TAČR 2020 červen ÉTA 4 – UZAVŘENÉ

Programu ÉTA – 4. veřejná soutěž: COVID-19

Program ÉTA podporuje společenské, humanitní a umělecké vědy (dále jen „SHUV”) v činnostech aplikovaného výzkumu a inovací. Zaměřuje se na využívání teoretických východisek, znalostí, kompetencí a výzkumných metod SHUV k inovacím aplikovaným v praxi s cílem přispět k jejich užšímu propojení s inovačním ekosystém ČR.

Aktuálně vyhlášená soutěž podporuje návrhy projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19. (zaměření soutěže na str. 3 ZD)

 

Aktuálně:

Prezentace pro uchazeče na webu TAČR

Upozornění k výsledkům typu Nmet: https://www.tacr.cz/program-eta-upozorneni-pro-uchazece-ve-4-vs-vysledek-nmet/

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 15. 6. 2020 v 16:30 hod

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

Deadline VUT RE: do 19. 5. 2020 nahlásit zájem o účast v soutěži na OPT

Deadline VUT FAST OPT: do 9. 6. 2020

Zahájení řešení projektů 1. 7. – 1. 12. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 30. 11. 2022

Délka řešení projektu až 24 měsíců

Konec hodnocení a výsledky na webu TAČR: do 15. 9. 2020

 

Uchazeči (obecné a právní vymezení na str. 1 a 13 ZD):

 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, pouze za předpokladu NEHOČ (!Pokud by náklady výzkumné organizace v rámci projektu byly spojené s hospodářskou činností, hlásí se subjekt do soutěže jako podnik – str. 14 ZD)
 • podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat
 • další právnické osoby – v ISTA se jako uchazeči typu podnik mohou hlásit rovněž právnické osoby, které vykonávají jinou než hospodářskou činnost (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky)

Hlavní uchazeč:

 • může projekt řešit samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • může být podnik, výzkumná organizace nebo další právnické osoby
 • má sídlo, provozovnu nebo pobočku v ČR

Další uchazeč:

 • má sídlo, provozovnou nebo pobočkou v České republice nebo má sídlo v členském státě Evropské unie, v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.

 

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(budou k dispozici v přílohách níže nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

O kolik lze žádat:

 • Ve 4. veřejné soutěži programu ÉTA se předpokládá rozdělit  100 mil. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt 4 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na projekt  80 %
 • VO až 100 % za předpokladu nehospodářské činnosti (NEHOČ)

Míru požadované podpory si může podnik navýšit na základě tzv. účinné spolupráce. Její parametry jsou popsány na str. 6 ZD a také způsob úpravy žádosti v ISTA. Naplnění a tedy i nárok na odpovídající intenzitu podpory pak posuzují hodnotitelé. Účinnou spolupráci v žádosti podnik ani VO nijak nedokládá.

 

Očekávané výstupy/výsledky – výčet na str. 5 ZD.

Upozornění k výsledkům typu Nmet: https://www.tacr.cz/program-eta-upozorneni-pro-uchazece-ve-4-vs-vysledek-nmet/

Povinné přílohy návrhu projektu (ZD str. 8): Bez doložení povinných příloh nepřijme poskytovatel návrh projektu do veřejné soutěže.

 

Prokázání způsobilosti uchazeče (ZD str. 8):

 • Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za subjekt VUT odešle RE (platí pro všechny návrhy podané do této soutěže za VUT).
 • Prohlášení posílá datovkou každý uchazeč samostatně.
 • Pokyny pro zahraničního uchazeče: Prohlášení dokládá v listinné podobě originálu, pokud nemá datovou schránku; v takovém případě musí být podepsáno statutárem (str. 8 ZD); ekonomické výsledky (účetní závěrky musí zahraniční podnik vložit jako přílohu do návrhu v ISTA – str. 9 ZD)
 • VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření

Další informace/kritéria – Tematické oblasti (str. 4 ZD):

 • cíl/e NPOV
 • obory CEP a FORD – obory by měly být ve vzájemném souladu
 • RIS3 strategie

 

Finanční podpora, její výše a způsob poskytnutí (str. 7 ZD):

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt je 80 % celkových uznaných nákladů.
 • VO mohou obdržet až 100 intenzitu podpory, a to pouze na své nehospodářské činnosti.
 • Platí, že musí být dodržena nejvyšší povolená 80 % intenzita podpory na projekt, příjemci podpory musí tedy vždy uhradit minimálně 20 % prostředků nutných na spolufinancování projektu z ostatních zdrojů (nerozlišují se veřejné a neveřejné zdroje – str. 6 ZD).

Způsobilé náklady viz str. 7 ZD a čl. 17 Všeobecné podmínky v6:

 • Náklady na řešení projektu jsou uznatelné od data zahájení řešení projektu. V případě, že řešení projektu bude v souladu s návrhem projektu zahájeno před vyhlášením výsledků veřejné soutěže (nejdříve však od 1. 7. 2020), a návrh projektu bude podpořen, náklady na řešení projektu budou uznatelné.

Osobní nákladyNáklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu (a jsou v místě a čase obvyklé).

 • Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu
 • Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů (viz Všeobecné podmínky v6 str. 20)
 • Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce. Tabulka průměrných mezd do projektu podle pracovního zařazení je ke stažení níže.
 • Doporučený úvazek: nestanoveno
 • Stipendia: uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  • Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

(Náklady na) Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení;

 • Pozor: ISTA uvádí kapitolu v tomto znění: „Subdodávky/služby“. Uvádějte zde však pouze subdodávky. Služby naopak zahrňte do kapitoly Další provozní náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Ostatní přímé náklady zahrnují tyto položky (v tabulce rozpočtu ISTA se automaticky sčítají):

a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví,

b) další provozní náklady,

c) náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku,

d) část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

e) cestovní náklady – Pozor: cestovné AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21. AUS plánujte v rámci nepřímých nákladů.

 

Nepřímé (režijní) náklady: pro uchazeče VUT FAST volte metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice (výpočet bude shodně s ISTA – bez subdodávek)

V době řešení projektu se pak meziročně nově posoudí/upraví % sazba režií podle nové výše SPN fakulty.

 • Výpočet nepřímých nákladů metodou flat rate: Osobní náklady + Ostatní přímé (věcné) náklady (př. cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví, služby) × 0,25 = výše režií v Kč (subdodávky do výpočtu u metody flat rate nevstupují!)

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 7 ZD) – pouze odpisy

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli spoluřešitele) podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu včetně DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem. Otázky k DPH v projektech TAČR řeší na RE Ing. Romana Sasková

Spolufinancování: min. 20 % z ostatních zdrojů na projekt (V návrhu projektu se nerozlišují ostatní veřejné a neveřejné zdroje.)

 

Navazující proces (str. 11 ZD) – Smlouva:

Smlouvu o poskytnutí podpory generuje v ISTA vlastník návrhu projektu. Smlouvu o poskytnutí podpory je možné generovat ještě před doložením dokumentů uvedených v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Nejprve musí být podepsána smlouva o účasti na řešení projektu mezi hlavním uchazečem a dalšími účastníky a až poté smlouva o poskytnutí podpory mezi hlavním uchazečem a TA ČR.

 

web odkazy: výzva (dole je odkaz na ZD, všechny přílohy vč. Všeobecných podmínek v6); zadávací dokumentace výzvy; aplikace přihlášky ISTA; základní informace (příručka); FAQ

Regionální kontaktní místa (osobní konzultace): https://www.tacr.cz/o-nas/regionalni-kontaktni-mista/

 

Důležité termíny OPT: kontakt Zuzana Kyjovská

do 19. 5. 2020 – nahlásit na OPT  kdo podává

do 9. 6. 2020 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující:

V Apollo vyplnit/přiložit:

 • Informujte nás e-mailem, že máte v Apollo vloženo a můžeme tedy kontrolovat (do předmětu e-mailu uveďte nejlépe své ID Apollo a jméno, případně i číslo projektu z ISTA
 • Vyberte program financování TL040
 • Označení projektu vyplňte dle ISTA (začíná „TL04…..“) – CEP označení ponechejte volné
 • Vyplňte žlutou tabulku Programy financování
  • TIP: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).
 • Do Projektové složky vloženo:
  • návrh ISTA vč. financí
  • Pokud relevantní (= v návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT): závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)
 • pozor:
  • část Vykonavatel a útvary: Všechny projekty, kde je VUT dalším uchazečem (nikoliv hlavním), bude jako hlavní příjemce uveden v Apollo subjekt hlavního uchazeče dle návrhu projektu (zde nejčastěji firma). Ústav fakulty vyplníte jako spoluuchazeče (spolupříjemce). V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.
  • pokud je zapojeno více ústavů FAST, do této části vyberte všechny (jejich vedoucí budou v Apollo schvalovat) a určete % podíly
  • část Řešitelé: hlavní řešitel je vždy zástupce z FAST

do 15. 6. 2020 do 12:00 – pošlete nám na OPT Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) – pouze v případě VUT v roli hlavního uchazeče. Odešleme na TAČR za uchazeče FAST datovkou.

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): odkaz zde

 • metodika spolufinancování FAST
 • prohlášení o závazku spolufinancování dle metodiky FAST – vzor
 • pokyny k vyplnění prohlášení o závazku spolufinancování
 • průměrné mzdy do projektu dle Pokynu č. 32/2017 (Pokyn vč. přílohy 1)
 • ISTA – komentář k původu zdrojů (spolufinancování) – část 6. Finanční plán
 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • výtah informací k soutěži zpracovaný OPP-RE
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (pro podpořené projekty)