TAČR 2019 srpen Delta2 – UZAVŘENÉ

Aktuálně:

18. 7. 2019 – Seminář pro česko-čínskou spolupráci v programu DELTA2; registrace zde.

 1. Novinka – Apollo: Náklady projektu v tabulce Programy financování vyplňujete částky jako obvykle v tis. Kč, ale můžete je již uvádět s větší přesností (ca 3 desetinná místa) a vyhnout se tak dosavadnímu nepříjemnému automatickému zaokrouhlování systémem. (průvodka generovaná ve schvalovacím kolečku zatím zůstává bez desetinných míst).
 2. Změna procentní sazby odvodů z mezd k 1. 7. 2019 – viz odstavec níže „Osobní náklady“ (dříve 35,92 %, nově 35,72 % vč. soc. fondu)
 3. POZOR: od 22. 6. 2019 v TAČR Trend je nově stanovena pro VUT metoda výpočtu režií „flat rate„, nikoliv „full-cost“ jako doposud! – viz níže v části Způsobilé náklady

Informujte prosím OPT v případě zájmu podat žádost do:  5. 8. 2019

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Kromě mezinárodní spolupráce je důraz kladen na dosažení výsledků, které budou zavedeny do praxe. Projekt může být schválen pouze v případě že návrh projektu bude podpořen také jednou ze zahraničních organizací uvedených níže a v Příloze 1 – Specifické podmínky:

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
 Alberta  German-Canadian Centre for Innovation and Research  GCCIR 
 Brazilská federativní republika  National Service for Industrial Training,
Company of Research and Industrial Innovation
 SENAI,
EMBRAPII 
 Če-ťiang  Zhejiang Science and Technology   Department  ZSTD 
 Japonsko  New Energy and Industrial Technology Development Organisation  NEDO 
 Korejská republika  Korea Institute for Advancement of Technology  KIAT 
 Québec  Consortium for Research and Innovation
in Aerospace in Québec
 CRIAQ 
 Stát Izrael  The Israel-Europe R&D Directorate  ISERD 
 Tchaj-wan  The Ministry of Economy Affairs  MoEA 
 Tchaj-wan  The Ministry of Science and Technology  MoST 
 Ťiang-su  Jiangsu Science and Technology Department  JSTD 
 Vietnamská socialistická republika  State Agency for Technology Innovation  SATI 

 

Deadline/uzavření soutěže TAČR: 22. 8. 2019 (16:30 pro ISTA, 23:59 pro datovku)

Způsob podávání návrhů projektů: elektronicky datovou schránkou hlavního uchazeče

Deadline VUT FAST OPT:  do 5. 8. 2019 – nahlásit na OPT zájem o účast

Zahájení řešení projektů 1. 1. – 30. 6. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 5. 2023

Délka řešení projektu 12–36 měsíců

Uchazeči:

 • podniky – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat
 • výzkumné organizace (VO), které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky

Pozor: Hlavním uchazečem v této veřejné soutěži může být pouze podnik bez omezení jeho velikosti.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu:

 • vlastnickou strukturu, tj. fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče
 • údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách

(budou k dispozici v příloze níže v případně v nasdíleném projektu v ISTA, nebo Vám je zašleme e-mailem na vyžádání)

Očekávané výstupy /výsledky): str. 7 ZD

Povinné přílohy návrhu projektu: str. 11-12 ZD

 • Common proposal (společný návrh projektu) – podává hlavní uchazeč na CZ straně i zahraniční partner; vzor na hlavní stránce vyhlášení
  • Jde o potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu a shrnutí základních informací o části projektu řešené zahraničním partnerem, včetně předpokládaného financování zahraniční části projektu (formou podpory od zahraniční organizace či jiným způsobem).
  • Uchazeči vyplní přílohu na formuláři Common proposal dle Specifických podmínek příslušné zahraniční organizace.
  • Common proposal musí být vyplněný v anglickém jazyce a podepsaný všemi statutárními zástupci na straně českého i zahraničního partnera. (Výjimku tvoří návrhy projektů podávané ve spolupráci se zahraničními účastníky z kanadské provincie Québec, na kterých nemusí být povinně připojeny podpisy statutárních zástupců kanadských účastníků.)
 • K plánovanému výsledku druhu NmetS (metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá), je povinnou přílohou Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy (formulář je k dispozici na stránkách vyhlášení soutěže).
 • K plánovanému výsledku druhu P (patent) musí příjemce doložit patentovou rešerši

Zahraniční partner podává přihlášku (komplementární návrh projektu) zahraniční organizaci. Podmínky zahraničních organizací jsou specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifické podmínky zahraničních organizací, viz odkaz v úvodu.

 • Prokázání způsobilosti uchazeče: Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant – 1x za všechny řešitele VUT odešle RE

Dále: Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí kvalifikačních dokumentů rovněž jeho kopie (např. doklad o oprávnění k podnikání nebo oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

O kolik lze žádat:

 • V 1. veřejné soutěži programu DELTA2 se předpokládá rozdělit 450 mil. Kč
 • Maximální částka podpory na jeden projekt není stanovena
 • Maximální intenzita podpory na projekt 74 %
 • VO v roli dalšího uchazeče míra podpory až 100 % (nelze jinak než NEHOČ; v opačném případě VO vystupuje jako podnik)

Je stanovena samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj (RE:START), a to ve výši 45 mil. Kč po celou délku řešení projektů společně pro tyto kraje. Alokace bude využita pro projekty, kde hlavním uchazečem bude podnik se sídlem v jednom z tří vybraných krajů.

Míra podpory bez a s účinnou spoluprací (str. 17 ZD):

Příjemci Aplikovaný výzkum (AV) Experimentální vývoj (EV)
Max. intenzita podpory Max. intenzita podpory při doložení účinné spolupráce Max. intenzita podpory Max. intenzita podpory při doložení účinné spolupráce
Malé podniky 70 % 80 % 45 % 60 %
Střední podniky 60 % 75 % 35 % 50 %
Velké podniky 50 % 65 % 25 % 40 %
Výzkumné organizace 100 % 100 % 100 % 100 %

Na podporu, kterou obdrží zahraniční partneři od zahraniční organizace, ani na výši zdrojů vložených účastníky z těchto zemí do projektu, není při výpočtu míry podpory pro uchazeče brán zřetel.

Způsobilé náklady – str. 18 ZD a podrobně viz čl. 17 str. 20 Všeobecných podmínek v6:

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %. Mzdy, odměny z DPČ a DPP musí odpovídat schválenému mzdovému předpisu.

Max. úvazek jednoho zaměstnance na projekt je 1,5 (člověko-rok).

 • Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem); dle zákoníku práce a to u pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu
 • Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů
 • Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce
 • Doporučený úvazek: nestanoveno
 • Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou (str. 18 ZD) ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
  • Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Pokud budou práce studenta přímo spojeny se vznikem VaV výsledků projektu a proto i s autorským nárokem na práva k výsledkům, bylo by nutné uzavřít licenční smlouvu. Taková smlouva ale přináší mnoho komplikací a je tedy vhodnější v takovém případě zapojit studenta formou úvazku na projektu (DPP). Dbejte proto prosím zvýšené pozornosti při plánování zapojení a formulování popisu činností pro jednotlivé studenty/ a zaměstnance na projektu. 

Subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; v ISTA je položka označena jako „Subdodávky/služby“ – služby, které nemají povahu subdodávek plánujete v položce „Další provozní náklady“, která je zahrnuta pod tzv. Ostatní přímé náklady (viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady – pozor, cestovní náklady AUV pouze do výše přiměřeného způsobu veřejné dopravy! – viz Všeobecné podmínky v6 str. 21)

Nepřímé náklady: pro VUT použijete metodu flat rate” do výše 25 % z přímých nákladů (výpočet je shodně s ISTA bez subdodávek, zobrazené procento bude rovno 25)

 • Výpočet režijních nákladů: osobní náklady + ostatní přímé (věcné) náklady (cestovné, drobný materiál, náklady na duševní vlastnictví, služby, atd.) × 0,25 = výše režií v Kč

Investiční náklady: nezpůsobilé (str. 18 ZD)

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti (VUT v roli VO a zde tedy i v roli dalšího uchazeče) podáváte pouze v režimu „bez nároku na (odpočet) DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem.

Spolufinancování: pro VO v roli dalšího uchazeče lze 0 %; v návrhu projektu se nebudou rozlišovat ostatní veřejné a neveřejné zdroje. (str. 16 ZD)

Hodnocení: bude dokončeno a výsledky soutěže zveřejněny na webu TAČR do 31. 12. 2019

Další informace/kritéria: 

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit … (NPOV), přičemž volba vedlejšího cíle NPOV není povinná (konkrétní kritéria viz ISTA a str. 12 ZD).

Při spolupráci více uchazečů je nutné v návrhu popsat způsob řízení, rozdělení práv a přístup k výstupům a výsledkům (bude se promítat do smlouvy mezi uchazeči). Smlouva mezi uchazeči není nutná při podání návrhu. Pokud uchazeč deklaruje, že před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory dodá dokument Pre-existent knowledge, musí ho nejpozději před podpisem smlouvy dodat – viz dokument na stránkách vyhlášení soutěže.

 

web odkazy: vyhlášení soutěže (dole jsou přílohy vč. Všeobecných podmínek); zadávací dokumentace; aplikace přihlášky ISTA; základní informace pro uchazeče (příručka)

 

Důležité termíny OPT:

do 5. 8. 2019 – nahlásit na OPT, kdo podává

do 12. 8. 2019 (nejpozději) – dodat na OPT vyhotovení povinných příloh určené k podpisu rektora; konkrétně se jedná o následující:

 • Common proposal (společný návrh projektu)
 • Smlouva o účasti / Joint Research Agreement (nepovinné, pouze pokud to vyžaduje uchazeč) vč. průvodky RE

 

do 19. 8. 2019 – ke kontrole vč. Apollo dodat OPT následující: 

V Apollo:

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „TM01…..“)
 • vyplněna žlutá tabulka Programy financování v souladu s návrhem ISTA (v tis. Kč, můžete uvádět s přesností na 3 desetinná čísla)
 • část Vykonavatel a útvary: uveďte hlavního účastníka dle skutečností v návrhu projektu, pokud není v nabídce Apollo, kontaktujte OPT pro přidání subjektu
 • část Řešitelé: jako hlavního řešitele uveďte osobu za VUT (i v případě, že je dalším uchazečem)
 • v Projektové složce vloženo:
  • návrh pdf z ISTA vč. financí
  • Common proposal – vyplněný, stačí bez podpisů
  • Smlouva o účasti (CZ/ENG) – pouze pokud existuje (nepovinné)
  • závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu, dle metodiky FAST – pouze pokud FAST nečerpá 100 % podpory (nepředpokládáme, v opačném případě prosím včas konzultujte s OPT)
 • Pokud uchazeči chtějí mezi sebou předem uzavřít smlouvu o spolupráci, musí být vyplněny a podepsány na formulářích VUT, vč. průvodky (smlouva není při podání přihlášky povinná; vzory ke stažení níže)

VUT nebude vystupovat v roli hlavního uchazeče, Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf (obsahuje platný certifikát e-razítka z ISTA) odesílá tedy tento hlavní uchazeč, nikoliv VUT.

 

Dokumenty ke stažení – vše níže najdete v jednom balíku (formát ZIP): zde

 • ISTA – vlastnická struktura VUT a údaje o majetkových účastech VUT – nutno vyplnit v části 2. Uchazeči projektu
 • vzor Smlouvy o účasti revidovaný právním odd. RE (povinné pro podpořené projekty)
 • vzor Smlouvy o spolupráci revidované právním odd. RE (povinné pro podpořené projekty) – ENG
 • prezentace a záznam ze semináře pro uchazeče – ke stažení zde