TAČR 2019 listopad Zéta 4 – UZAVŘENÉ

VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU ZÉTA

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů VŠ programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání (dále jen „studenti”) a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků (dále jen „mladí výzkumní pracovníci”) ve věku do 35 let včetně.

Deadline/uzavření soutěže TAČR:

 • Konec soutěžní lhůty (ukončení podání návrhů projektů v ISTA) 21. 11. 2019 v 16:30:00 hod.
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele 21. 11. 2019 v 23:59:59 hod.
 • Pokud bude hlavním příjemcem VUT – za FAST odesílá OPT
 • doklady k prokázání způsobilosti uchazeče – za VUT odesílá 1x RE

Nahlášení připravovaných projektů nejpozději do 1. 11. 2019, požadavek RE

 

Deadline VUT FAST OPT: 18. 11. 2019 do 8 hod, zahájení schvalování v Apollo.

Veškeré informace naleznete: https://www.tacr.cz/soutez/program-zeta/ctvrta-verejna-soutez-zeta/

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk

Informační systém podávání projektů: aplikace přihlášky ISTA

 

Zahájení řešení projektů 1. 5. – 1. 8. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu 31. 7. 2022

Délka řešení projektu 12 – 24 měsíců

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže do 30. 4. 2020, dotace na účtu VUT cca 2-3 měsíce po podepsání smlouvy.

 

V projektu nutno dosáhnout alespoň jednoho výstupu/výsledku viz ZD 4 a 5, jediným druhem výsledku může být rovněž kategorie “O“ – ostatní výsledky. Výsledek druhu „V“ – výzkumná zpráva není podporován v Zéta.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV), přičemž volba vedlejšího cíle NPOV není povinná, viz příloha Struktura cílů NPOV.

Hlavní cíl ani vedlejší cíl/cíle uchazeč nemůže zvolit z prioritní oblasti 6 Bezpečná společnost.

V návrhu projektu musí být povinně zvolen jeden hlavní obor, jeden vedlejší obor a jeden další vedlejší obor CEP (Centrální evidence projektů) a FORD (Fields of Research and Development – Oblasti výzkumu a vývoje). Obory CEP a FORD by měly být v souladu.

Pokud činnost v souvislosti s řešením projektu vyžaduje zvláštní povolení v souladu s § 18 odst. 2 písm. b) ZPVV, musí být součástí dokumentů k prokázání způsobilosti rovněž jeho kopie (např. doklad o oprávnění k podnikání nebo oprávnění dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání).

Způsobilým zahraničním uchazečem je takový subjekt, který doloží vybrané údaje z účetní závěrky za roky 2015, 2016, 2017. Tyto údaje musí být doloženy přílohou.

Pro posouzení toho, zda může mít řešená problematika genderovou dimenzi, je možné využít přílohu – Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu.

 

Uchazeči projektu (str. 2 ZD):

 • výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • podniky, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat

Pokud se na řešení projektu hodlá podílet více uchazečů, v návrhu projektu musí být popsána spolupráce hlavního uchazeče a dalších účastníků. Důležitý je zejména popis způsobu řízení projektu, rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu.

Uchazeč je povinen uvést v rámci návrhu projektu: vlastnickou strukturu a údaje o majetkových účastech v jiných právnických osobách, viz příloha.

Povinné přílohy návrhu projektu k:

 • plánovanému výsledku druhu NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá: povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku NmetS.
 • externímu aplikačnímu garantovi – touto přílohou může být např. Letter of Intent nebo smlouva o využití výsledků nebo smlouva o smlouvě budoucí, memorandum, viz příloha. Řešitel si vybere jeden z nich.

 

Specifické podmínky pro uchazeče, ZD 11:

Řešitelský tým, musí být minimálně čtyřčlenný. Přičemž musí být složen alespoň z:

 • 3 studentů / mladých výzkumných pracovníků:
 1. studenti vysokoškolských studijních programů, v opodstatněných případech také žáci programů středního vzdělávání;
 2. mladí výzkumní pracovníci.

 

Tuto podmínku splní osoba ve věku do 35 let včetně. V případě čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, péče o nezletilé děti nebo prodělané dlouhodobé nemoci atd. je možné ke stanovené věkové hranici měsíce strávené péčí nebo léčbou přičíst.

 • 1 mentora: mentor je osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry. V řešitelském týmu může být více mentorů, jejich počet však musí být přiměřený a odůvodněný. V Zétě – 4. výzva se nověruší minimální věk u mentora, který dosud činil 35 let. Požadavkem na mentora zůstává, že jím musí být osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry.

 Aplikační garant (AG) , ZD 12

Každý návrh projektu musí mít alespoň jednoho aplikačního garanta, který má sídlo v ČR. Aplikačním garantem se rozumí subjekt (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), který projektu napomáhá výzkumná řešení validovat, pilotovat, provazovat s cílovou skupinou a orientovat je na jejich praktické využití, viz více v Příloze č. 2 ZD.

 • interní, pokud náleží mezi uchazeče, tj. podnik nebo VO;
 • externí, jakákoliv právnická osoba, která nenaplňuje definici podniku, není ani hlavním uchazečem ani dalším účastníkem, výčet str. 12 ZD

 

– Externí aplikační garant – musí dodat povinnou přílohu, ve které objasní způsob, jak bude roli aplikačního garanta naplňovat. Touto přílohou může být např. Letter of Intent (LoI) nebo smlouva o využití výsledků nebo smlouva o sml budoucí a nebo memorandum (str. 8 ZD). Vzorový LoI či smlouvu o využití výsledků připravilo právní odd. RE, viz příloha. LoI musí podepsat zástupce AG. Smlouvu musí podepsat statutární zástupci všech participujících stran.

Všechny dokumenty je nutno nechat ověřit písemně JUDr. Kubešou. V případě LoI postačí mailové vyjádření právníka. V případě smlouvy je nutno dodat s průvodkou včas na OPT, bude zajištěn podpis rektora. Podpisy sjednávejte v předstihu, nejlépe 10 dnů před termínem.

Intenzita podpory (str. 13 a 14 ZD):

Maximální intenzita (míra) podpory na jeden projekt je 85 % celkových uznaných nákladů. Maximální intenzita podpory je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče společně a celou dobu řešení projektu. Povinnou finanční spoluúčast v minimální výši 15 % musí příjemci hradit z ostatních zdrojů (TAČR nerozlišuje veřejné nebo neveřejné zdroje). VO může dosáhnout až 100% míry podpory. Intenzitu podpory pro podnik ukazuje tabulka ZD str. 14. V případě, že VUT se rozhodne spolufinancovat projekt, (např. z důvodu jediného uchazeče v projektu, může využít veřejné nebo neveřejné zdroje), v tomto případě vloží řešitel závazek prohlášení o spolufinancování projektu do Apolla. Závazek musí být podepsán řešitelem a vedoucím ústavu; konzultován s OPT.

 

Způsobilé náklady, viz VP – Všeo. podmínky str. 20:

Osobní náklady: Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody ZP, SP, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (34,22%), sociální fond – 1,5 %. Uznatelné osobní náklady jsou tedy hrubá mzda krát 1,3572 (součet pojištění a soc. fondu) – tj. plus 35,72 %.  Náhrady z mezd: uznatelné (náhrady za dovolenou a nemoc u pracovníka s pevně stanoveným prac. úvazkem);

Odměny: uznatelné (jen u zaměstnanců s úvazkem na projektu); do výše maximálně dvou měsíčních platů, str. 20 VP

Maximální mzdový tarif: nestanoveno – HPP, DPČ, DPP musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému předpisu příjemce, informace na OPT nebo personálním odd FAST.

Stipendia:  uznatelná, resp. jejich poměrná část na projektu, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci projektu; poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Pozor: Zařazení stipendií do projektu vždy předem konzultujte s OPT. Na VUT není tento náklad doporučován.

Náklady na subdodávky: omezeny 20 % z celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení. Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu nebo osoba spojená s příjemcem.

Ostatní přímé náklady:  např. na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravy a údržbu hm. a nehm. majetku, část ročních odpisů dlouhodobého hm. a nehm. majetku, cestovní náklady – vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud se služební cesty účastní zaměstnanec s úvazkem na projektu. Náhrady za využití soukromého vozidla jsou uznatelné pouze do výše nákladů na přiměřený způsob hromadné dopravy v uvedené době.

Info k DPH: všechny projekty, které budou řešeny v rámci nehospodářské činnosti podáváte pouze v režimu „bez nároku na DPH“, tzn. náklady plánujete do projektu vč. DPH. DPH tak bude uznatelným nákladem.

Nepřímé náklady: flat rate ve výši 27,21% (bez subdodávek), je dáno výši SPN pro FAST

 • Výpočet režijních nákladů: osobní náklady + ostatní přímé náklady (př. cestovné, další provozní náklady, náklady na duševní vlastnictví apod.),  (již ne subdodávky!) × 0,2721 = výše režií v Kč

Osobní náklady na mentora patří mezi uznatelné náklady projektu do výše 50 tis. Kč/rok. V případě, že v řešitelském týmu bude více mentorů, osobní náklady na každého z nich mohou činit maximálně 50 tis. Kč/rok. V případě, že mentor nevykonává svoji činnost v rámci projektu po celý kalendářní rok, mohou osobní náklady na tohoto mentora činit nejvýše poměrnou část z maximálních možných ročních nákladů, odpovídající části kalendářního roku, po kterou svoji činnost vykonával.

Náklady na řešení projektu jsou uznatelné od data zahájení řešení projektu.

Nezpůsobilé náklady: investice, náklady doložené pouze interními účetními doklady (vnitrofakturami)

 

Hodnoticí kritéria bonifikačního charakteru, ZD str. 18:

Návrhy projektů jsou dále hodnoceny prostřednictvím 3 hodnoticích kritérií bonifikačního charakteru:

 1. Řešení genderové diverzity týmu a vyvážená dělba práce: 0; 7; 14; 20 bodů.
 2. Genderová dimenze v obsahu výzkumu: 0; 7; 14; 20 bodů.
 3. Pokročilá personální politika: 0; 10 bodů (zde se hodnotí pouze splněno/nesplněno)

Za vyvážený řešitelský tým se považuje takový tým, ve kterém je každé z pohlaví zastoupeno alespoň z 35 %, přičemž muži a ženy mají i obdobný pracovní úvazek a role obdobné závažnosti. Genderová vyváženost by měla být dodržena po celou dobu řešení projektu.

K posouzení problematiky genderové dimenze použijte:  Příručku pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu.

V oblasti pokročilé personální politiky bohužel VUT nesplňuje žádnou z uvedených náležitostí, ZD str. 22. VUT neuplatní bonifikaci.

 

 Jakým způsobem je projekt podán:

 1. řešitel vyplní návrh projektu v ISTA včetně povinných příloh; řešitel si může nechat projekt nasdílet u: stepanova@vutbr.cz
 2. nechá ověřit LoI, popř. smlouvu u externího aplikačního garanta- ověření provede JUDr. Kubeša, mail: kubesa@ro.vutbr.cz
 3. řešitel si před odesláním návrh v systému ISTA zkontroluje, následně projekt elektronicky odešle
 4. Po elektronickém odeslání návrhu projektu prostřednictvím ISTA vlastník návrhu projektu (vlastník návrhu projektu je osoba, která založila návrh projektu v ISTA) vygeneruje dokument „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“, dále jen „Potvrzení“
 5. Hlavní uchazeč odesílá prostřednictvím své datové schránky „Potvrzení“ do datové schránky poskytovatele. Je-li VUT hlavním uchazečem v projektu, zašle řešitel Potvrzení na OPT, které zajistí odeslání

 

Důležité termíny VUT/FAST:

FÁZE 1: Do  18. 11. 2019 do 8hod. dodat na OPT

 • Projekt zadán v Apollu včetně identifikačního čísla z ISTA /formát TJ040 (cesta v Apollo: Výzkum a vývoj – projekty – založit nový grantový projekt – TAČR)
 • V Projektové složce Apollo nahrán:
  • draft návrhu projektu vč. financí z ISTA
  • Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS (je-li relevantní)
  • LoI + schvalovací mail od JUDr. Kubeše (preferovaná varianta); popř. smlouva o účasti
  • závazek prohlášení o spolufinancování (je-li relevantní)

FÁZE 2: zaslat OPT nejpozději 21. 11.2019 do 11 hod.  e-mailem stepanova@vutbr.cz) Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA – kde je VUT hlavním uchazečem (OPT odesílá hromadně datovou přes schránku)

Ke stažení jsou v ZIP tyto dokumenty: 

Letter of Intent (vzor)

smlouva o účasti (vzor)

závazek prohlášení o spolufinancování

vlastnická struktura a majetkové účasti