TAČR 2020 červen Trend 3 – UZAVŘENÉ

Program TREND: 3. veřejná soutěž Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Veřejná soutěž je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby,
zavádění nových výrobků či služeb). U podniků, které již mají zkušenosti s realizací VaV e vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací (VO), ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. (Bližší podrobnosti o cílech a zaměření soutěže viz str. 2 a 8 ZD.)

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 24. 6. 2020 v 16:30

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

Deadline VUT RE: do 28. 5. 2020 nahlásit zájem o účast v soutěži na OPT

Deadline VUT FAST OPT: 22. 6. 2020 (nejpozději!)

Zahájení řešení projektů 1. 1. – 1. 4. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 3. 2026

Délka řešení projektu 12–60 měsíců

Uchazeči:

 • podniky – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími uchazeči (podniky nebo VO) – hlavním uchazečem může být pouze podnik
 • výzkumné organizace (VO)

Hlavní uchazeč (str. 2 a 6 ZD):

 • může podat do této veřejné soutěže maximálně 1 návrh projektu
 • musí prokázat 2 letou účetní historii (způsob dokládání str. 7 ZD)
 • má sídlo, provozovnu nebo pobočku v ČR

Další uchazeč:

 • má sídlo, provozovnou nebo pobočkou v České republice nebo má sídlo v členském státě Evropské unie, v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(budou k dispozici v přílohách níže nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

O kolik lze žádat:

 • Ve 3. veřejné soutěži programu TREND se předpokládá rozdělit 1 mld. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt  40 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt  70 %
 • VO v roli dalšího uchazeče míra podpory max. 90 %

Míru požadované podpory si může podnik navýšit na základě tzv. účinné spolupráce. Její parametry jsou popsány na str. 12 ZD a také způsob úpravy žádosti v ISTA. Naplnění a tedy i nárok na odpovídající intenzitu podpory pak posuzují hodnotitelé. Účinnou spolupráci v žádosti podnik ani VO nijak nedokládá.

Očekávané výstupy (str. 10 ZD):

 • Hlavní očekávané výstupy/výsledky: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie
 • Další akceptovatelné výstupy: NmetS, NmetC, NmetA, patent (pouze v kombinaci s hlavními výstupy uvedenými výše)

Povinné přílohy návrhu projektu (ZD str. 8): Bez doložení povinných příloh nepřijme poskytovatel návrh projektu do veřejné soutěže. Přílohy 1 a 2 si můžete také stáhnout přímo v ISTA, vyplnit je dle pokynů a v požadovaném formátu opět do ISTA vložit (viz pokyny str. 9 ZD).

 1. Představení projektu – dokument Osnova představení projektu (vzor příloha č. 1 ZD) – pozor, veškerou spolupráci mezi uchazeči a nakládání s výsledky již teď ve fázi přípravy nastavte v souladu s později navazující Smlouvou o účasti, případně konzultujte s JUDr. Kubešou (PrO-RE)
 2. Doložení uplatnění výsledků – doložení tržního potenciálu očekávaných výstupů/výsledků projektu, přičemž tento dokument musí povinně zahrnovat stručnou marketingovou studii (vzor příloha č. 2 ZD)
 3. Ekonomické přínosy projektu – stručná tabulka ekonomických přínosů (vzor příloha č. 3 ZD)

Prokázání způsobilosti uchazeče (str. 13 ZD):

Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za subjekt VUT odešle RE (platí pro všechny návrhy podané do této soutěže za VUT). Prohlášení posílá datovkou každý uchazeč samostatně.

Pokyny pro zahraničního uchazeče: Prohlášení dokládá v listinné podobě originálu, pokud nemá datovou schránku; v takovém případě musí být podepsáno statutárem (str. 14 ZD); ekonomické výsledky (účetní závěrky musí zahraniční podnik vložit jako přílohu do návrhu v ISTA).

 

Finanční podpora, její výše a způsob poskytnutí (str. 13 ZD):

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 70 % celkových uznaných nákladů.
 • VO v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 90  intenzitu podpory, a to pouze na své nehospodářské činnosti.
 • Platí, že musí být dodržena nejvyšší povolená 70% intenzita podpory na projekt, příjemci podpory musí tedy vždy uhradit minimálně 30 % prostředků nutných na spolufinancování projektu z ostatních zdrojů (nerozlišují se veřejné a neveřejné zdroje – str. 11 ZD). V případě VO mohou být použity i ostatní zdroje veřejné.

Způsobilé náklady viz str. 13 ZD a čl. 17 Všeobecné podmínky v6:

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

 • Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu
 • Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů (viz Všeobecné podmínky v6 str. 20)
 • Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. Tabulku průměrných mezd do projektů můžete stáhnout v balíčku dokumentů dole na této stránce.
 • Doporučený úvazek: nestanoveno
 • Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  • Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

(Náklady na) Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

 • Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady – pozor, cestovní náklady AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21; AUS plánujte v rámci nepřímých nákladů!)

Nepřímé (režijní) náklady: pro VUT vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % (výpočet má být shodně s ISTA bez subdodávek)

 • Výpočet režijních nákladů nově metodou flat rateosobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví apod.) + služby (již ne subdodávky!) × 0,25 = výše režií v Kč
 • V době řešení projektu se pak meziročně nově posoudí/upraví % sazba režií podle nové výše SPN fakulty.

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 13 ZD)

 

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli spoluřešitele) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu včetně DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem.

 

Spolufinancování: min. 30 % z ostatních zdrojů na projekt (pro VO v roli dalšího uchazeče nutno zajistit min. 10%  z veřejných nebo neveřejných!)

 • v Apollo nutno vložit prohlášení o závazku spolufinancování projektu (níže ke stažení), dle metodiky spolufinancování FAST
  • a to včetně uvedení způsobu výpočtu konkrétní částky a typu zdroje (neveřejné, dále uvést typ zdroje ze SAP). Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT
  • (vzor) znění textu prohlášení najdete v pokynech k jeho vyplnění (níže ke stažení)
 • v ISTA – část 6. Finanční plán, zcela dole nutno vyplnit do komentáře původ tzv. ostatních zdrojů, neboli spolufinancování – v souladu s metodikou spolufinancování FAST vyplňte „veřejné prostředky (institucionální podpora)“ pokud budete postupovat jinak, nutno vyplnit dle skutečnosti (a předem konzultovat s námi)

 

Hodnocení: bude dokončeno a výsledky soutěže zveřejněny na webu TAČR do 31. 12. 2020

 

Bonifikační kritéria (str. 17 ZD): 

 • Bonifikace za soulad s iniciativou Průmysl 4.0
 • Bonifikace za využití nových technologií v Automotive
 • Bonifikace za řešení ve strukturálně postiženém regionu
 • Bonifikace za využití technologie 5G
 • Bonifikace za přínos projektu ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů

 

Další informace/kritéria (str. 10 ZD):

 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).
 • V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD. Obory by měly být ve vzájemném souladu.
 • Uchazeč si zvolí oblast zaměření KETs – povinné
 • Uchazeč si zvolí oblast zaměření RIS3 strategie – nepovinné

 

Navazující proces (str. 18 ZD) – Smlouva:

Smlouvu o poskytnutí podpory generuje v ISTA vlastník návrhu projektu. Smlouvu o poskytnutí podpory je možné generovat ještě před doložením dokumentů uvedených v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Nejprve musí být podepsána smlouva o účasti na řešení projektu mezi hlavním uchazečem a dalšími účastníky a až poté smlouva o poskytnutí podpory mezi hlavním uchazečem a TA ČR.

 

 

web odkazy: výzva (dole jsou přílohy vč. Všeobecných podmínek v6); zadávací dokumentace výzvy; aplikace přihlášky ISTA

 

 

Důležité termíny OPT: kontakt Zuzana Kyjovská

do 28. 5. 2020 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 22. 6. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo:

 • Informujte nás e-mailem, že máte v Apollo vloženo a můžeme tedy kontrolovat (do předmětu e-mailu uveďte nejlépe své ID Apollo a jméno, případně i číslo projektu z ISTA
 • Vyberte program financování FW030
 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „FW030…..“) – CEP označení ponechejte volné
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
  • TIP: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).
 • v Projektové složce vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • závazek spolufinancování 10 % podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST
  • pozor:
   • část Vykonavatel a útvary: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (zde nejčastěji firma). Ústav fakulty vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.
   • pokud je zapojeno více ústavů FAST, do této části vyberte všechny (jejich vedoucí budou v Apollo schvalovat) a určete % podíly
   • část Řešitelé: hlavní řešitel je vždy zástupce z FAST

do 24. 6. 2020 do 12:00 – pošlete e-mailem OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě, že by VUT vystupovalo v roli hlavního uchazeče (což nepředpokládáme).

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): zde

 • metodika spolufinancování FAST
 • prohlášení o závazku spolufinancování dle metodiky FAST – vzor
 • pokyny k vyplnění prohlášení o závazku spolufinancování
 • průměrné mzdy do projektu dle Pokynu č. 32/2017 (Pokyn vč. přílohy 1)
 • ISTA – komentář k původu zdrojů (spolufinancování) – část 6. Finanční plán
 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • výtah informací k soutěži zpracovaný OPP-RE
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (pro podpořené projekty)