnerů nejsou součástí způsobilých nákladů projektu.

 

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu (a jsou v místě a čase obvyklé).

 • Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů (viz Všeobecné podmínky v6 str. 20)
 • Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. Tabulka průměrných mezd do projektu podle pracovního zařazení je ke stažení níže.
 • Doporučený úvazek: nestanoveno
 • Stipendia: uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  • Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

(Náklady na) Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

 • Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

 

Ostatní přímé náklady zahrnují tyto položky (v tabulce rozpočtu ISTA se automaticky sčítají):

a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví,

b) další provozní náklady,

c) náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku,

d) část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

e) cestovní náklady – Pozor: cestovné AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21. AUS plánujte v rámci nepřímých nákladů.

 

Nepřímé (režijní) náklady: pro uchazeče VUT FAST volte metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice (výpočet bude shodně s ISTA – bez subdodávek)

V době řešení projektu se pak meziročně nově posoudí/upraví % sazba režií podle nové výše SPN fakulty.

 • Výpočet nepřímých nákladů metodou flat rate: Osobní náklady + Ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví, služby) × 0,25 = výše režií v Kč (subdodávky do výpočtu u metody flat rate nevstupují!)

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 7 ZD) – pouze odpisy

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli spoluřešitele) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu včetně DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem. Otázky k DPH v projektech TAČR řeší na RE Ing. Romana Sasková

Spolufinancování: pro VO v roli dalšího uchazeče (na NEHOČ) je možno 0 %; v návrhu projektu se nebudou rozlišovat ostatní veřejné a neveřejné zdroje (str. 12 ZD).

 

Navazující proces (str. 18-19 ZD) – Smlouva:

Smlouvu o poskytnutí podpory generuje v ISTA vlastník návrhu projektu a je možné ji generovat ještě před doložením dokumentů uvedených v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Podmínkou je, že před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory doloží hlavní uchazeč smlouvu o účasti na řešení projektu i smlouvu se zahraničními partnery.

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se následně promítat do smlouvy mezi uchazeči). Smlouva mezi uchazeči není nutná při podání návrhu. Pokud uchazeč deklaruje, že před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory dodá dokument Pre-existent knowledge (str. 19 ZD), musí ho nejpozději před podpisem smlouvy dodat – dokument na stránkách vyhlášení soutěže.

 

Povinné přílohy (str. 10 ZD):

 • Common proposal (společný návrh projektu) vypracovaný do předepsaného vzoru = potvrzení závazku zahraničního partnera/zahraničních partnerů účastnit se řešení projektu a shrnutí základních informací o části návrhu projektu
  řešené zahraničním partnerem/zahraničními partnery, včetně předpokládaného financování zahraniční části projektu
 • vzhledem k prázdninovém termínu prosíme, předložte přílohu/y k podpisu nejméně 10 pracovních dnů před uzávěrkou!

 

web odkazy: výzva (dole je odkaz na ZD, všechny přílohy vč. Všeobecných podmínek v6); zadávací dokumentace výzvy; aplikace přihlášky ISTA; užitečná inspirace jak formulovat projekt (příručka pro hodnotitele); FAQ

 

Důležité termíny OPT: kontakt Zita Štěpánová

do 15. 6. 2020 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 13. 7. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo vyplnit/přiložit:

 • Informujte nás e-mailem, že máte v Apollo vloženo a můžeme tedy kontrolovat (do předmětu e-mailu uveďte nejlépe své ID Apollo a jméno, případně i číslo projektu z ISTA)
 • Vyberte program financování TM020
 • Označení projektu vyplňte dle ISTA (začíná „TM02…..“) – CEP označení ponechejte volné
 • Vyplňte žlutou tabulku Programy financování ve shodě s ISTA
  • TIP: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).
 • Do Projektové složky vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí za projekt
  • vyplněný Common proposal (nemusí být podepsaný)
  • Pokud relevantní (= v návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT): závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)
 • pozor:
  • část Vykonavatel a útvary: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (zde nejčastěji firma). Ústav fakulty vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.
  • pokud je zapojeno více ústavů FAST, do této části vyberte všechny (jejich vedoucí budou v Apollo schvalovat) a určete % podíly
  • část Řešitelé: hlavní řešitel je vždy zástupce z FAST

do 15. 7. 2020 do 12:00 – pošlete nám na OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě VUT v roli hlavního uchazeče (což nepředpokládáme).

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): odkaz zde

 • metodika spolufinancování FAST
 • prohlášení o závazku spolufinancování dle metodiky FAST – vzor
 • pokyny k vyplnění prohlášení o závazku spolufinancování
 • průměrné mzdy do projektu dle Pokynu č. 32/2017 (Pokyn vč. přílohy 1)
 • ISTA – komentář k původu zdrojů (spolufinancování) – část 6. Finanční plán
 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • výtah informací k soutěži zpracovaný OPP-RE
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (pro podpořené projekty)